O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1582 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BANKO ALYTAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1582

2007-11-   Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Valstybės iždo skyrius Alytuje (1919-03-12–1919 m.gegužės mėn.)

Alytaus iždinė (1919 m. gegužės mėn.–1923-05-15)

Lietuvos banko Alytaus skyrius (1923-05-16–1940-10-09)

TSRS valstybinio banko Alytaus skyrius (1940-10-10–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos valstybinio banko Alytaus skyrius (1941 m. birželio mėn.–1941-07-07)

Lietuvos banko Alytaus skyrius (1941-07-08–1943-04-30)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Finansų ministerijos 1919-03-12 įsakymu Nr.154 pradėjo veikti Valstybės iždo skyrius Alytuje. Nuo 1919 m. gegužės mėn. Valstybės iždo skyrius Alytuje dokumentuose vadinamas Alytaus iždinė.[1]

1922-08-11 Lietuvos banko įstatymu įsteigtas Lietuvos bankas.[2]

Lietuvos bankas nuo 1923-01-01 perėmė iždinių funkcijas, o iždinės buvo pertvarkytos į Lietuvos banko skyrius. Nuo 1923-05-16 Alytaus iždinė pertvarkyta į Lietuvos banko Alytaus skyrių.[3]

Savo veikloje vadovavosi 1922-08-11 Lietuvos banko įstatymu, 1922-11-10 Lietuvos banko statutu[4], Lietuvos banko aplinkraščiais ir kitais teisės aktais.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos bankas ir jo skyriai nacionalizuoti.[5]

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr.1873 Lietuvos bankas nuo 1940-10-10 reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontorą.[6]Lietuvos banko Alytaus skyrius reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Alytaus skyrių.

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontoros 1940-10-12 įsakymu Nr.3 paskirtas TSRS valstybinio banko Alytaus skyriaus valdytojas.[7]

Tiksli data, kada 1941 m. birželio mėn. Lietuvos valstybinio banko Alytaus skyrius atkūrė veiklą, nenustatyta.

Laikinai einančio Lietuvos banko valdytojo pareigas 1941-07-08 įsakymu Nr.3 Lietuvos valstybinis bankas pavadintas Lietuvos banku.[8] Lietuvos valstybinio banko Alytaus skyrius pavadintas Lietuvos banko Alytaus skyriumi.

Rytų krašto reicho komisaro 1942-07-21 potvarkiu buvo paskirtas įgaliotinis Lietuvos bankams reorganizuoti. Generalinis komisaras Kaune 1942-08-10 raštu nurodė Lietuvos bankams vykdyti paskirto įgaliotinio nurodymus.[9]

Įgaliotinio Lietuvos bankams reorganizuoti nurodymu Lietuvos bankas 1943-04-16 aplinkraščiu Nr.245 pranešė skyriams, kad nuo 1943-04-30 banko operacijos nutraukiamos.[10]

Lietuvos banko Alytaus skyrius dar veikė ir 1944 m. birželio mėn.

Sudarytojo veiklos sritis

Alytaus iždinė buvo valstybės kasa ir vykdė iždo operacijas: priėmė mokesčius, pardavė valstybės vertybinius popierius, tvarkė depozitus, savivaldybių, biudžetinių išlaidų ir valstybinių bei savivaldybių, privačių įstaigų bei asmenų einamąsias sąskaitas.[11]

Lietuvos banko Alytaus skyrius vykdė visas vietines banko operacijas: pirko ir pardavė vekselius, čekius, diskontavo vekselius, teikė paskolas, tvarkė bankų ir firmų tarpusavio atsiskaitymus, apmokėjo perlaidas, čekius, akredityvus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, sudarė pajamų ir išlaidų, einamųjų sąskaitų ir depozitinių sąskaitų apyskaitas, skyriaus metų sąmatas, balansus.

TSRS valstybinio banko Alytaus skyrius buvo vieningo emisinio TSRS Valstybinio banko sudedamoji dalis.

