O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 755 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BANKO FONDĄ NR. 755

2007-10-24           Nr. SA - 272

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos bankas (1922-08-11–1940-10-09)

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontora (1940-10-10–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos valstybinis bankas (1941-06-25–1941-07-07)

Lietuvos bankas (1941-07-08–1943-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1922-08-11 Lietuvos banko įstatymu įsteigtas Lietuvos bankas.[1]

Bankas savo veikloje vadovavosi Lietuvos banko įstatymu, 1922-11-10 Lietuvos banko statutu[2] ir kitais teisės aktais.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos bankas nacionalizuotas ir paskirtas banko komisaras.[3]

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr.1873 Lietuvos bankas nuo 1940-10-10 reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontorą, o Lietuvos banko skyriai reorganizuoti į TSRS valstybinio banko skyrius.[4]

Laikinai einančio Lietuvos valstybinio banko valdytojo pareigas 1941-06-25 įsakymu Nr.1 Lietuvos valstybinis bankas atkūrė veiklą.

Laikinai einančio Lietuvos banko valdytojo pareigas 1941-07-08 įsakymu Nr.3 Lietuvos valstybinis bankas pavadintas Lietuvos banku.[5]

Rytų krašto reicho komisaro 1942-07-21 potvarkiu buvo paskirtas įgaliotinis Lietuvos bankams reorganizuoti. Generalinis komisaras Kaune 1942-08-10 raštu nurodė Lietuvos bankams vykdyti paskirto įgaliotinio nurodymus.[6]

Įgaliotinio Lietuvos bankams reorganizuoti nurodymu Lietuvos bankas 1943-04-16 aplinkraščiu Nr.245 pranešė skyriams, kad nuo 1943-04-30 banko operacijos nutraukiamos.[7]

Lietuvos bankas dar veikė ir 1944 m. gegužės mėn.

1944-07-08 veiklą atkūrė TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinė kontora.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos bankas buvo centrinis Lietuvos Respublikos bankas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta akcinė bendrovė.

Pagrindinis Lietuvos banko uždavinys buvo įgyvendinti pastovią ir tvirtą pinigų sistemą valstybėje, reguliuoti pinigų apyvartą krašte, pinigų išmokėjimą Lietuvoje ir užsienyje, savo kreditais skatinti žemės ūkio, pramonės ir prekybos plėtrą.

Bankas pirko ir pardavė auksą, sidabrą, platiną bei teikė paskolas juos įkeičiant, pirko ir pardavė vekselius, čekius, užsienio šalių banknotus, valstybės paskolos lakštus ir kitus valstybės garantuotus vertybinius popierius, diskontavo komercinius vekselius, tvarkė ir valdė bankų ir firmų tarpusavio atsiskaitymus, priėmė saugoti ir valdyti vertybinius popierius, brangiuosius metalus ir kitas brangenybes, terminuotus ir neterminuotus indėlius, pagal komercinių operacijų dokumentus išieškojo pinigus ir apmokėjo trečiųjų asmenų sąskaitas, komiso pagrindais platino valstybės ir savivaldybių paskolas, atliko valstybės iždo ir taupomųjų kasų operacijas, leido banknotus, sudarė valstybės biudžeto vykdymo pajamų ir išlaidų, einamųjų sąskaitų ir depozitinių sąskaitų apyskaitas, banko metų sąmatas, balansus ir apyskaitas, steigė, vadovavo ir kontroliavo savo skyrių ir agentūrų veiklą.

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontora buvo vieningo emisinio TSRS Valstybinio banko sudedamoji dalis.

Vadovaudamasi TSRS valstybinio banko nurodymais, organizavo kreditinį, atsiskaitomąjį ir emisinį darbą, pinigų ir vertybių saugojimą ir pervežimą, reguliavo grynųjų pinigų apyvartą, kapitalinių įdėjimų finansavimą, sudarė pinigų ir iždo rezervinius fondus, vykdė kitas banko operacijas, vadovavo ir kontroliavo banko skyrių veiklą.

Lietuvos bankas nuo 1941 m. liepos mėn. veikė kaip valstybinis komercinis bankas, organizavo kreditinį, atsiskaitomąjį, pinigų apyvartos darbą, bet neatliko pinigų emisijos funkcijos. Nuo 1942-10-01 banko veikla buvo siaurinama.

