O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1149 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

XII APYGARDOS DARBO INSPEKCIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 1149

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos darbo inspektorius (Inspektor Pracy Okręgu Wileńskiego) (1919-08-26–1920-02-11)

Vilniaus apygardos darbo ir socialinės rūpybos inspektūra (Inspektorat Pracy i Opieki Społecznej Okręgu Wileńskiego) (1920-02-12–1920 m. rugsėjo mėn.)

Darbo skyrius ir Darbo inspekcija (Wydział Pracy i Inspekcja Pracy) (1921-01-11–1922 m. birželio mėn.)

Apygardos darbo inspekcija Vilniuje (Okręgowa Inspekcja Pracy w Wilnie) (1922 m. birželio mėn.–1923-03-25)

XII apygardos darbo inspekcija Vilniuje (Inspekcja Pracy XII Okręgu w Wilnie) (1923-03-26–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Vilniaus apygardos komisaro 1919-08-26 potvarkiu Nr. 18, prie Vilniaus apygardos komisaro įstaigos 1919-08-30 pradėjo veiklą Vilniaus apygardos darbo inspektorius.[1]

Remiantis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-02-07 potvarkiu „Dėl apygardų darbo ir socialinės rūpybos inspektūrų organizavimo“, nuo 1920-02-12 Vilniaus apygardos darbo inspektoriaus veiklos sritis buvo išplėsta, įstaiga pertvarkyta į Vilniaus apygardos darbo ir socialinės rūpybos inspektūrą. Inspektūra buvo tiesiogiai pavaldi Vilniaus apygardos viršininkui.[2] Inspektūros veiklos teritorija - Vilniaus, Trakų, Ašmenos, Švenčionių, Lydos, Gardino ir Naugarduko apskritys.

Vyriausiajam Lenkijos kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduotos Vilniaus apygardos viršininko ir jam pavaldžios įstaigos.[3]

Vyriausiojo Vidurio Lietuvos kariuomenės vado 1921-01-11 dekretu Nr. 60 apie darbo inspekcijos steigimą ir veiklą įsteigta Darbo inspekcija, kuri buvo pavaldi Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo ir socialinės rūpybos departamentui,[4] nuo 1921-01-16 - Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamentui.[5] Inspekcija veikė prie departamento Darbo skyriaus, kurio vadovas buvo ir vyriausiasis darbo inspektorius. Dokumentuose įstaiga vadinama Darbo skyriumi ir Darbo inspekcija, Vyriausiąja darbo inspekcija. Inspekcijos buveinė buvo Vilniuje. Veiklos teritorija buvo suskirstyta į 2 apylinkes.

Vilniaus žemėje įsigaliojus Lenkijos Respublikos įstatymams, Darbo inspekcija nuo 1922-06-01 tapo pavaldi Darbo ir socialinės rūpybos ministerijos Vyriausiajai darbo inspekcijai.[6] 1922 m. birželio mėn. pabaigoje pertvarkyta į Apygardos darbo inspekciją Vilniuje. Inspekcijos veiklos teritorija buvo Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Švenčionių, Trakų, Vilniaus ir Vileikos apskritys, o nuo 1922-10-30 ir visa Naugarduko vaivadija.

Remiantis darbo ir socialinės rūpybos ministro 1923-03-26 potvarkiu Apygardos darbo inspekcija Vilniuje pertvarkyta į XII apygardos darbo inspekciją Vilniuje. Inspekcija veikė Vilniaus žemėje (vėliau – vaivadijoje) ir Naugarduko vaivadijoje; veiklos teritorija buvo suskirstyta į 4 apylinkes.[7] 

XII apygardos darbo inspekcija Vilniuje nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos darbo inspektorius registravo steigiamas ir pertvarkomas pramonės įmones, garo katilus, lankė įmones, rinko žinias apie nelaimingus atsitikimus darbe, tarpininkavo sudarant kolektyvines sutartis tarp darbdavių ir darbuotojų, prižiūrėjo profesinių sąjungų veiklą. Vilniaus apygardos darbo ir socialinės rūpybos inspektūros kompetencijai priklausė ir socialinės rūpybos klausimai.

