O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 905 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

I VALSTYBINĖS ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS VILNIUJE BALTARUSIŲ FILIALO FONDĄ NR. 905

2006-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

I baltarusių gimnazija Vilniuje (I Беларуская Гимназiя ў Вiлнi) (1918 m. sausis–1923 m.)

Vilniaus baltarusių gimnazija (Wileńskie Gimnazjum Białoruskie, Вiлeнская Беларуская Гимназiя) (1923–1929 m.)

Tėvų komiteto baltarusių gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Białoruskie Komitetu Rodzicielskiego w Wilnie, Беларуская Гимназiя Бацькоўскага Камiтэту ў Вiлнi) (1929–1932 m.)

Valstybinės Julijaus Slovackiogimnazijos Vilniuje baltarusių filialas (Filja Białoruska Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Wilnie, Беларуская Фiлiя Дзяржаўнае Гiмназii iмя Ю.Славацкага ў Вилнi) (1932-09-29 – 1938-06-30)

I valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje baltarusių filialas (I Państwowe Gimnazjum im. Adama Mickiewicza – Filja Białoruska w Wilnie) (1938-07-01–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

I baltarusių gimnaziją Vilniuje 1918 m. sausio mėn. įsteigė Baltarusių pagalbos karo aukoms komitetas, gavęs Lietuvos Tarybos leidimąTiksli įsteigimo data nenustatyta.1919-10-02 leidimą veikti gimnazijai pratęsė Vilniaus apygardos Mokyklų skyrius.

Nuo 1921-08-23 gimnaziją perėmė Baltarusių mokyklos draugija. Gimnazijos pavadinimas nepasikeitė.

Nuo 1923/24 mokslo metų gimnazija vadinosi Vilniaus baltarusių gimnazija, Baltarusių gimnazija Vilniuje. Nuo 1928/29 m. m. pavadinta Tėvų komiteto baltarusių gimnazija Vilniuje. Tikslios pavadinimo pakeitimo datos ir teisinis pagrindas nenustatytas.

Gimnazijos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. 1

Nuo 1932/33 m. m. gimnazija pertvarkyta į Valstybinės Julijaus Slovackio gimnazijos Vilniuje baltarusių filialą. Filialas pradėjo veiklą vadovaudamasis Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1932-09-26 įsakymu Nr. II 28640.2

Remiantis Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymu apie mokyklų sistemą, gimnazija nuo 1938/39 m. m. pertvarkyta į I valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje baltarusių filialą.3

1932 m. suvalstybinta gimnazija buvo pavaldi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.

Tiksli I valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje baltarusių filialo veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. mokykla dar veikė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

I valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje baltarusių filialas buvo humanitarinio profilio mišri aštuonių klasių vidurinė mokykla, nuo 1938 m. - keturių klasių nepilna vidurinė mokykla, kurioje buvo privalomas lotynų kalbos dėstymas. Gimnazijoje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas. Dėstomoji kalba – baltarusių.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

I valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje baltarusių filialo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1950-11-16 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 134 apskaitos vienetai. 1955-01-08 sudarytas аpyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-1966 m į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 2 – 3 apskaitos vienetai. 1997 m. buvo patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 149 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 84 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 905 yra 2 apyrašai, 233 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, baltarusių, lietuvių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m.

Fonde yra Vilniaus gudų progimnazijos 1939–1940 m. veiklos bylų, Vilniaus gudų nepilnosios vidurinės mokyklos 1940–1941 m. veiklos bylų, Vilniaus gudų-rusų gimnazijos 1941–1942 m. veiklos ir mokinių asmens bylų, Vilniaus gudų mokytojų seminarijos veiklos ir mokinių asmens bylų, Baltarusių mokyklos draugijos ir kitų baltarusių organizacijų veiklos bylų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti brandos egzaminų protokolai, pažymos apie moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimą, gimnazijos baigimo pažymėjimai; baltarusių mokymo įstaigų veiklos dokumentai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 905 apyraše Nr. 1 įrašyti 149 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lenkų, baltarusių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos gimnazijos mokymo programos, susirašinėjimo kadrų, moksleivių šalpos klausimais dokumentai, pamokų tvarkaraščiai, moksleivių ir mokytojų sąrašai, Vilniaus gudų mokytojų seminarijos veiklos dokumentai; baltarusių mokymo įstaigų mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 905 apyraše Nr. 2 įrašyti 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lenkų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 50-304.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 477, 672, 806, 7789, 6269, 3846.

3 Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1938, Nr. 8-9, l. 255.

4 LCVA. F. 905, ap. 1, b. 30.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS BALTARUSIŲ GIMNAZIJOS FONDO NR. 905 PAPILDYMĄ

2012-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus valstybinė gudų progimnazija (Вiленская дзяржаўная беларуская прогiмназiя) (1939-12-05–1940-09-30)

Vilniaus baltarusių nepilnoji vidurinė mokykla (Вiленская беларуская няпоўная сярэдня школа) (1940-10-01–1941-07-25)

Vilniaus gudų progimnazija (Вiленская беларуская прогiмназiя) (1941-07-26–1941-10-27)

Vilniaus gudų-rusų gimnazija (Вiленская беларуска-расейская гiмназiя) (1942-10-28–1943-08)

Vilniaus gudų gimnazija (Вiленская беларуская гiмназiя) (1943 m. rugsėjo mėn.–1944 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Informacija apie Vilniaus baltarusių gimnazijos istoriją ir veiklą iki 1939 m. spalio mėn. buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-03-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-147/1.