Lietuvos bankas 1942-08-21 aplinkraščiu Nr.184 skyriams pranešė, kad Lietuvos banko operacijos bus padalintos vokiečių bankams ir kitoms finansų įstaigoms (Gemeinschaftsbank, Handels und Kreditbank, Notebank, Sparkasse, Reichskreditkasse ir kt).[9]

Nuo 1943-04-30 Taupomosioms kasoms perduotos kreditų teikimo operacijos, Finansų kasoms - iždo operacijos: mokesčių priėmimas, valstybės vertybinių popierių pardavimas, depozitų, savivaldybių, biudžetinių išlaidų ir valstybinių bei savivaldybių įstaigų einamosios sąskaitos.[10]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1949-11-30 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš TSRS valstybinio banko Kauno skyriaus perėmė 2252 nesutvarkytas Lietuvos banko tarnautojų asmens bylas.

1950-01-01 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš TSRS valstybinio banko Kauno skyriaus perėmė 444 nesutvarkytas Lietuvos banko 1941–1944 m. bylas.

1952-02-12 buvo sudaryti Lietuvos banko fondo Nr.654 apyrašai Nr.1 ir Nr. 2, kuriuose buvo įrašytos 1941–1944 m. 575 bylos. 1957-02-02 buvo sudaryti Lietuvos banko fondo Nr.556 apyrašai Nr.1 - 4, kuriuose buvo įrašyta 1922–1940 m. 8714 bylų.

1966-01-13 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš TSRS valstybinio banko Kauno skyriaus perėmė 12 nesutvarkytų Lietuvos banko tarnautojų asmens bylų, kurios buvo sutvarkytos ir įrašytos į fondo Nr.556 apyrašą Nr.1.

1967-10-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 9280 Lietuvos banko fondų Nr.556 ir Nr.654 bylų. Archyve buvo sudarytas Lietuvos banko fondas Nr.755, kuriame buvo 6 apyrašai, 9280 apskaitos vienetų.

1975-10-23 iš rastų nesutvarkytų dokumentų buvo sudaryta 50 apskaitos vienetų, kurie papildomai įrašyti į apyrašus Nr. 1, 2.

1989 m., 1993 m. ir 1997 m. papildomai įrašyti 22 apskaitos vienetai.

1998 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 112 apskaitos vienetų

1999 m. ir 2003 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.755 yra 6 apyrašai, 9467 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Banko skyrių darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos banko skyrių darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal banko skyrių pavadinimus ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 2277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti banko valdybos, generalinės tarybos, diskonto komiteto, akcininkų posėdžių protokolai, banko valdybos aplinkraščiai, metų balansai ir apyskaitos, susirašinėjimo su užsienio ir vietiniais bankais, banko skyriais, TSRS valstybiniu banku, firmomis, bendrovėmis ir kt. banko operacijų klausimais dokumentai, bankų sąskaitų registracijos knygos, seifų nuomos sutartys, akcininkų, banko skyrių darbuotojų sąrašai, atlyginimų išmokėjimo lapai, Kauno lenkų smulkaus kredito draugijos seifų patikrinimo protokolai ir vertybių nacionalizavimo aktai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyta 3217 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, anglų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacinių bylų apie užsienio ir vietines firmas apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos informacinės bylos apie užsienio ir vietines firmas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal firmų savininkų pavardes arba firmos pavadinimą abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3002 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skolų išieškojimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos skolų išieškojimo iš akcinių bendrovių, draugijų ir asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes arba bendrovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 395 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti banko valdytojo įsakymai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su skyriais, įstaigomis ir asmenimis banko operacijų klausimais dokumentai, skyrių patikrinimo aktai, Vilniaus žemės banko, žydų smulkaus kredito draugijų ir privačių bankų likvidaciniai balansai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal banko skyrių pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 342 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro įsakymai, aplinkraščiai bei nurodymai, susirašinėjimo banko operacijų, personalo, skolų išieškojimo, bankų likvidavimo klausimais dokumentai, Lietuvos kredito banko ir kitų bankų likvidaciniai balansai, skolininkų bylos, banko ir jo skyrių tarnautojų sąrašai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, skolininkų bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1922 m., Nr. 104 - 818.

[2] V.Ž. 1922 m., Nr. 118 - 916.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[4] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 2, l. 93.

[5] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 1, l. 1, 2.

[6] LCVA. F.755, ap. 5, b.5, l. 93 - 94.

[7] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 20, 25.

[8] LCVA. F. R-871, ap. 1, b. 1, l. 1.

[9] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 92.

[10] F. 755, ap. 5, b. 5, l. 32; F. 1593, ap. 1, b. 8, l. 213.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:44