O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1379 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES SMULKAUS KREDITO DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 1379

2008-05-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Telšių liaudies bankas (1925-03-07–1936-03-06)

2. Telšių smulkaus kredito draugija (1929 m. gegužės mėn.–1938 m. balandžio mėn.)

3. Žemaičių smulkaus kredito draugija Telšiuose (1924-12-31–1930-02-23)

Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija (1930-02-24–1941 m. vasario mėn.)

Telšių žemės ūkio kredito draugija (1941 m. vasario mėn.–1941-11-11)

Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija (1941-11-12–1943 m. gruodžio mėn.)

4. Alsėdžių liaudies bankas (1925 m. gegužės mėn.–1929-02-23)

Alsėdžių smulkaus kredito draugija (1929-02-24–[1935 m.])

5. Telšių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito bankas (1924-08-19–1930-04-25)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Telšių liaudies banko įstatai 1925-03-07 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 388. Bankas veiklą pradėjo 1925-04-30.[1]

1935-02-01 Telšių liaudies banko visuotiniame narių susirinkime nutarta banką likviduoti. Telšių liaudies banko likvidaciją vykdyti paskirta Telšių smulkaus kredito draugija.[2] Telšių liaudies banko kasą 1936-03-06 perėmė Telšių smulkaus kredito draugija.[3]

2. Telšių smulkaus kredito draugija įsteigta 1929 m. gegužės mėnesį.[4] Tiksli data, kada Telšių smulkaus kredito draugija pradėjo veiklą, nenustatyta.

1937 m. prie Telšių smulkaus kredito draugijos buvo prijungta Nevarėnų valsčiaus ūkininkų taupmenų skolinamoji kasa.[5] 

1938 m. Telšių smulkaus kredito draugija buvo prijungta prie Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugijos. Tiksli draugijos prijungimo data nenustatyta. Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija Telšių smulkaus kredito draugijos aktyvus ir pasyvus perėmė 1938 m. balandžio mėn.[6]

3. Žemaičių smulkaus kredito draugija Telšiuose 1924-12-31 įregistruota Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 356. Draugija veiklą pradėjo 1925-03-18.[7]

1930 m. Žemaičių smulkaus kredito draugija Telšiuose susijungė su Ūkininkų smulkaus kredito draugija. Draugija buvo pavadinta Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija, jos įstatai 1930-02-24 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 661.[8]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-18 nutarimu Nr. 39 visos žemės ūkio smulkaus kredito draugijos turėjo būti pertvarkytos į žemės ūkio kredito draugijas.[9]

Nuo 1941 m. vasario mėn. Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija vadinama Telšių žemės ūkio kredito draugija.

Nuo 1941-11-12 Telšių žemės ūkio kredito draugija vadinama Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija.[10]

Tiksli data, kada Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija baigė veiklą nenustatyta. 1943 gruodžio mėnesį draugija dar veikė.

Fondo dokumentuose draugija dar vadinama Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija Telšiuose.

4. Data, kada Alsėdžių liaudies bankas įsteigtas, nenustatyta. Bankas 1925-05-14 jau veikė.[11]

1929-02-24 Alsėdžių liaudies bankas susijungė su Žemaičių Kalvarijos smulkaus kredito draugija ir buvo pavadintas Alsėdžių smulkaus kredito draugija.[12]

Alsėdžių smulkaus kredito draugija 1929-03-14 įregistruota Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 630.[13]

1935 m. Alsėdžių smulkaus kredito draugija buvo prijungta prie Telšių smulkaus kredito draugijos. Tiksli draugijų susijungimo data nenustatyta.[14]

5. Telšių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito banko įstatai 1924-08-19 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 314. Bankas veiklą pradėjo 1924-10-20.

Dokumentuose bankas dar vadinamas Telšių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito draugija, Telšių ūkininkų smulkaus kredito draugija.

Data, kada Telšių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito bankas baigė veiklą, nenustatyta. 1930-04-25 bankas išbrauktas iš registro. [15]

Savo veikloje smulkaus kredito draugijos ir liaudies bankai vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymu, įstatais ir kitais teisės aktais.

