O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1257 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO VALSTYBINĖS BERNIUKŲ GIMNAZIJOS IR MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO VALSTYBINĖS MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1257

2010-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės „Žiburio “ gimnazija (1917-12-17–1917-12-31)

1. Marijampolės „Žiburio“ bernaičių gimnazija (1918-01-01–1919 m.)

2. Marijampolės „Žiburio“ mergaičių gimnazija (1918-08-01–1919 m.)

Marijampolės vyrų ir moterų gimnazija (1919 m.–1920-12-31)

Marijampolės valstybinė Rygiškių Jono gimnazija (1921-01-01–1930 m.)

Marijampolės Rygiškių Jono valdžios gimnazija (1930 m.–1934-07-31)

1. Marijampolės Rygiškių Jono valdžios berniukų gimnazija (1934-08-01–1936-08-31)

Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė berniukų gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Marijampolės I vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Marijampolės I gimnazija (1941–1944 m.)

2. Marijampolės Rygiškių Jono valdžios mergaičių gimnazija (1934-08-01–1936-08-31)

Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė mergaičių gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Marijampolės II vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Marijampolės II gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Marijampolės „Žiburio“ gimnaziją 1917-12-17 įkūrė ir išlaikė „Žiburio“ draugija.1

1918 m. buvo atskirtos mergaičių ir berniukų klasės ir, gimnazijoje padaugėjus mokinių, nuo 1918-01-01 įsteigta Marijampolės „Žiburio“ bernaičių gimnazija, o nuo 1918-08-01 Marijampolės „Žiburio“ mergaičių gimnazija. 2 Gimnazijas išlaikė „Žiburio“ draugija.

1919 m. Marijampolės bernaičių gimnazijoje ir Marijampolės mergaičių gimnazijoje veikė I–VIII klasės.3

Tiksli data, kada gimnazijos buvo sujungtos, nenustatyta. 1919 m.–1920-12-31 mokykla buvo vadinama Marijampolės vyrų ir moterų gimnazija. Mokyklą nuo 1919 m. išlaikė Švietimo ministerija.4

Švietimo ministro 1921-01-24 įsakymu Nr. 8, Jono Jablonskio 60 metų sukakčiai atminti, Marijampolės vyrų ir moterų gimnazija nuo 1921-01-01 pavadinta Marijampolės valstybine Rygiškių Jono gimnazija.5

1930 m.–1934-07-31 mokykla buvo vadinama Marijampolės Rygiškių Jono valdžios gimnazija.

Švietimo ministro 1934-09-07 įsakymu B/Nr. 47 Marijampolės Rygiškių Jono valdžios gimnazija nuo 1934-08-01 buvo išskirta į dvi gimnazijas: Marijampolės Rygiškių Jono valdžios berniukų gimnaziją irMarijampolės Rygiškių Jono valdžios mergaičių gimnaziją.6

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Marijampolės Rygiškių Jono valdžios berniukų gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Marijampolės Rygiškių Jono valstybine berniukų gimnazija, o Marijampolės Rygiškių Jono valdžios mergaičių gimnazija - Marijampolės Rygiškių Jono valstybine mergaičių gimnazija.7

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1018 Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė berniukų gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Marijampolės I vidurine mokykla, o Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė mergaičių gimnazija - Marijampolės II vidurine mokykla.

Marijampolės I vidurinė mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Marijampolės I gimnazija, o Marijampolės II vidurinė mokykla - Marijampolės II gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės „Žiburio“ gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. 1918 m. buvo įsteigtos I ir II klasės tik mergaitėms.

Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

1919 m. mokykloje, kaip neprivalomas dalykas, nuo II klasės buvo dėstoma lotynų kalba, o nuo V klasės – fizika. Nuo 1924 m. buvo sustiprintas matematikos-gamtos mokslų dėstymas, o nuo 1935 m. buvo dėstoma tik lotynų kalba. Specialūs dalykai mokykloje nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau - LCVA) 1966 m. vasario mėn. Iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kapsuko filialo perėmė 2486 Marijampolės Rygiškių Jono valstybinės gimnazijos neaprašytas bylas.

1967 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryti apyrašai Nr. 1 - 5, kuriuose buvo įrašytas 2451 apskaitos vienetas: apyraše Nr. 1 įrašyta 370, apyraše Nr. 2 - 36, apyraše Nr. 3 - 79, apyraše Nr. 4 - 103, apyraše Nr. 5 - 1863 apskaitos vienetai.

1967-10-11 sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1997 m. fondas Nr. 1257 pavadintas „Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė berniukų gimnazija ir Marijampolės Rygiškių Jono valstybinė mergaičių gimnazija“.

Iš viso fonde Nr. 1257 yra 5 apyrašai, 2454 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Marijampolės berniukų ir mergaičių gimnazijų, egzaminų komisijų protokolai, pedagogų tarybos posėdžių protokolų ištraukos, baigiamųjų ir kitų egzaminų programos, pranešimai apie mokytojų paskyrimą; statistinės žinios apie mokytojus ir dėstomus dalykus, mokinių atestatai ir mokslo baigimo pažymėjimai bei jų nuorašai, klasių žurnalai, išduotų atestatų ir mokslo baigimo pažymėjimų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 373 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Marijampolės Rygiškių Jono valstybinės mergaičių gimnazijos klasių žurnalų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti mergaičių klasių žurnalai, muzikos pamokų lankomumo žurnalas, pedagogų tarybos ir ūkio komiteto posėdžių dienotvarkės registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Marijampolės Rygiškių Jono valstybinės berniukų gimnazijos mokinių mokslo baigimo pažymėjimų ir klasių žurnalų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti berniukų gimnazijos mokinių atestatų ir mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Mokinių atestatų nuorašų, mokslo pažangumo pažymėjimų ir klasių žurnalų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Marijampolės I ir II vidurinių mokyklų, Marijampolės I ir II gimnazijų mokinių atestatų nuorašai ir mokslo pažangumo pažymėjimai, I ir II vidurinių mokyklų bei I ir II gimnazijų berniukų, mergaičių bei mišrių klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Marijampolės berniukų ir mergaičių gimnazijų, vidurinių mokyklų mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1863 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 844, l. 405.

2 LCVA. F. 391, ap. 2, b. 840, l. 152, 154.

3 LCVA. F. 391, ap.2, b.840, l.105, 106.

4 LCVA. F. 391, ap.2, b.2639, l.2

5 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 27, l. 36.

6 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 218, l. 35.

7 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 62 a.p.

8 LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131, F. 391, ap. 8, b.392, l. 317.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:49