O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 184 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS JOACHIMO LELEVELIO GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 184

2006-02-    Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Joachimo Lelevelio berniukų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Męskie im. Joachima Lelewela) (1915 m. rugsėjo mėn.–1918 m.)

Lenkų mokytojų draugijos II Joachimo Lelevelio berniukų gimnazija Vilniuje (II Gimnazjum Męskie im. Joachima Lelewela Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1918–1922 m.)

Valstybinė Joachimo Lelevelio gimnazija Vilniuje (Państwowe Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie) (1922 m.– 1938-06-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Joachimo Lelevelio berniukų gimnazija Vilniuje įsteigta 1915 m. rugsėjo mėn. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Gimnaziją įsteigė privatūs asmenys, vadovaujami Kazimiero Masiejevskio. 1918 m. balandžio mėn. gimnaziją perėmė Lenkų mokytojų draugija.[1] Mokykla pavadinta Lenkų mokytojų draugijos II Joachimo Lelevelio berniukų gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1920-01-31 pasirašytas gimnazijos dalinio suvalstybinimo aktas. Gimnazijos pavadinimas nepasikeitė.[2]

1921-06-11 pasirašyta sutartis tarp Lenkų mokytojų draugijos ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento dėl dalinio mokyklos suvalstybinimo nuo 1921-07-01, nekeičiant gimnazijos pavadinimo.[3]

1920–1922 m. dokumentuose gimnazijos pavadinimas įvairuoja: ji dar vadinama „Lenkų mokytojų draugijos Joachimo Lelevelio berniukų gimnazija Vilniuje (suvalstybinta)“ - „Gimnazjum Męskie im Joachima Lelewela Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie (upaństwowione)“.

Nuo 1922-07-01 mokykla pertvarkyta į valstybinę gimnaziją.[4] Ji pavadinta Valstybine Joachimo Lelevelio gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Gimnazijos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas. Nuo 1922-05-16 gimnazija buvo pavaldi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.[5]

Remiantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1938-06-21 įsakymu Nr. II S-5268/38 gimnazija nuo 1938-06-30 uždaryta.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė Joachimo Lelevelio gimnazija Vilniuje buvo berniukų bendrojo lavinimo matematikos ir gamtos profilio[7] aštuonių klasių vidurinė mokykla. Gimnazijoje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, joje moksleiviai buvo rengiami dalyvauti visuomenės gyvenime ir mokytis aukštesnėse mokymo įstaigose; baigę gimnaziją turėjo teisę stoti į aukštąsias mokyklas.[8]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės Joachimo Lelevelio gimnazijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949–1952 m. įrašyti 386 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, sudaryti ir 1952-11-22 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašytas 261 apskaitos vienetas, į apyrašą Nr. 2 – 387 apskaitos vienetai. 1994 m. buvo patikslintas apyraše Nr. 2 įrašytų bylų skaičius – 388 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 184 yra 2 apyrašai, 649 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1938 m.

Fonde yra Valstybinės S. Konarskio mokytojų seminarijos Švenčionyse veiklos bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; pedagogų tarybos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai; klasių vadovų, mokyklos laboratorijų veiklos ataskaitos; statistinės žinios apie mokinius; mokinių organizacijų įstatai, brandos atestatai, gimnazijos baigimo liudijimai; direktoriaus nurodymų žurnalas, mokyklos kronikos; susirašinėjimo kadrų, finansų, ūkio, laboratorijų darbo klausimais dokumentai; mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, kontrolinių darbų registracijos žurnalai, mokesčio už mokslą kontrolės knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 184 apyraše Nr. 1 įrašytas 261 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokytojų ir mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 184 apyraše Nr. 2 įrašyti 388 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1938 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina



[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 184, ap. 1, b. 13, l. 1; b. 20, l. 80; F. 172, ap. 1, b. 500, l. 28, 65; b. 802, l. 388; F. 53, ap. 23, b. 1507, l. 20.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 494, l. 39; b. 240, l. 40; F. 184, ap. 1, b. 12, l. 28.
[3] LCVA. F. 184, ap. 1, b. 12, l. 168; F. 172, ap. 1, b. 240, l. 58.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3703; F. 184, ap. 1, b. 13, l. 1.
[5] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 34-283.
[6] Dziennik Urzędowy Ministersrwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1938, Nr. 7-213.
[7] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 802, l. 388;
[8] Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis 1918 –1940 m., III t., Vilnius, 1996, psl.499.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:07