O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1704 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BANKO UKMERGĖS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1704

2007-11-   Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos banko Ukmergės skyrius (1923-06-15–1940-10-09)

TSRS valstybinio banko Ukmergės skyrius (1940-10-10–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos valstybinio banko Ukmergės skyrius (1941 m. birželio mėn.–1941-07-07)

Lietuvos banko Ukmergės skyrius (1941-07-08–1943-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos banko Ukmergės skyrius veiklą pradėjo 1923-06-15.[1]

Savo veikloje vadovavosi 1922-08-11 Lietuvos banko įstatymu, 1922-11-10 Lietuvos banko statutu[2], Lietuvos banko aplinkraščiais ir kitais teisės aktais.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos bankas ir jo skyriai nacionalizuoti.[3]

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr.1873 Lietuvos bankas nuo 1940-10-10 reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontorą.[4]Lietuvos banko Ukmergės skyrius reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Ukmergės skyrių.

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontoros 1940-10-12 įsakymu Nr.3 paskirtas TSRS valstybinio banko Ukmergės skyriaus valdytojas.[5]

Tiksli data, kada 1941 m. birželio mėn. Lietuvos valstybinio banko Ukmergės skyrius atkūrė veiklą, nenustatyta.

Laikinai einančio Lietuvos banko valdytojo pareigas 1941-07-08 įsakymu Nr.3 Lietuvos valstybinis bankas pavadintas Lietuvos banku.[6] Lietuvos valstybinio banko Ukmergės skyrius pavadintas Lietuvos banko Ukmergės skyriumi.

Rytų krašto reicho komisaro 1942-07-21 potvarkiu buvo paskirtas įgaliotinis Lietuvos bankams reorganizuoti. Generalinis komisaras Kaune 1942-08-10 raštu nurodė Lietuvos bankams vykdyti paskirto įgaliotinio nurodymus.[7]

Įgaliotinio Lietuvos bankams reorganizuoti nurodymu Lietuvos bankas 1943-04-16 aplinkraščiu Nr.245 pranešė skyriams, kad nuo 1943-04-30 banko operacijos nutraukiamos.[8]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos banko Ukmergės skyrius vykdė visas vietines banko operacijas: pirko ir pardavė vekselius, čekius, diskontavo vekselius, teikė paskolas, tvarkė bankų ir firmų tarpusavio atsiskaitymus, apmokėjo perlaidas, čekius, akredityvus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, sudarė pajamų ir išlaidų, einamųjų sąskaitų ir depozitinių sąskaitų apyskaitas, skyriaus metų sąmatas, balansus.

TSRS valstybinio banko Ukmergės skyrius buvo vieningo emisinio TSRS Valstybinio banko sudedamoji dalis.

Vadovaudamasis TSRS valstybinio banko nurodymais vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį darbą, saugojo pinigus ir vertybes, atliko kitas banko operacijas.

Lietuvos banko Ukmergės skyrius nuo 1941 m. liepos mėn. veikė kaip valstybinio komercinio banko padalinys, vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį, pinigų apyvartos darbą.

Nuo 1942-10-01 skyriaus veikla buvo siaurinama.

Lietuvos bankas 1942-08-21 aplinkraščiu Nr.184 skyriams pranešė, kad Lietuvos banko operacijos bus padalintos vokiečių bankams ir kitoms finansų įstaigoms (Gemeinschaftsbank, Handels und Kreditbank, Notebank, Sparkasse, Reichskreditkasse ir kt).[9]

Nuo 1943-04-30 Taupomosioms kasoms perduotos kreditų teikimo operacijos, Finansų kasoms - iždo operacijos: mokesčių priėmimas, valstybės vertybinių popierių pardavimas, depozitų, savivaldybių, biudžetinių išlaidų ir valstybinių bei savivaldybių įstaigų einamosios sąskaitos.[10]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 170 Lietuvos banko Ukmergės skyriaus bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1979-12-04 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai, perkelti iš Ukmergės miesto vykdomojo komiteto fondo Nr.R-174.

Iš viso fonde Nr. 1704 yra 1 apyrašas, 176 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos banko ir Žemės banko aplinkraščiai, kasos plano sudarymo ir vykdymo taisyklės, instrukcija apie deponuotų zlotų keitimą ir atsiėmimą, diskonto komiteto posėdžių protokolai, metų apyskaitos, balansai, Ukmergės apskrities žemės ūkio apžvalga, statistinės žinios apie pasėlių plotus, derlių, žinios apie užsienio valiutą, darbo pajamų mokesčius, asmenų nekilnojamą turtą, bankrutavusias firmas, prekybininkus, Ukmergės smulkaus kredito draugijų, taupomųjų skolinamųjų kasų, įmonių finansinės veiklos bylos, skyriaus susirašinėjimo skolų, palikimų išmokėjimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, skyriuje atliktų revizijų aktai, depozitinių sumų apyvartos lapai, apyskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos, tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 176 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1704, ap. 1, b. 158, l. 321.

[2] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 104 –818; Nr. 118 - 916.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[4] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 2, l. 93.

[5] LCVA. F. 1704, ap. 1, b. 50, l. 16, 29.

[6] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 1, l. 1, 2.

[7] LCVA. F. 755, ap.5, b.5, l. 93 - 94.

[8] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 20, 25.

[9] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 92.

[10] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 32; F. 1593, ap. 1, b. 8, l. 213.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:26