O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 179 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

IV VALSTYBINIO ELIZOS OŽEŠKIENĖS LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 179

2006-01-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mokytojų ir auklėtojų draugijos mergaičių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Żeńskie Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawczyń w Wilnie) (1915 m. rugpjūčio mėn.–1918 m.)

Lenkų mokytojų draugijos mergaičių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Żeńskie Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1918–1919 m.)

Lenkų mokytojų draugijos Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Żeńskie im. Elizy Orzeszkowej Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1920–1922 m.)

Valstybinė Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazija Vilniuje (Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie) (1922 m. rugsėjo mėn.–1938-06-30)

IV valstybinis Elizos Ožeškienės licėjus ir gimnazija Vilniuje (IV Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie) (1938-07-01–1939 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Mokytojų ir auklėtojų draugija 1915 m. rugpjūčio mėn. Vilniuje įsteigė mergaičių gimnaziją. 1918 m. pakeitus draugijos pavadinimą, gimnazija pavadinta Lenkų mokytojų draugijos mergaičių gimnazija Vilniuje.[1]

1920-01-31 pasirašytas gimnazijos dalinio suvalstybinimo aktas. Gimnazijos pavadinimas nepasikeitė.[2]

1920 m. gimnazijai suteiktas Elizos Ožeškienės vardas.[3] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1921-06-11 buvo pasirašyta sutartis tarp Lenkų mokytojų draugijos ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento dėl dalinio mokyklos suvalstybinimo nuo 1921-07-01, nekeičiant gimnazijos pavadinimo.[4]

1920–1922 m. dokumentuose gimnazijos pavadinimas įvairuoja: ji dar vadinama „Lenkų mokytojų draugijos Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazija Vilniuje (suvalstybinta)“ – „Gimnazjum żeńskie im. Elizy Orzeszkowej Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie (upaństwowione)“.

Nuo 1922 m. rugsėjo mėn. gimnazija vadinama Valstybine Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, Valstybinė Elizos Ožeškienės mergaičių gimnazija Vilniuje tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-01 įsakymu pertvarkyta į valstybinę bendrojo lavinimo keturių gimnazijos klasių ir dviejų licėjaus klasių vidurinę mokyklą ir pavadinta IV valstybiniu Elizos Ožeškienės licėjumi ir gimnazija Vilniuje.[5]

Gimnazijos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas. Nuo 1922-05-16 mokykla pavaldi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.[6]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą,[7] Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą,[8] Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 potvarkis apie valstybinių gimnazijų veiklos organizavimą,[9] 1937-03-02 potvarkis apie bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą,[10] kiti teisės aktai.

IV valstybinis Elizos Ožeškienės licėjus ir gimnazija Vilniuje veikė iki 1939 m. lapkričio mėn.[11]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Elizos Ožeškienės gimnazija, vėliau – licėjus ir gimnazija Vilniuje buvo mergaičių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazijoje ir licėjuje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, juose mokinės buvo rengiamos dalyvauti visuomenės gyvenime ir mokytis aukštesnėse mokymo įstaigose.

Gimnazija ruošė moksleives studijuoti aukštojoje mokykloje, nuo 1938 m. – tęsti mokslą licėjuje. Licėjus, veikęs nuo 1938 m., buvo bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos aukštesnioji pakopa. Į licėjų buvo priimamos baigusios gimnaziją merginos, licėjuje veikė Humanitarinis bei Matematikos ir fizikos skyriai. Jame moksleivės buvo ruošiamos studijuoti aukštojoje mokykloje.[12]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

IV valstybinio Elizos Ožeškienės licėjaus ir gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949–1951 m. įrašyti 1542 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, 1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 1609 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 223 apskaitos vienetai. 1994 m. buvo patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 1618 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 179 yra 2 apyrašai, 1841 apskaitos vienetas. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m.

Fonde yra Vilniaus IV mergaičių vidurinės mokyklos (gimnazijos) 1939–1940 m. veiklos bylų.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; pedagogų tarybos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai; susirašinėjimo mokinių priėmimo, mokesčio už mokslą, stipendijų skyrimo, egzaminų organizavimo klausimais dokumentai; klasių vadovų veiklos, mokyklos finansinės ataskaitos; brandos egzaminų darbai; mokinių ratelių ir kitų organizacijų įstatai ir veiklos ataskaitos; prašymai priimti į gimnaziją, sumažinti mokesčius už mokslą; klasių žurnalai, pažymos apie mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimą, mokyklos kronikos, mokesčių už mokslą knygos, pedagogų, tarnautojų, mokinių, eksternų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 179 apyraše Nr. 1 įrašyta 1618 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 179 apyraše Nr. 2 įrašyti 223 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 172, ap. 1, b. 500, l. 48, 65; F. 53, ap. 23, b. 1507, l. 20.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 494, l. 39; b. 240, l. 40; F. 184, ap. 1, b. 12, l. 28.
[3] Gimnazijum żeńskie imienia Elizy Orzeszkowej Stowarzyszenia Naucz. Pol. w Wilnie. Program., Wilno, 1921.
[4] LCVA. F. 184, ap. 1, b. 12, l. 168; F. 172, ap. 1, b. 240, l. 58.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 23.
[6] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 34-283.
[7] DU ZCZW, 1919, Nr. 31-340.
[8] DU RP, 1932, Nr. 38-389.
[9] Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego (toliau – DU KOSW), 1933, Nr. 12- 151.
[10] DU KOSW, 1937, Nr. 4-46.
[11] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392, l. 45.
[12] DU RP, 1932, Nr. 38-389; DU KOSW, 1933, Nr. 12- 151; 1937, Nr. 4-46; LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 23.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

IV VALSTYBINIO ELIZOS OŽEŠKIENĖS LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE

FONDO NR. 179 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-9

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie IV valstybinio Elizos Ožeškienės licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondą Nr. 179 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-53/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 2 byla Nr. 230 priklauso IV valstybinio Elizos Ožeškienės licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondui Nr. 179 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 179 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 1601.

Iš viso fonde Nr. 179 yra 2 apyrašai, 1842 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Veiklos ir asmens bylų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį rašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 1601.

Į apyrašo tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1619 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:02