O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 180 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

II VALSTYBINIO KARALIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO LICĖJAUS IR GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 180

2006-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pakeitimai

 

Mokytojų ir auklėtojų draugijos berniukų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Męskie Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawczyń w Wilnie) (1915-09-22 – 1918 m.)

Lenkų mokytojų draugijos I berniukų gimnazija Vilniuje (I Gimnazjum Męskie Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1918–1919 m.)

Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje (Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1919 m. gruodžio mėn. – 1922 m.)

Valstybinė karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Państwowe im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie) (1922 m. rugsėjo mėn. – 1938-06-30)

II valstybinis Karaliaus Žygimanto Augusto licėjus ir gimnazija Vilniuje (II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie) (1938-07-01 – 1939 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Mokytojų ir auklėtojų draugija 1915-09-22 įsteigė Vilniuje berniukų gimnaziją. 1918 m. pakeitus draugijos pavadinimą, gimnazija pavadinta Lenkų mokytojų draugijos I berniukų gimnazija.[1] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis Rytų žemių generalinio komisariato Viešojo švietimo sekcijos 1919-12-19 raštu gimnazijai suteiktas Karaliaus Žygimanto Augusto vardas.[2]

1920-01-31 pasirašytas gimnazijos dalinio suvalstybinimo aktas. Gimnazijos pavadinimas nepasikeitė. [3]

1921-06-11 pasirašyta sutartis tarp Lenkų mokytojų draugijos ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos švietimo departamento dėl dalinio mokyklos suvalstybinimo nuo 1921-07-01, nekeičiant gimnazijos pavadinimo.[4]

Nuo 1922 m. rugsėjo mėn. gimnazija vadinama Valstybine karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, Valstybinė karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje tikybų ir viešojo švietimo ministro  1938-04-01 įsakymu Nr. II S-1995/38 nuo 1938-07-01 pertvarkyta į valstybinę bendrojo lavinimo keturių gimnazijos klasių ir dviejų licėjaus klasių vidurinę mokyklą. Gimnazija pavadinta II valstybiniu Karaliaus Žygimanto Augusto licėjumi ir gimnazija Vilniuje.[5]

Mokyklos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos švietimo departamentas. Nuo 1922-05-16 mokykla pavaldi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai. [6]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą,[7] Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą,[8] Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 potvarkis apie valstybinių gimnazijų veiklos organizavimą,[9] 1937-03-02 potvarkis apie bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą,[10] kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1939 m. lapkričio mėn.[11]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija, vėliau licėjus ir gimnazija Vilniuje buvo berniukų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazijoje ir licėjuje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, juose mokiniai buvo rengiami dalyvauti visuomenės gyvenime ir mokytis aukštesnėse mokymo įstaigose.

Gimnazija buvo aštuonių klasių, ruošė moksleivius studijuoti aukštojoje mokykloje; nuo 1938 m. buvo keturių klasių, ruošė tęsti mokslą licėjuje. Licėjus buvo bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos dviejų klasių aukštesnioji pakopa. Į licėjų buvo priimami baigę gimnaziją berniukai, licėjuje veikė Matematikos ir fizikos bei Gamtos skyriai. Jame moksleiviai buvo ruošiami studijuoti aukštojoje mokykloje.[12]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

II valstybinio Karaliaus Žygimanto Augusto licėjaus ir gimnazijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949-11-15 įrašyti 782 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, sudaryti ir 1952-12-20 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 515 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 2 – 1409 apskaitos vienetų. 1994, 2006 m. buvo patikslintas apyrašuose įrašytų bylų skaičius: apyraše Nr. 1 – 516 apskaitos vienetų, apyraše Nr. 2 – 1399 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 180 yra 2 apyrašai, 1915 apskaitos vienetų. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1917- 1940 m.

Fonde yra Vilniaus V valstybinės berniukų gimnazijos 1939–1940 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; pedagogų tarybos, tėvų komiteto, egzaminų komisijų posėdžių protokolai; susirašinėjimo mokesčio už mokslą, kadrų, finansų klausimais dokumentai; klasių vadovų, fizinio lavinimo vadovų ataskaitos; egzaminų rašomieji darbai; brandos atestatai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos; mokyklos kronikos; klasių, mokinių apskaitos ir  bausmių žurnalai; prašymai priimti į gimnaziją; buhalterijos dokumentai, algų lapai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 180 apyraše Nr. 1 įrašyta 516 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Mokslo metų baigimo pažymėjimų ir asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti moksleivių mokslo metų baigimo pažymėjimai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 180 apyraše Nr. 2 įrašyti 1399 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 172, ap. 1, b. 500, l. 12, 65; F. 53, ap. 23, b. 1507, l. 20; F. 180, ap. 1, b. 1, l. 12, 217.
[2] LCVA, F. 172, ap. 1, b. 494, l. 35; b. 154, l. 86.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 494, l. 39; F. 184, ap. 1, b. 12, l. 28.
[4] LCVA. F. 184, ap. 1, b. 12, l. 168; F. 172, ap. 1, b. 240, l. 58.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 21.
[6] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 34-283.
[7] DU ZCZW, 1919, Nr. 31-340.
[8] DU RP, 1932, Nr. 38-389.
[9] Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego (toliau – DU KOSW), 1933, Nr. 12-151.
[10] DU KOSW, 1937, Nr. 4-46.
[11] LCVA. F. 391, ap. 1, b. 392, l. 48.
[12] DU RP, 1932, Nr. 38-389; DU KOSW, 1933, Nr. 12- 151; 1937, Nr. 4-46; LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6782, l. 23.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:03