Darbo inspekcijos, veikusios Vidurio Lietuvoje, Apygardos darbo inspekcijos Vilniuje, XII apygardos darbo inspekcijos Vilniuje veiklos tikslai buvo prižiūrėti darbo apsaugos įstatymų vykdymą įmonėse, kur buvo naudojamas samdomas darbas (nuo 1927 m. ir įmonėse prie profesinių mokyklų ir kalėjimų), saugoti pagal darbo sutartis dirbančių žmonių sveikatą ir gyvybę, užtikrinti dirbantiesiems atlygį, pripažintą jiems teisės aktais.

Apygardos darbo inspekcija vadovavo apylinkių darbo inspekcijų, specialiųjų inspektorių veiklai ir ją kontroliavo, nagrinėjo skundus dėl apylinkių darbo inspekcijų sprendimų ir turėjo teisę juos atšaukti.

Darbo inspekcijos kontroliavo vadovaujančių įstaigų tvarkomųjų dokumentų įgyvendinimą, įstatymo apie darbo dienos trukmę laikymąsi, darbo higienos sąlygas, tvirtino fabrikų valgyklų, pirčių, parduotuvių, butų kainoraščius, vidaus tvarkos taisykles, nuobaudų lenteles, darbo užmokesčio žiniaraščius; rūpinosi ginčų tarp darbdavių ir samdinių sprendimu taikiu būdu; prižiūrėjo darbdavių ir darbuotojų pareigas bei abipusius santykius apibrėžiančių taisyklių bei įstatymų, susijusių su nepilnamečių darbininkų mokslu, darbo sąlygomis ir apmokėjimu, laikymąsi, rūpinosi nepilnamečių darbininkų nukreipimu į specialiąsias pradines mokyklas; turėjo teisę bausti darbo įstatymus pažeidusius asmenis piniginėmis baudomis, palaikė teismuose kaltinimą; registravo profesines sąjungas, rinko ir teikė statistines žinias; reiškė nuomonę, sprendžiant leidimų steigti ar pertvarkyti įmones išdavimo klausimus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1954 m. kovo mėn. Vilniaus apygardos darbo inspektoriaus fonde buvo 500 saugojimo vienetų. 1954 m. balandžio mėn. atrinkti naikinti 83 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1954-12-25 įrašytas 1 apyrašas, 1530 apskaitos vienetų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1990 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2007 m. buvo patikslintas Vilniaus apygardos darbo inspektoriaus fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „XII apygardos darbo inspekcija Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 1149 yra 1 apyrašas, 1531 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fonde yra XI apygardos Torunėje apylinkių darbo inspekcijų 311 veiklos bylų (tvarkomieji dokumentai, įmonių, gamyklų, profesinių sąjungų veiklos stebėjimo bylos). Šios bylos galėtų būti dokumentų mainų su Lenkijos archyvais objektas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; arbitražo, taikinamųjų komisijų posėdžių protokolai; apygardos ir apylinkių darbo inspekcijų veiklos ataskaitos; statistinės žinios apie streikus, nelaimingus atsitikimus darbo vietose, moteris, jaunimą, paauglius, nepilnamečius, dirbančius pramonės, prekybos, aptarnavimo, amatų, žemės ūkio srityse; profesinių sąjungų, įmonių veiklos stebėjimo, konfliktų tarp darbdavių ir darbuotojų sprendimo, nelaimingų atsitikimų, darbo įstatymų pažeidimų tyrimo ir nuobaudų įmonių savininkams skyrimo bylos; susirašinėjimo profesinių sąjungų steigimo ir registravimo, įstatymų dėl darbo valandų, viršvalandinio darbo apmokėjimo, darbo higienos ir kt. pažeidimo, nelaimingų atsitikimų darbo vietose, neteisėto atleidimo iš darbo, nepilnamečių nukreipimo į amatų mokyklas ir kt. klausimais dokumentai; profesinių sąjungų, inspekcijų personalo sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1149 apyraše Nr. 1 įrašytas 1531 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 13, ap. 1, b. 29, l. 73, 74.
[2] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau–DU ZCZW), 1920, Nr. 10 (54) –175.
[3] DU ZCZW, 1920, Nr. 59-1630.
[4] LCVA. F. 21, ap. 1, b. 2, l. 2.
[5] Dziennik Ustaw Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau -  DU TKR), 1920, Nr. 5 (15), psl. 87.
[6] LCVA. F. 29, ap. 1, b. 33, l. 5, 50, 51, 53.
[7] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej  Polskiej (toliau-DU RP), 1923, Nr. 42-288.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:06