O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1692 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS VALSTYBINĖS A. SMETONOS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 1692

2006-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės gimnazija (1918-04-07–1919-09-30)

Ukmergės valdžios gimnazija (1919-10-01–1936-08-31)

Ukmergės valstybinė gimnazija (1936-09-01–1938-10-14)

Ukmergės valstybinė A. Smetonos gimnazija (1938-10-15–1940-06-23)

Ukmergės J. Biliūno valstybinė gimnazija (1940-06-24–1940-09-30)

Ukmergės I vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Ukmergės gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės gimnaziją 1918-04-07 įsteigė ir išlaikė „Saulės“ draugija. Nuo 1919-07-01 gimnaziją išlaikė Švietimo ministerija.1

Mokykloje 1918 m. veikė I-IV klasės. 1919 m. mokykloje buvo įsteigta V klasė, 1920 m. - VI klasė, 1921 m. - VII klasė, o 1922 m. - VIII klasė.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Ukmergės valdžios gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Ukmergės valstybine gimnazija.2

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1938-10-13 įsakymu B/Nr. 46 Ukmergės valstybinė gimnazija nuo 1938-10-15 pavadinta Ukmergės valstybine A. Smetonos gimnazija. Švietimo ministro 1940-06-24 įsakymu B/Nr. 40 Ukmergės valstybinė A. Smetonos gimnazija pavadinta Ukmergės J. Biliūno valstybine gimnazija.3

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 1014 Ukmergės J. Biliūno valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Ukmergės I vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Ukmergės gimnazija.

Sudarytojo funkcijos

Ukmergės gimnazija, Ukmergės valdžios gimnazija, Ukmergės valstybinė A. Smetonos gimnazija, Ukmergės J.Biliūno valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Mokykloje 1919 m. nuo II klasės buvo dėstoma lotynų kalba, nuo V klasės – fizika. 1924 m. nuo III klasės buvo dėstoma buhalterija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė archyvui 2122 Ukmergės valstybinės gimnazijos, Ukmergės I vidurinės mokyklos ir Ukmergės gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 - 6.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1969-12-26 perdavė archyvui 4 Ukmergės gimnazijos neaprašytas bylas, kurios 1979-07-26 įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. 1692 yra 6 apyrašai, 2126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, egzaminų komisijos posėdžių protokolai, brandos atestatai, mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai, žinių lapai, išstojusių mokinių dokumentai; statistinės žinios apie mokinius, mokinių, laikiusių egzaminus ir pataisas, sąrašai; egzaminų rašomieji darbai, mokytojų tarnybos bylos, susirašinėjimo finansų, ūkio, mokinių mokymo, priėmimo į gimnaziją, stojimo į kitas mokyklas, atleidimo nuo karinės prievolės; mokytojų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo, atlyginimo nustatymo, gimnazijos statybos, remonto ir kt. klausimais dokumentai, klasių ir trimestrų žurnalai, darbuotojų atlyginimo išmokėjimo, mokinių sveikatos patikrinimo lapai; finansų dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Mokytojų tarnybos bylos, mokinių, baigusių gimnaziją, atestatai ir statistinių žinių apie mokinius lapai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1299 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių ir mokytojų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos, Ūkio komisijos posėdžių protokolai, klasių ir trimestrų žurnalai; mokinių sąrašai, finansų dokumentai, mokslo metų dienynai (pamokų lankomumo), stojamųjų egzaminų pažymių, inventoriaus, turto bei mokinių sveikatos patikrinimo knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 457 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Ukmergės I vidurinės mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, instrukcijos bei nurodymai; egzaminų komisijų protokolai, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo žinios, mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, gimimo liudijimai; susirašinėjimo mokymo, priėmimo į gimnaziją, mokslo baigimo pažymėjimų išdavimo, mokytojų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų klausimais dokumentai, darbuotojų asmens bylos ir atlyginimo išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją bei svarbumą. Darbuotojų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra darbuotojų nuotraukų.

 

Ukmergės I vidurinės mokyklos klasių ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Ukmergės I vidurinės mokyklos klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Ukmergės gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Švietimo vadybos, Pradžios mokyklų inspekcijos bei švietimo generalinio tarėjo instrukcijos, egzaminų komisijų protokolai, statistinės žinios apie mokinius, mokinių atestatai ir mokslo baigimo pažymėjimai, pažymėjimai apie mokinių gyvenamąją vietą, laikiusių stojamuosius egzaminus ir išstojusių iš gimnazijos mokinių sąrašai bei dokumentai, darbuotojų asmens bylos, susirašinėjimo priėmimo į gimnaziją, mokslo baigimo pažymėjimų išdavimo, mokytojų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų, ūkiniais klausimais dokumentai; finansų dokumentai, darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Darbuotojų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 110 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra darbuotojų nuotraukų.

 

Ukmergės gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, ūkio komiteto aktai, mokinių sąrašai, klasių ir trimestrų žurnalai, finansų dokumentai, inventoriaus knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 2957, l. 2.

2 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 63.

3 LCVA, F. 391, ap. 8, b. 295, l. 96; b. 392, l. 195.

4 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 13:45