O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1703 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES SMULKAUS KREDITO DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 1703

2008-03-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Ukmergės smulkaus kredito draugija (1925-02-04–1941 m. kovo mėn.)

Ukmergės žemės ūkio kredito draugija (1941 m. kovo mėn.–1941 m. spalio mėn.)

Ukmergės smulkaus kredito draugija (1941 m. spalio mėn.–1944 m. liepos mėn.)

2. Deltuvos smulkaus kredito draugija (1926-10-03–1941 m. balandžio mėn.)

Deltuvos žemės ūkio kredito draugija (1941 m. balandžio mėn.–1941 m. gegužės mėn.)

3. Gelvonų smulkaus kredito bankas (1924-07-06–1927 m.)

Gelvonų smulkaus kredito draugija (1928 m.–1941-02-20)

Gelvonų žemės ūkio kredito draugija (1941-02-21–1941 m. rugpjūčio mėn.)

Gelvonų smulkaus kredito draugija (1941 m. rugpjūčio mėn.–1943 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Ukmergės smulkaus kredito draugijos įstatai 1924-11-29 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 356. Draugija veiklą pradėjo 1925-02-04.[1]

Įstatai 1931-04-08 perregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 5656.[2]

1934 m. gruodžio mėn. prie Ukmergės smulkaus kredito draugijos buvo prijungtas Ukmergės lietuvių liaudies bankas.[3]

Vadovaujantis 1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Ukmergės smulkaus kredito draugija turėjo būti nacionalizuota. Duomenų apie draugijos nacionalizavimą nerasta.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-18 nutarimu Nr. 39 visos žemės ūkio smulkaus kredito draugijos iki 1941-03-15 turėjo būti pertvarkytos į žemės ūkio kredito draugijas.[4]

Nuo 1941 m. kovo mėn. Ukmergės smulkaus kredito draugija vadinama Ukmergės žemės ūkio kredito draugija.[5]

Ukmergės žemės ūkio kredito draugija nuo 1941 m. spalio mėn. vadinama Ukmergės smulkaus kredito draugija.[6]

Tiksli data, kada Ukmergės smulkaus kredito draugija baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. draugija dar veikė.[7]

2. Deltuvos smulkaus kredito draugijos įstatai 1926-09-24 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 547. Draugija veiklą pradėjo 1926-10-03.[8]

Vadovaujantis 1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Deltuvos smulkaus kredito draugija turėjo būti nacionalizuota. Duomenų apie draugijos nacionalizavimą nerasta.

Vadovaujantis Žemės ūkio banko 1941 m. aplinkraščiu Nr. 9 apie smulkaus kredito draugijų perorganizavimą, Deltuvos smulkaus kredito draugija nuo 1941 m. balandžio mėn. vadinama Deltuvos žemės ūkio kredito draugija.[9]

Tiksli data, kada Deltuvos žemės ūkio kredito draugija baigė veiklą, nenustatyta. 1941 m. gegužės mėn. draugija dar veikė.

3. Gelvonų smulkaus kredito banko įstatai 1923-11-16 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 238.[10] 1924-07-06 įvyko Gelvonų smulkaus kredito banko steigiamasis susirinkimas.[11]

Gelvonų smulkaus kredito bankas nuo 1928 m. vadinamas Gelvonų smulkaus kredito draugija. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.[12]

Vadovaujantis 1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Gelvonų smulkaus kredito draugija turėjo būti nacionalizuota. Duomenų, kad draugija buvo nacionalizuota, nerasta.

Vadovaujantis Žemės ūkio banko 1941 m. aplinkraščiu Nr. 9 apie smulkaus kredito draugijų perorganizavimą, Gelvonų smulkaus kredito draugija nuo 1941-02-21 vadinama Gelvonų žemės ūkio kredito draugija.[13]

Gelvonų žemės ūkio kredito draugija nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. vadinama Gelvonų smulkaus kredito draugija.

Tiksli data, kada Gelvonų smulkaus kredito draugija baigė veiklą, nenustatyta. 1943 m. gruodžio mėn. draugija dar veikė.

Draugijos savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymu, draugijų įstatais ir kitais teisės aktais.

