O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-770 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR DARBO IR SOCIALINIO APRŪPINIMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-770

2010-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerija (1946-03-25–1988-05-26)

Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerija (1988-05-27–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisaras.[1]

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr.32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas atkūrė veiklą.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministeriją.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. XI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerija buvo panaikinta ir įsteigta Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerija.[4]

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatas, vėliau – ministerija vadovavo gyventojų aprūpinimui įstatymų numatytomis pensijomis ir pašalpomis, rūpinosi darbingumo ekspertizės tobulinimu, protezinės-ortopedinės pagalbos teikimu, organizavo senelių ir invalidų internatuose gyvenančių asmenų aptarnavimą, vadovavo miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų socialinio aprūpinimo skyrių darbui, Lietuvos TSR aklųjų ir Lietuvos TSR kurčiųjų draugijų veiklai.

Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerija nagrinėjo respublikos, miestų ir rajonų socialinių gyventojų grupių darbo ir socialinio vystymo tendencijas bei problemas ir rengė pasiūlymus, kaip praktiškai įgyvendinti visuomenės gerovės kėlimo priemones.

Ministerija kontroliavo darbo išteklių valdymo sistemos funkcionavimą, telkė organizacinius bei ekonominius ir socialinius darbo našumo didinimo rezervus, rūpinosi naujas ūkininkavimo sąlygas ir savivaldos principus atitinkančiomis darbo organizavimo formomis, darbo apmokėjimu, gyventojų įdarbinimu ir profesinio orientavimo organizavimu.

Ministerija tobulino ir plėtojo visuomenės socialinio aprūpinimo sistemą, rūpinosi asmenų aprūpinimu pensijomis ir pašalpomis, socialinio aptarnavimo gerinimu, dėmesio didinimu karo ir darbo veteranams, invalidams, daugiavaikėms šeimoms, nusenusiems bei vienišiems asmenims, darbingumo ekspertizės tobulinimu, kvalifikuotos protezavimo bei ortopedinės pagalbos teikimu, buvo atsakinga už socialinio aptarnavimo sferos įstaigų, senelių ir invalidų namų-internatų materialinę techninę bazę.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijos neaprašyti dokumentai 1949 m. perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui (toliau – LTSR CVA). Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas, dokumentų perdavimo akto nėra. 1949-11-17 fonde buvo 53 neaprašytos bylos.

1951 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 56 bylos, 1954 m. – apyrašas Nr. 2, kuriame įrašytos 69 bylos.

LTSR CVA 1964-11-11 iš Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijos perėmė 941 neprašytą bylą. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1964-12-03 archyve rastos 334 Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijos neaprašytos bylos. 1965-09-25 dokumentai sutvarkyti, buvo sudarytos 334 bylos: 19 bylų įrašyta į apyrašą Nr. 2, 315 – į apyrašą Nr. 3.

1966-05-23 į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašytos 4 bylos.

LTSR CVA 1975-03-31 iš LTSR CVA Kauno filialo perėmė 435 Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato bylas, kurios buvo įrašytos apyraše Nr. 3.

LTSR CVA 1988-06-09 iš Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos perėmė 42 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s.

1988-06-23 fondas pertvarkytas: apyrašai Nr. 1 ir Nr. 3 buvo sujungti.

LTSR CVA 1988-07-27 iš Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos perėmė 970 bylų, įrašytų apyraše Nr. 4.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1990-05-24 iš Lietuvos Respublikos darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos perėmė 85 bylas, kurios buvo įrašytos apyraše Nr. 4.

1994-04-29 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 1.

1996-05-24 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla.

1997 m. kovo mėn. iš fondų Nr. 886, Nr. 1345, Nr. 1603, Nr. 1768, Nr. 1784, Nr. 1787 ir Nr. R-625 buvo atkelta ir į apyrašą Nr. 3 įrašyta 210 pensininkų bylų, iš apyrašo Nr. 3 fondui nepriklausančios 3 bylos iškeltos į Vilniaus krašto įstaigų pensijų skyrimo komisijų fondą Nr. 277, 183 bylos – į Pensijų ir pašalpų komisijų fondą Nr. 1787.

LCVA 1998-11-24 iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perėmė 93 Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpinimo ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, ir 58 bylas, įrašytas apyrašo Nr. 4.

Dalis apyraše Nr. 3 įrašytų bylų kataloguota vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-770 yra 4 apyrašai, 2173 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 4 yra Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto 1941 m. liepos mėn. dokumentai apie Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato likvidavimą.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio darbo ir socialinių reikalų komiteto, Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos nutarimai, ministerijos Ekspertizės komisijos protokolai, slaptos raštvedybos bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, ataskaitos apie dirbančius ir rezerve esančius karo prievolininkus, susirašinėjimo veiklos, slaptos raštvedybos tvarkymo, civilinės gynybos klausimais dokumentai, darbuotojų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai, baigtų bylų, žurnalų ir kortelių apskaitos žurnalai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 135 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti socialinio aprūpinimo liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Vilniaus miesto socialinio aprūpinimo skyriaus vedėjo įsakymai, Klaipėdos srities socialinio aprūpinimo skyriaus etatų sąrašai, susirašinėjimo pensijų paskyrimo klausimais dokumentai, komisariato tarnautojų asmens bylos ir anketos, pašalpų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 92 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1949–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pensininkų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos pensininkų asmens bylos, piliečių prašymai pensijoms ir pašalpoms gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 833 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1961 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dalis bylų kataloguota vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti socialinio aprūpinimo liaudies komisaro ir ministro įsakymai veiklos bei personalo klausimais, ministerijos Kolegijos, Moterų tarybos, Respublikinės kolūkiečių socialinio aprūpinimo tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, socialinio aprūpinimo darbuotojų respublikinių pasitarimų nutarimai, tvarkomieji dokumentai pensijos bei vienišų ir daugiavaikių motinų aprūpinimo klausimais, darbo planai, darbo ir kadrų ataskaitos, statistinės pensininkų ir invalidų įdarbinimo bei materialinio aprūpinimo ataskaitos, invalidų namų veiklos ataskaitos, žinios apie pensininkų skaičių, Gydymo-darbinės ekspertizės skyriaus (Medicininės darbingumo ekspertizės komisijos), Buhalterijos ir Profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, ministerijos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metų biudžetai, kapitalinės statybos dokumentai.

Yra Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto 1941 m. liepos mėn. dokumentai apie Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato likvidavimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 1113 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvystė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 14.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

[3] LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:47