Jų veiklą kontroliavo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, nuo 1939–1940 m. - Kredito inspekcija).

 

Sudarytojų funkcijos

 

Telšių liaudies bankas, Telšių smulkaus kredito draugija, Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija, Alsėdžių liaudies bankas, Alsėdžių smulkaus kredito draugija, Telšių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito bankas atstovavo savo narių interesams ir teikė jiems paskolas, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko komiso tarpininkavimo operacijas, pirko ir pardavė brangiuosius metalus, užsienio valiutą, vertybinius popierius, inkasavo vekselius, išmokėjo čekius ir perlaidas, saugojo ir tvarkė vertybinius popierius.

Draugijas ir bankus valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

Telšių žemės ūkio kredito draugija teikė kreditus savo nariams, valstiečių ūkiams ir jų susivienijimams, rinko laisvas gyventojų lėšas, organizavo asmenų ir organizacijų atsiskaitymus, atliko perlaidų ir komiso operacijas.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba.

Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija (1941–1943 m.) teikė savo nariams, valstiečiams, naujakuriams kreditus, paskolas, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, išieškojo skolas, atliko komiso, tarpininkavimo, perlaidų operacijas, inkasavo čekius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1968-12-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 70 Telšių apskrities žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1975 m.patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugija Telšiuose“.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Telšių apskrities smulkaus kredito draugijos“.

Iš viso fonde Nr. 1379 yra 1 apyrašas, 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Alsėdžių liaudies banko protokolai, Alsėdžių smulkaus kredito draugijos susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmens sąskaitų, kasos knygos,

Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugijos valdybos ir tarybos posėdžių protokolai, narių sąrašas, asmenų prašymai priimti į draugiją,

Telšių liaudies banko likvidacinės komisijos dokumentai, protokolai, gautųjų raštų byla, metų apyskaitos, išbrauktų narių pareiškimai,

Telšių smulkaus kredito draugijos valdybos ir tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su bankais ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai,

Telšių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito banko susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai,

draugijų pajamų-išlaidų dokumentai, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1379, ap. 1, b. 6, l. 6 a. p.

[2] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 21, l. 86 a. p.

[3] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 37, l. 54; b. 43, l. 49.

[4] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 37, l. 52.

[5] LCVA. F. 387, ap. 4, b. 2256, l.119–120, F. 1379, ap. 1, b. 37, l. 53 a. p.

[6] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 42, l. 31, F. 1379, ap. 1, b. 61, l. 138 a. p.

[7] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 10, l. 17 a. p.

[8] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 10, l. 41; F. 1379, ap. 1, b. 16, l. 4, 8, 37.

[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 5, l. 63.

[10] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 58, l. 52 a. p.

[11] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 3, l. 4 a. p.

[12] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 3, l. 58 a. p. – 62.

[13] Lietuvos kooperacija 1932 m., Kaunas, 1934 m, psl. 350.

[14] LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 37, l. 142, 166-170.

[15] Lietuvos kooperacija 1932 m., Kaunas, 1934 m, psl. 328, LCVA. F. 1379, ap. 1, b. 7, l. 1. 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES SMULKAUS KREDITO DRAUGIJŲ FONDO NR. 1379 PAPILDYMĄ

2013-11-28 Nr. SA-86

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Telšių apskrities smulkaus kredito draugijų fondą Nr. 1379 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-05-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 185.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2013 m. saugyklose rastos 3 (trys) Telšių apskrities smulkaus kredito draugijų fondo Nr. 1379 neaprašytos bylos.

Bylos įrašytos į fondo Nr. 1379 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 71–73). Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m.

Iš viso fonde Nr. 1379 yra 1 apyrašas, 73 apskaitos vienetai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Alsėdžių smulkaus kredito draudijos narių sąrašai su žiniomis apie turtą, Telšių liaudies banko ir Žemaičių ūkininkų smulkaus kredito draugijos išbrauktų narių žinių apie ūkį lapai – pareiškimai, narių prašymai suteikti kreditus.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 1379 apyraše Nr. 1 įrašyti 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Nijolė Juodzevičiūtė 

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 12:49