O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-182 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR ENERGETIKOS IR ELEKTRIFIKACIJOS GAMYBINIO SUSIVIENIJIMO FONDĄ NR. R-182

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Energijos valdyba (1940-10-10–1941-04-13)

Vyriausioji energijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1941-04-14–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1945-05-10)

TSRS elektros stočių liaudies komisariato Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos energijos valdyba „LITENERGO“ (Литовское энергетическое управление „ЛИТЭНЕРГО“ Главного управления электростанций и сетей центра(ГЛАВЦЕНТРЭНЕРГО) Народного комиссариата электростанций СССР) (1945-05-11–1946-03-14)

TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos energijos valdyba „LITENERGO“ (Литовское энергетическое управление „ЛИТЭНЕРГО“ Главного управления электростанций и сетей центра(ГЛАВЦЕНТРЭНЕРГО) Министерства электростанций СССР) (1946-03-15–1947 m.)

TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos valstybinė rajoninė energijos valdyba „Lietuvos energija“ (Литовское государственное районное энергетическое управление „ЛИТОВЭНЕРГО“ Главного управления электростанций и сетей центра (ГЛАВЦЕНТРЭНЕРГО)Министерства электростанций СССР) (1947–1951 m.)

TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos rajoninė energetinio ūkio valdyba „Lietuvos energija“ (Литовское районное управление энергетического хозяйства „ЛИТОВЭНЕРГО“ Главного управления электростанций и сетей центра (ГЛАВЦЕНТРЭНЕРГО) Министерства электростанций СССР) (1951–1953 m.)

TSRS elektrinių ir elektros pramonės ministerijos Šiaurės Vakarų vyriausiosios energijos valdybos Lietuvos rajoninė energetinio ūkio valdyba „Lietuvos energija“ (Литовское районное управление энергетического хозяйства „ЛИТОВЭНЕРГО“ ГЛАВСЕВЗАПЭНЕРГО Министерства электростанций и электропромышленности СССР) (1953 m.–1957-06-05)

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Energetikos ūkio valdyba (1957-06-06–1962-11-01)

Vyriausioji energetikos ir elektrifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1962-11-02–1971-05-26)

Lietuvos TSR vyriausioji gamybinė energetikos ir elektrifikacijos valdyba (Главное производственное управление энергетики и электрификации Литовской ССР(ЛИТОВГЛАВЭНЕРГО)) (1971-05-051988-08-30)

Lietuvos TSR energetikos ir elektrifikacijos gamybinis susivienijimas (1988-08-31–1990-03-12)

Lietuvos Respublikos energetikos ir elektrifikacijos gamybinis susivienijimas (1990-03-13–1991 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-10 nutarimu Nr. 209 buvo įsteigta Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Energijos valdyba.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1941-04-14 nutarimu Nr. 343 Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Energijos valdybos pagrindu buvo įsteigta Vyriausioji energijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.2

Vyriausiosios energijos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Vyriausioji energijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos atkūrė veiklą.3

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1945-05-11 nutarimu Nr. 82s Vyriausioji energijos valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos tapo pavaldi TSRS elektros stočių liaudies komisariato Vyriausiajai elektros stočių ir tinklų centro valdybai (Главное управление электростанций и сетей центра (ГЛАВЦЕНТРЭНЕРГО) Народного комиссариата электростанций СССР) ir pavadinta Lietuvos energijos valdyba „LITENERGO“.4

Nuo 1946-03-15 TSRS elektros stočių liaudies komisariato Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos energijos valdyba „LITENERGO“ pavadinta TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos energijos valdyba „LITENERGO“.

1947 m. TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos energijos valdyba „LITENERGO“ pavadinta TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos valstybine rajonine energijos valdyba „Lietuvos energija“.

1951 m. TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos valstybinė rajoninė energijos valdyba „Lietuvos energija“ pavadinta TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos rajonine energetinio ūkio valdyba „Lietuvos energija“.