Draugijų veiklą kontroliavo Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, 1939–1940 m. – Kredito inspekcija).

 

Sudarytojų funkcijos

 

Ukmergės smulkaus kredito draugija, Deltuvos smulkaus kredito draugija buvo kooperacijos bendrovės, Gelvonų smulkaus kredito bankas, Gelvonų smulkaus kredito draugija buvo kooperacijos draugija. Draugijos atstovavo savo narių interesams ir teikė jiems paskolas, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko komiso tarpininkavimo operacijas, pirko ir pardavė brangiuosius metalus, užsienio valiutą, vertybinius popierius, inkasavo vekselius, išmokėjo čekius ir perlaidas, saugojo ir tvarkė vertybinius popierius.

Draugijas valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

Ukmergės žemės ūkio kredito draugija, Deltuvos žemės ūkio kredito draugija, Gelvonų žemės ūkio kredito draugija teikė kreditus savo nariams, valstiečių ūkiams ir jų susivienijimams, rinko laisvas gyventojų lėšas, organizavo asmenų ir organizacijų atsiskaitymus, atliko perlaidų ir komiso operacijas.

Draugijas valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba.

Ukmergės smulkaus kredito draugija, Gelvonų smulkaus kredito draugija teikė savo nariams, valstiečiams, naujakuriams kreditus, paskolas, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, išieškojo skolas, atliko komiso, tarpininkavimo, perlaidų operacijas, inkasavo čekius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 31 Ukmergės kredito banko bylą, įrašytą apyraše Nr.1.

1967-11-01 ir 1981-03-10 archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 8 Gelvonų smulkaus kredito draugijos bylas, kurios archyve buvo įrašytos į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1703 yra 2 apyrašai, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Ukmergės ir Deltuvos smulkaus kredito draugijų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Ukmergės smulkaus kredito draugijos revizijos protokolas, susirašinėjimo su TSRS Žemės ūkio banko Lietuvos respublikos kontora veiklos klausimais dokumentai, draugijos narių sąrašai, metų balansai, apyskaitos, kasos išlaidų ir pajamų orderiai, Ukmergės lenkų smulkaus kredito draugijos patikrinimo aktas, buvusio Ukmergės lietuvių liaudies banko narių pasižadėjimai.

Deltuvos smulkaus kredito draugijos susirašinėjimo su kredito įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos, Lietuvos kooperacijos banko aplinkraščiai, nurodymai, TSRS Žemės ūkio banko Lietuvos respublikos kontoros įsakymas, Deltuvos žemės ūkio kredito draugijos įstatai, draugijos narių sąrašai, asmenų prašymai gauti paskolą, įstoti į draugiją, metų apyskaitos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gelvonų smulkaus kredito draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Gelvonų smulkaus kredito banko įstatai, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspektoriaus, Piliečių apsaugos departamento, Finansų ministerijos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos aplinkraščiai, Gelvonų smulkaus kredito draugijos visuotinių narių susirinkimų, tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, asmenų prašymai skirti kreditą, priimti į draugijos narius.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1703, ap. 1, b. 24 a, l. 13 a. p.

[2] LCVA. F. 1703, ap.1, b. 10, l. 1.

[3] LCVA. F. 387, ap. 4a, b. 3860, l. 391, 413.

[4] LCVA. F. R-754, ap.1, b. 5, l. 63.

[5] LCVA. F. 1703, ap. 1, b. 13, l. 9–10.

[6] LCVA. F. 1703, ap. 1, b. 15, l. 47.

[7] LCVA. F. 1703, ap. 1, b. 22a, l. 89.

[8] LCVA. F. 1703, ap. 1, b. 24, l. 2 a. p.

[9] LCVA. F. 1703, ap. 1, b. 11, l. 58–60.

[10] LCVA. F. 1703, ap. 2, b. 4, l. 1.

[11] LCVA. F. 387, ap. 4a, b. 3794, l. 3.

[12] LCVA. F. 387, ap. 4a, b. 3794, l. 35–36.

[13] LCVA. F. 1703, ap. 2, b. 7, l. 2–3.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:28