Vadovaudamasis TSRS valstybinio banko nurodymais vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį darbą, saugojo pinigus ir vertybes, atliko kitas banko operacijas.

Lietuvos banko Alytaus skyrius nuo 1941 m. liepos mėn. veikė kaip valstybinio komercinio banko padalinys, vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį, pinigų apyvartos darbą.

Nuo 1942-10-01 skyriaus veikla buvo siaurinama.

Lietuvos bankas 1942-08-21 aplinkraščiu Nr.184 skyriams pranešė, kad Lietuvos banko operacijos bus padalintos vokiečių bankams ir kitoms finansų įstaigoms (Gemeinschaftsbank, Handels und Kreditbank, Notebank, Sparkasse, Reichskreditkasse ir kt).[12]

Nuo 1943-04-30 Taupomosioms kasoms perduotos kreditų teikimo operacijos, Finansų kasoms - iždo operacijos: mokesčių priėmimas, valstybės vertybinių popierių pardavimas, depozitų, savivaldybių, biudžetinių išlaidų ir valstybinių bei savivaldybių įstaigų einamosios sąskaitos.[13]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1961 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo 1448 bylos ir 350 kg nesutvarkytų Lietuvos banko Alytaus skyriaus dokumentų.

1961-08-24 atlikta Lietuvos banko Alytaus skyriaus dokumentų vertės ekspertizė. Buvo atrinkta naikinti 1448 bylos ir 300 kg. neaprašytų dokumentų, palikta saugoti 50 kg. neaprašytų dokumentų.

1965 m. dokumentai sutvarkyti. 1966-01-19 sudarytas Lietuvos banko Alytaus skyriaus  fondo Nr.1582 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 239 apskaitos vienetai.

2000 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1582 yra 1 apyrašas, 240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta:

Alytaus iždinės susirašinėjimo piniginių operacijų atlikimo, mokesčių mokėjimo, lito įvedimo ir pinigų keitimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pinigų ir inventoriaus perdavimo Lietuvos bankui, kasos patikrinimo aktai, žemės, pramonės ir prekybos įmonių savininkų, nesumokėjusių mokesčių, sąrašai, prekybos ir pramonės įstaigų nekilnojamojo turto mokesčių registracijos žurnalas, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Lietuvos banko Alytaus skyriaus veiklos dokumentai: Finansų ministerijos, Lietuvos banko valdybos aplinkraščiai, nurodymai, instrukcijos, informaciniai pranešimai apie kreditus, bankrutavusias firmas, smulkaus kredito draugijų įstatai, Diskonto komiteto, smulkaus kredito draugijų valdybų posėdžių protokolai, žinios apie Alytaus apskrities žemės ūkį, pramonės ir prekybos įmones, skyriaus susirašinėjimo piniginių operacijų atlikimo, čekių knygelių išdavimo, paskolų teikimo, užsienio valiutos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pramonininkų, prekybininkų ir ūkininkų prašymai kreditui gauti, banko operacijų mėnesių ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos, balansai, tarnautojų sąrašai, Lietuvos banko ir Alytaus žydų liaudies banko skolininkų, nacionalizuotų bankų, prekybos įmonių balansai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašytai 240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1582, ap. 1, b. 199, l. 3, 5.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1922 m., Nr. 104 - 818.

[3] LCVA. F. 1582, ap. 1, b. 3, l. 2, 6.

[4] V.Ž. 1922 m., Nr. 104 - 818; Nr. 118 - 916.

[5] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[6] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 2, l. 93.

[7] LCVA. F. 1704, ap. 1, b. 50, l. 16, 29.

[8] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 1, l. 1, 2.

[9] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 93 - 94.

[10] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 20, 25.

[11] LCVA. F. 1582, ap. 1, b. 201, l. 1.

[12] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 92.

[13] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 32; F. 1593, ap. 1, b. 8, l. 213.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:38