O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-733 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS DARBO SANTAUPŲ IR GYVENTOJŲ KREDITAVIMO BANKO LIETUVOS RESPUBLIKINIO BANKO FONDĄ NR. R-733

2007-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba (1941-01-07–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba (1944 m.–

1972 m. rugsėjo mėn.)

Lietuvos TSR valstybinių darbo taupomųjų kasų valdyba (1972 m. rugsėjo mėn.–1973 m.)

TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikinė valdyba (1973 m.–1977-07-10)

TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikinė vyriausioji valdyba (1977-07-11–1987-10-07)

TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos respublikinis bankas (1987-10-08–1990-10-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-07 nutarimu Nr.6 sujungus Taupomąsias valstybės kasas ir Lenkijos pašto taupomosios kasos „PKO“ Vilniaus skyrių įsteigta Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba.[1]

Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba buvo pavaldi TSRS finansų ministerijos Vyriausiajai valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdybai.

Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdybos veiklą nutraukė prasidėjęs 1941 m. Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Tiksli data, kada 1944 m. Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba atkūrė veiklą, nenustatyta.

TSRS Ministrų Tarybos 1962-10-04 nutarimu Nr.1061 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-11-04 nutarimu Nr.704 „Dėl valstybinių darbo taupomųjų kasų perdavimo TSRS valstybinio banko žinion“ nuo 1963-01-01 Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba tapo pavaldi TSRS valstybinio banko Vyriausiajai valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdybai.[2]

1972 m. rugsėjo mėn. Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba pavadinta Lietuvos TSR valstybinių darbo taupomųjų kasų valdyba.

1973 m. Lietuvos TSR valstybinių darbo taupomųjų kasų valdyba pavadinta TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikine valdyba. TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikinės valdybos veiklą koordinavo ir kontroliavo TSRS valstybinio banko TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų valdyba.

TSRS Ministrų Tarybos 1977-07-11 nutarimu Nr.623 „Dėl TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų įstatų patvirtinimo“ TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikinė valdyba pavadinta TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikine vyriausiąja valdyba.[3]

1987 m. buvo įsteigtas TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo bankas (TSRS taupomasis bankas). TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko (TSRS taupomojo banko) 1987-10-08 įsakymu Nr.10 TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikinė vyriausioji valdyba reorganizuota į TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos respublikinį banką.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990-10-02 įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-10-02 nutarimu Nr.I-630 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ įgyvendinimo tvarkos“ TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos respublikinis bankas buvo reorganizuotas į valstybinį Lietuvos taupomąjį banką.[4]

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR valstybės darbo taupomųjų kasų ir valstybės kredito valdyba, TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų Lietuvos respublikinė vyriausioji valdyba, TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos respublikinis bankas vadovavo TSRS valstybinių darbo taupomųjų kasų veiklai Lietuvos TSR ir ją kontroliavo, priėmė ir saugojo gyventojų indėlius, organizavo Valstybinės vidaus išlošiamosios paskolos obligacijų ir loterijos bilietų pardavimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2000-03-30 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB Lietuvos taupomojo banko perėmė 1110 TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos respublikinio banko bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1 - Nr.5, Nr.8, Nr.11, Nr.12: apyraše Nr.1 buvo įrašyta 27, apyraše Nr.2 - 27, apyraše Nr.3 - 131, apyraše Nr.4 - 888, apyraše Nr.5 - 6, apyraše Nr.8 - 13, apyraše Nr.11 - 15, apyraše Nr.12 - 3 apskaitos vienetai.

2001-12-20 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB Lietuvos taupomojo banko perėmė 50 TSRS darbo santaupų ir gyventojų kreditavimo banko Lietuvos respublikinio banko bylų, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašus Nr. 2, 3, 4, 8, 12.

Iš viso fonde Nr.R-733 yra 8 apyrašai, 1160 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Kadrų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, metų kadrų paruošimo ir kvalifikacijos kėlimo planai, metų kadrų ataskaitos, perdavimo perėmimo aktai, keičiantis atsakingiems darbuotojams, darbuotojų apdovanojimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1986 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti taupomųjų kasų darbo jėgos planai ir valdymo aparato išlaikymo sąmatos, etatų sąrašai, taupomųjų kasų steigimo dokumentai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, banko skyrių, filialų ir agentūrų rentabilumo apskaičiavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1970 m., 1978–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Indėlių, valstybinių paskolų ir loterijų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, taupomųjų kasų darbuotojų pasitarimų protokolai, lėšų sutelkimo taupomosiose kasose metų planai, pranešimai aukštesnėms institucijoms apie veiklą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, lošiamųjų indėlių ir piniginės daiktinės loterijos laimėjimų tiražų lentelės, agitaciniai ir reklaminiai dokumentai apie indėlius ir valstybines paskolas, taupomųjų kasų steigimo, pertvarkymo ir uždarymo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti valdybos ir taupomųjų kasų metų buhalterinės ataskaitos, taupomųjų kasų metų suvestinės ataskaitos, išrašai iš indėlininkų asmeninių sąskaitų, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, valdybos etatų sąrašai, užbaigtos taupomosios knygelės ir kontroliniai lapai.

Kontrolės ir revizijos valdybos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašytas 891 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kanceliarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti banko įsakymai veiklos klausimais, banko valdybos posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.5 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Planavimo ir ekonomikos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti gyventojų lėšų kaupimo indėliuose, valstybinės paskolos ir loterijų planai, valstybinės paskolos bei loterijų išlaidų planai, gyventojų apmokamų paslaugų metų planai, banko skyrių suvestiniai finansų planai ir ekonominiai jų sudarymo rodikliai, pažymos apie balansinių sąskaitų apyvartas, pelno plano vykdymo suvestiniai duomenys, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai

Automatizacijos ir mechanizacijos valdybos taupomųjų kasų patikrinimo pažymos ir kiti veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.8 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1976–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Kreditavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti ilgalaikio kreditavimo metų planai, metų paskolų, išduotų gyventojams, grąžinimo planai, paraiškos kreditams gauti ir kreditavimo limitai, suvestiniai duomenys apie gyventojų kreditavimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.11 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais ir kasinio aptarnavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti banko įsakymai ir nurodymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, banko skyrių ketvirčių ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.12 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1982–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-754, ap. 1, b. 5, l. 10.

[2] LCVA. F.R-733, ap. 3, b. 67, l. 48.

[3] LCVA. F.R-733, ap. 3, b. 97, l. 91.

[4] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-10-20, Nr.29, psl. 944.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:50