O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 190 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JĖZUITŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 190

2007-05-   Nr. SA

Vilnius

 

1. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Tėvų jėzuitų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum O.O. Jezuitów w Wilnie) (1922-08-16 –1936 m.)

Tėvų jėzuitų privati berniukų gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Męskie O.O. Jezuitów w Wilnie) (1936 m.–1938-11-13)

Tėvų jėzuitų privatūs berniukų gimnazija ir licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie O.O. Jezuitów w Wilnie) (1938-11-14–1939-05-30)

Tėvų jėzuitų privati berniukų gimnazija Vilniuje, Tėvų jėzuitų privatus berniukų licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Męskie O.O. Jezuitów w Wilnie, Prywatne Liceum Męskie O.O. Jezuitów w Wilnie) (1939-05-31–1939 m. rugsėjo mėn.)

Vilniaus mokykla „Mokslas ir Darbas“ (Wileńska Szkoła „Nauka i Praca“) (1939 m. rugsėjo mėn.–1940-03-14)

Vilniaus jėzuitų privatinė gimnazija (1940-03-15–1940-08-31)

2. Tėvų jėzuitų privati berniukų pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Męska Szkoła Powszechna O.O. Jezuitów w Wilnie) (1933-08-14–1939 m.)

Vilniaus mokykla „Mokslas ir Darbas“ (Wileńska Szkoła „Nauka i Praca“) (1939 m. rugsėjo mėn.–1940 m.)

Privatinė jėzuitų pradžios mokykla Vilniuje (1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus jėzuitų privatinė gimnazija. Tėvų jėzuitų gimnaziją Vilniuje 1922 m. įsteigė Tėvų jėzuitų kolegija, gavusi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1922-08-16 leidimą Nr. 7222 išlaikyti 8 klasių filologinę berniukų gimnaziją.[1]

Nuo 1936/1937 mokslo metų gimnazija buvo vadinama Tėvų jėzuitų privačia berniukų gimnazija Vilniuje. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.[2]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1938-11-14 raštu Nr. II-22651/38 nustatė mokyklos pavadinimą – Tėvų jėzuitų privatūs berniukų gimnazija ir licėjus Vilniuje, o 1939-05-31 raštu Nr. II-9363/39 – Tėvų jėzuitų privati berniukų gimnazija Vilniuje, Tėvų jėzuitų privatus berniukų licėjus Vilniuje.[3]

1939 m. rugsėjo mėn. tėvų jėzuitų mokymo įstaigos – gimnazija, licėjus ir pradžios mokykla pavadintos Vilniaus mokykla „Mokslas ir Darbas“. Mokyklą perėmė mokyklos tėvų ir mokytojų komitetas. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.[4]

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1940-03-13 įsakymu B/Nr. 14 Tėvų jėzuitų kolegijai leista nuo 1940-03-15 įsteigti ir laikyti berniukų gimnaziją lenkų dėstomąja kalba. Gimnazija buvo vadinama Vilniaus jėzuitų privatine gimnazija.[5]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1939 m. spalio mėn. – Lietuvos Respublikos švietimo ministerija.

Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 Vilniaus jėzuitų privatinė gimnazija nuo 1940-09-01 uždaryta.[6]

2. Privatinė jėzuitų pradžios mokykla Vilniuje. Tėvų jėzuitų privati berniukų pradžios mokykla Vilniuje pradėjo veiklą 1933 m. rugsėjo mėn., Tėvų jėzuitų kolegijai gavus Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos leidimą atidaryti pradžios mokyklą (1933-08-14 leidimas veikti Nr. I-24325/33).[7]

1939 m. rugsėjo mėn. tėvų jėzuitų mokymo įstaigos – gimnazija, licėjus ir pradžios mokykla pavadintos Vilniaus mokykla „Mokslas ir Darbas“. Mokyklą perėmė mokyklos tėvų ir mokytojų komitetas. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.[8]

1940 m. dokumentuose mokyklos pavadinimas įvairuoja: ji vadinama Privatine jėzuitų pradžios mokykla Vilniuje, Privatine jėzuitų pradžios mokykla.

Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Privatinės jėzuitų pradžios mokyklos Vilniuje veiklos pabaigos data nenustatyta. 1940 m. rugpjūčio mėn. mokykla dar veikė.[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Tėvų jėzuitų gimnazija Vilniuje, vėliau Tėvų jėzuitų privati berniukų gimnazija Vilniuje buvo berniukų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

Tėvų jėzuitų privatūs berniukų gimnazija ir licėjus Vilniuje, vėliau Tėvų jėzuitų privati berniukų gimnazija Vilniuje, Tėvų jėzuitų privatus berniukų licėjus Vilniuje buvo berniukų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Gimnazijoje veikė keturios klasės, moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą licėjuje. Licėjuje veikė du skyriai – humanitarinis ir gamtos, kuriuos baigę moksleiviai turėjo teisę tęsti mokslą aukštosiose mokyklose.

Vilniaus mokykla „Mokslas ir Darbas“ buvo berniukų bendrojo lavinimo pradžios ir vidurinė mokymo įstaiga.

Vilniaus jėzuitų privatinė gimnazija buvo berniukų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

2. Tėvų jėzuitų privati berniukų pradžios mokykla Vilniuje, vėliau Privatinė jėzuitų pradžios mokykla Vilniuje buvo bendrojo lavinimo berniukų mokymo įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie dokumentus

 

Jėzuitų mokymo įstaigų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949–1950 m. į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyta Tėvų jėzuitų ordino berniukų gimnazijos ir licėjaus Vilniuje 2210 saugojimo vienetų.

1952-01-07 sudarytame apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 452 apskaitos vienetai.

1968 m. fondas pertvarkytas. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 412 bylų, į apyrašą Nr. 2 – 43 bylos. Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

1978 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1994 m. patikslintas bylų skaičius apyrašuose. Apyraše Nr. 1 įrašyta 416 apskaitos vienetų, apyraše Nr. 2 – 42 apskaitos vienetai.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Privačios jėzuitų pradžios mokyklos Vilniuje dokumentų. Patikslintas Tėvų jėzuitų ordino berniukų gimnazijos ir licėjaus Vilniuje fondo Nr. 190 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Jėzuitų mokymo įstaigos Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 190 yra 2 apyrašai, 458 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Vilniaus jėzuitų privatinės gimnazijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokyklos įstatai, pedagogų tarybos posėdžių, stojamųjų egzaminų, direktorių konferencijos protokolai, direktoriaus nurodymai, mokyklos, klasės vadovų, mokinių organizacijų veiklos, fizinio lavinimo mokykloje ataskaitos, statistinės žinios apie mokyklą, mokinius, mokyklos internatą, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, pamokų tvarkaraščiai, egzaminų rašomieji darbai, mokinių leisti laikraštėliai, renginių programos, mokyklos sanitarinės būklės, klasių žurnalai, prašymai priimti į gimnaziją, sumažinti mokesčius už mokslą, mokytojų ir mokinių sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Prašymų priimti į mokyklą bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 190 apyraše Nr. 1 įrašyta 416 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Privatinės jėzuitų pradžios mokyklos Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti klasių dienynai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 190 apyraše Nr. 2 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 190, ap. 1, b. 3, l. 39; F. 172, ap. 1, b. 695, l. 14, b. 803, l. 55.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5691.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7104, l. 2, 3.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7104, l. 5, 6, F. 190, ap. 1, b. 324, l. 715, 694.
[5] LCVA. F. 391, ap. 2, b. 3020, l. 72.
[6] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392, l. 261.
[7] LCVA, F. 173, ap. 1, b. 1543, l. 3, b. 1651, l. 6.
[8] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7104, l. 5, 6, F. 190, ap. 1, b. 324, l. 715, 694.
[9] LCVA. F. 190, ap. 1, b. 324, l. 434.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:12