O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 186 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FERDINANDO VELERIO HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 186

2006-04-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

M. Piasockio gimnazija Vilniuje (1906–1911 m.)

Eug. Katchės gimnazija Vilniuje (1911–1914 m.)

Vidurinio išsilavinimo platinimo draugijos gimnazija (Гимназия Общества Распространенія Средняго Образованія, Gimnazjum Towarzystwa Rozpowrzechniania Wykształcenia Średniego) (1914–1922 m.)

Vidurinio išsilavinimo platinimo draugijos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Towarzystwa Rozpowrzechniania Wykształcenia Średniego w Wilnie) (1922–1924 m.)

Vidurinio išsilavinimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne koedukacyjne Towarzystwa Rozpowrzechniania Wykształcenia Średniego w Wilnie) (1924–1926 m.)

Ferdinando Velerio humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje (Gimnazjum humanistyczne koedukacyjne Ferdynanda Welera w Wilnie (1927 m. sausio mėn.–1934 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1906 m. įsteigta privati M. Piasockio gimnazija Vilniuje. Nuo 1911 m. gimnazija priklausė Eug. Katchei. Tikslūs gimnazijos pavadinimai nenustatyti. Nuo 1914 m. gimnazijos savininkė buvo Vidurinio išsilavinimo platinimo draugija. 1915 m. gimnazija buvo evakuota į Rusiją, 1916–1918 m. veikė Peterburge. Vilniuje Vidurinio išsilavinimo platinimo draugijos gimnazijos veikla atnaujinta 1919-01-15, gavus Lietuvos Tarybos leidimą.

1919-09-24 leidimą Vilniuje veikti Vidurinio išsilavinimo platinimo draugijos gimnazijai išdavė Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1924-07-31 išduotame leidime Nr. 8706/24-III mokykla pavadinta Vidurinio išsilavinimo platinimo draugijos humanitarine mišria gimnazija Vilniuje.

Nuo 1926/1927 m. m. pradžios Vidurinio išsilavinimo platinimo draugija teises į gimnaziją perdavė Ferdinandui Veleriui. Mokyklos pavadinimas nepakeistas.

1927-01-20 raštu Nr. II-1058/27 Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija gimnaziją pavadino Ferdinando Velerio mišria gimnazija Vilniuje. Dokumentuose gimnazija vadinama Ferdinando Velerio humanitarine mišria gimnazija Vilniuje.

Nuo 1934 m vasario mėn. gimnazijos bendrasavininkė buvo Eugenija Focht.[1]

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

F.Veleriui ir E. Focht 1934-06-14 raštu atsisakius laikyti gimnaziją, ji buvo uždaryta.[3] Tiksli gimnazijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ferdinando Velerio humanitarinė mišri gimnazija Vilniuje buvo aštuonių klasių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, ruošė moksleivius studijuoti aukštosiose mokyklose. Dėstomoji kalba buvo rusų, nuo 1922/1923 m.m. palaipsniui pereita prie lenkų dėstomosios kalbos.

Nuo 1924/1925 m. m. gimnazijai kasmet buvo suteikiamos valstybinės gimnazijos teisės.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ferdinando Velerio humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949–1952 m. įrašyti 396 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-11-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 244 apskaitos vienetai, 1952-11-16 sudarytas apyrašas Nr. 2 – 152 apskaitos vienetai. 1994 m. buvo patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 245 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 153 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 186 yra 2 apyrašai, 398 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1934 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai; klasių vadovų, moksleivių organizacijų veiklos ataskaitos; mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, žurnalai, žinių apie mokinius ir mokesčio už mokslą mokėjimą knygos, mokinių registracijos knygos, mokinių asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 186 apyraše Nr. 1 įrašyti 245 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1934 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijų posėdžių protokolai, mokinių registracijos knygos, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 186 apyraše Nr. 2 įrašyti 153 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1934 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 172, ap. 1, b. 578, 4319.
[2] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4549.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4319.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE FERDINANDO VELERIO HUMANITARINĖS MIŠRIOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 186 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2021-12-20 Nr. SA-54

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Ferdinando Velerio humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-04-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-199.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 186 buvo 2 apyrašai, 396 apskaitos vienetai.

2021 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 186 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, tikslinamos datos. Tobulinant mokinių asmens bylų antraštes, sutvarkyti bylose rasti kitiems asmenims priklausantys dokumentai, sudarytos naujos bylos.

Į patobulintus apyrašus įrašytos 5 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta byla Nr. 245 (senas fondo Nr. 186 apyrašas Nr. 1), į apyrašą Nr. 2 – naujai sudarytos bylos Nr. 153, Nr. 154, Nr. 155 ir byla Nr. 156 (senas fondo Nr. 186 apyrašas Nr. 2).

Iš viso fonde Nr. 186 yra 2 apyrašai, 401 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1934 m., 1952 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti pedagogų tarybos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai, ataskaitos apie moksleivių pažangumą ir lankomumą, elgesio ir pažangumo įvertinimo žurnalai, įvertinimo pažymos (charakteristikos), žinios apie moksleivius, sąrašai, mokinių asmens bylos, senas bylų apyrašas Nr. 1.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1934 m., 1952 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, fotografija.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti moksleivių brandos egzaminų protokolai, brandos pažymėjimai, moksleivių priėmimo žurnalas, mokinių asmens bylos, senas bylų apyrašas Nr. 2.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1934 m., 1952 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-12-22 12:41