Švietimo ministro 1939-12-05 įsakymu Nr. 70 įsteigta Vilniaus valstybinė gudų progimnazija baltarusių dėstomąja kalba.1 Progimnazijos direktoriumi paskirtas kunigas Adomas Stankevičius.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu Nr. 101 Vilniaus valstybinė gudų progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilniaus baltarusių nepilnąja vidurine mokykla.2

Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo 1941-07-26 įsakymu Nr. 105 visos nepilnosios vidurinės mokyklos pavadintos progimnazijomis.3 Vilniaus baltarusių nepilnoji vidurinė mokykla pavadinta Vilniaus gudų progimnazija.

Švietimo generalinio tarėjo 1941-10-31 įsakymu Nr. 28 Vilniaus gudų progimnazija nuo 1942-10-28 pavadinta Vilniaus gudų-rusų gimnazija.4

Nuo 1943 m. rugsėjo mėn. Vilniaus gudų-rusų gimnazija pavadinta Vilniaus gudų gimnazija.

1944 m. birželio mėn. Vilniaus gudų gimnazija baigė veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. vasario mėn. buvo sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti baltarusių organizacijų ir įstaigų dokumentai. Dalis dokumentų priklausė Vilniaus baltarusių gimnazijai.

Buvo sudarytos 8 bylos, kurios įrašytos į Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašo Nr. 2 tęsinį. Įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m.

2012 m. pakeistas I valstybinės Adomo Mickevičiaus gimnazijos Vilniuje Baltarusių filialo fondo Nr. 905 pavadinimas. Fondas pavadintas Vilniaus baltarusių gimnazija.

Iš viso fonde Nr. 905 yra 2 apyrašai, 241 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti gimnazijos Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, Vilniaus baltarusių gimnazijos, Naugarduko baltarusių gimnazijos ir Baltarusių gimnazijos Klecke mokinių protestai prieš Vilniaus baltarusių gimnazijos direktoriaus R. Astrouskio veiklą ir 27 mokinių pašalinimą iš gimnazijos, mokytojo M. Gareckio baltarusių raštijos istorijos programa, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 8 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, piešinys, spaudinys.

Iš viso fondo Nr. 905 apyraše Nr. 2 įrašyti 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, piešinys, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 392, l. 48.

2 LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132 a.p.

3 LCVA. F. R-1063, ap. 1, b. 4, l. 30, F. R-629, ap. 2, b. 169, l. 62.

4 LCVA. F. R-629, ap. 2, b. 169, l. 99.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS BALTARUSIŲ GIMNAZIJOS FONDO NR. 905 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1 IR NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2023-10-23 Nr. SA-66

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Informacija apie Vilniaus baltarusių gimnazijos fondo Nr. 905 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-03-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-147.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 905 buvo 2 apyrašai, 236 apskaitos vienetai.

2023 m. spalio mėn. buvo tobulinamos fondo Nr. 905 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės (verčiamos iš rusų kalbos), tikslinamos datos, bylų skaičius. Tobulinant apyrašo Nr. 2 bylų antraštes, bylų Nr. 84–91 antraštės perrašytos iš apyrašo Nr. 2 tęsinio, sudaryto 2012 m.

Į patobulintus apyrašus įrašytos 2 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta byla – Nr. 147 (senas apyrašas Nr. 1), į apyrašą Nr. 2 – byla Nr. 92 (senas apyrašas Nr. 2).

Iš viso fonde Nr. 905 yra 2 apyrašai, 238 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m., 1950 m., 1955 m., 1966 m., 2012 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

Fonde yra Baltarusių leidybinės draugijos dokumentų (žr. fondą Nr. 361), Baltarusių laikraščio „Sacha“ redakcijos dokumentų (žr. fondą Nr. 368), Gudų mokytojų seminarijos, Baltarusių centrinės mokyklos tarybos, Baltarusių mokyklų draugijos, Švietimo vadybos (žr. fondą Nr. R-629) dokumentų.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti mokinių mokslo pažangumo ir elgesio žurnalai, egzaminų protokolai ir mokslo baigimo pažymėjimai, asmenų prašymai priimti į gimnaziją, mokinių sąrašai ir asmens bylos, finansų dokumentai, senas apyrašas Nr. 1.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m., seno apyrašo datos – 1950 m., 1966 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti gimnazijos organizacinės komisijos, Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, pamokų planai ir tvarkaraščiai, egzaminų programos ir protokolai, susirašinėjimo dokumentai, mokinių mokslo pažangumo ir elgesio, pamokų ir lankomumo žurnalai, mokslo baigimo pažymėjimai ir atestatai, prašymai priimti į gimnaziją ir seminariją, mokinių sąrašai ir asmens bylos, finansų dokumentai, senas apyrašas Nr. 2.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m., seno apyrašo datos – 1955 m., 1966 m., 2012 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Liudmila Funikova

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-10-30 13:02