O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 201 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽINIŲ PLATINIMO DRAUGIJOS HUMANITARINĖS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 201

2007-07-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žinių platinimo draugijos Vilniaus vakarinė gimnazija (Виленская Вечерняя Гимназия Общества Распространенiя Знанiй) (1919-03-23–1919 m.)

Žinių platinimo draugijos Vilniaus gimnazija (Wileńskie Gimnazjum Stowarzyszenia Rozpowszechniania Wiedzy) (1920–1921 m.)

Vilniaus žinių platinimo draugijos gimnazija (Gimnazjum Wileńskiego Stowarzyszenia Rozpowszechniania Wiedzy) (1921 m.–1922-09-13)

Žinių platinimo draugijos mišri gimnazija Vilniuje (Koedukacyjne Gimnazjum Stowarzyszenia Rozpowszechniania Wiedzy w Wilnie) (1922-09-14–1924-08-05)

Žinių platinimo draugijos humanitarinė gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Stowarzyszenia Rozpowszechniania Wiedzy w Wilnie) (1924-08-06–1924-09-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žinių platinimo draugijos Vilniaus vakarinė gimnazija įsteigta, draugijos visuotinio susirinkimo 1919-03-23 ir draugijos išlaikomų Suaugusiųjų vakarinių kursų pedagogų tarybos 1919-03-27 nutarimais kursus pertvarkius į gimnaziją.[1]

Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius 1919-10-03 raštu Nr. 2220/3015 leido mokyklai tęsti veiklą. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas 1920 m. lapkričio mėn. pratęsė šio leidimo galiojimą.[2]

Nuo 1920 m. pradžios mokykla dokumentuose buvo vadinama Žinių platinimo draugijos Vilniaus gimnazija. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Švietimo departamentas 1921-07-25 išdavė Žinių platinimo draugijai leidimą Nr. 1662 išlaikyti humanitarinės gimnazijos lygio mokyklą rusų dėstomąja kalba, kurioje veikė VI-VIII klasės. Mokykla dokumentuose buvo vadinama Vilniaus žinių platinimo draugijos gimnazija. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Nuo 1922 m. leidimus veikti išduodavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. 1922-07-08 buvo išduotas leidimas Nr. 7104 1922/1923 mokslo metais veikti V-VIII klasių mišriai humanitarinės gimnazijos lygio mokyklai. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1922-09-14 raštu Nr. 791/22-III mokykla pavadinta Žinių platinimo draugijos mišria gimnazija Vilniuje.

1924/1925 mokslo metams Žinių platinimo draugija gavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1924-08-06 leidimą Nr. 10742/24-III išlaikyti IV-VIII klasių mišrią gimnaziją lenkų dėstomąja kalba. Gimnazija leidime pavadinta Žinių platinimo draugijos humanitarine gimnazija Vilniuje.

Žinių platinimo draugijos valdybos 1924-09-09 posėdyje nutarta mokyklą uždaryti. Gimnazija veikė iki 1924-09-30.[3]

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio prižiūrėjo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius,[4] nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas,[5]nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[6]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žinių platinimo draugijos Vilniaus vakarinė gimnazija buvo bendrojo lavinimo mišri humanitarinio profilio vidurinė mokykla. Keičiantis gimnazijos pavadinimui, funkcijos nesikeitė.

1919-1922 m. dėstomoji kalba buvo rusų, nuo 1922/1923 mokslo metų palaipsniui pereita prie lenkų dėstomosios kalbos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žinių platinimo draugijos humanitarinės gimnazijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta. 1949–1952 m į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyti 848 saugojimo vienetai.

1952-04-07 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 591 apskaitos vienetas.

1965,1979 m. į apyrašą papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 201 yra 1 apyrašas, 596 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m., 1929 m. Dokumentai rusų ir lenkų kalbomis.

Fonde yra Žinių platinimo draugijos Vilniuje 1921–1929 m. veiklos byla.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, Žinių platinimo draugijos valdybos ir bendrų susirinkimų, stojamųjų, brandos egzaminų, ūkio komiteto posėdžių protokolai, gimnazijos sanitarinės būklės ataskaita, susirašinėjimo leidimų veikti suteikimo, kadrų klausimais dokumentai, mokinių asmens duomenų knyga, mokytojų bei asmenų, padavusių prašymus priimti į gimnaziją, sąrašai, prašymai priimti į darbą, gimnaziją, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Asmens bylos, prašymų priimti į gimnaziją bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 201 apyraše Nr. 1 įrašyti 596 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924, 1929 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 201, ap. 1, b. 1, l. 4, b. 6, l. 5.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 466, l. 1, 2.
[3] LCVA. F. 201, ap. 1, b. 7, l. 9, 36, 51, 52, 124, 129, 130.
[4] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 1919, Nr. 31-340.
[5] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34.
[6] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
  
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽINIŲ PLATINIMO DRAUGIJOS HUMANITARINĖS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 201 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2022-11-22 Nr. SA-82

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Žinių platinimo draugijos humanitarinės gimnazijos Vilniuje fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-19 parengtoje pažymoje Nr. SA-197.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 201 buvo 1 apyrašas, 587 apskaitos vienetai.

2022 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 201 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos. Patikslintas apyrašo pavadinimas – Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1. Bylų numeracija apyraše nepakeista.

Į patobulintą apyrašą įrašytos 6 naujos bylos: Nr. 340a, 354a, 397a, 480a, 588a, 593 (senas fondo Nr. 201 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 201 yra 1 apyrašas, 593 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1925 m., 1952 m., 1965 m., 1979 m. Dokumentai baltarusių, hebrajų, jidiš, lenkų, lietuvių, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

Fonde yra Žinių platinimo draugijos Vilniuje veiklos byla, pavienių 1918 m., 1926–1929 m., 1932 m. dokumentų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Žinių platinimo draugijos, gimnazijos pedagogų tarybos, ūkio komisijos posėdžių, brandos egzaminų protokolai, žinios apie gimnaziją, gimnazijos raštai dėl mokslo metų pradžios, patalpų nuomos mokesčio, prašymai priimti į gimnaziją, stojamųjų egzaminų darbai, mokytojų ir mokinių sąrašai, mokinių asmens bylos, elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo žurnalai, žinių vertinimo lapai, senas fondo Nr. 201 apyrašas Nr. 1.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 593 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1925 m., 1952 m., 1965 m., 1979 m. Dokumentai baltarusių, hebrajų, jidiš, lenkų, lietuvių, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-11-25 09:22