1953 m. TSRS elektros stočių ministerijos Vyriausiosios elektros stočių ir tinklų centro valdybos Lietuvos rajoninė energetinio ūkio valdyba „Lietuvos energija“ tapo pavaldi TSRS elektrinių ir elektros pramonės ministerijos Šiaurės Vakarų vyriausiajai energijos valdybai (ГЛАВСЕВЗАПЭНЕРГО Министерства электростанций и электропромышленности СССР) ir pavadinta TSRS elektrinių ir elektros pramonės ministerijos Šiaurės Vakarų vyriausiosios energijos valdybos Lietuvos rajonine energetinio ūkio valdyba „Lietuvos energija“.

1957 m. buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba, kuriai buvo perduotas visas respublikos energetikos ūkis.5 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Energetikos ūkio valdyba.6

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1962-11-02 nutarimu Nr. 724 buvo įsteigta Vyriausioji energetikos ir elektrifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, kuriai buvo perduotos visos buvusios LTSR liaudies ūkio tarybos Energetikos ūkio valdybos įmonės ir organizacijos.7

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1971-04-27 įsaku Lietuvos TSR energetikos įmonės ir organizacijos buvo perduotos tiesioginiam TSRS energetikos ir elektrifikacijos ministerijos pavaldumui. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1971-05-26 įsaku Nr. VII-1403 Vyriausioji energetikos ir elektrifikacijos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikinta.8

TSRS energetikos ir elektrifikacijos ministerijos 1971-05-05 įsakymu Nr. 120 buvo įsteigta Lietuvos TSR vyriausioji gamybinė energetikos ir elektrifikacijos valdyba.

TSRS energetikos ir elektrifikacijos ministerijos 1988-08-31 įsakymu Nr. 406 Lietuvos TSR vyriausioji gamybinė energetikos ir elektrifikacijos valdyba buvo panaikinta ir jai pavaldžių įmonių ir organizacijų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos TSR energetikos ir elektrifikacijos gamybinis susivienijimas.9

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-13 nutarimu Nr. 1-18 Energetikos ir elektrifikacijos gamybinis susivienijimas perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.

1991 m. Lietuvos Respublikos energetikos ir elektrifikacijos gamybinis susivienijimas buvo pertvarkytas į valstybinę įmonę „Lietuvos valstybinė energetikos sistema“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato Energijos valdyba – Lietuvos TSR energetikos ir elektrifikacijos gamybinis susivienijimas organizavorespublikos energetikos ūkio veiklą, atsakė už respublikos elektrifikavimą, elektros tiekimo linijų ir transformatorinių pastočių statybą, liaudies ūkio ir gyventojų elektros ir šiluminės energijos poreikių tenkinimą, vadovavo pavaldžių įmonių bei organizacijų veiklai ir kontroliavo jų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1959-03-28 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Energetikos ūkio valdybos perėmė 91 Lietuvos rajoninės energetinio ūkio valdybos „Lietuvos energija“ 1945–1956 m. bylą, įrašytą apyraše Nr. 1s. Fondui buvo duotas numeris R-141.

1965-06-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 52 Vyriausiosios energijos valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1925–1944 m. netvarkytas bylas. Fondui buvo duotas numeris R-182.

1965-08-02 fondo Nr. R-182 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos 52 bylos ir įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1978-02-14 iš kitų fondų buvo atkelta 21 byla, kuri papildomai buvo įrašyta į fondo Nr. R-182 apyrašą Nr. 1.

1994-05-24 fondo Nr. R-141 apyrašas Nr. 1s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 1.

2001-01-09 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB „Lietuvos energija“ perėmė 4023 Lietuvos TSR energetikos ir elektrifikacijos gamybinio susivienijimo 1944–1991 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4.

2001-01-22 fondas Nr. R-141 buvo prijungtas prie fondo Nr. R-182. Buvęs fondo Nr. R-141 apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į fondo Nr. R-182 apyrašą Nr. 4a. Fondo Nr. R-182 senas apyrašas Nr. 1 peršifruotas į apyrašą Nr. 1a.

Iš viso fonde Nr. R-182 yra 4 apyrašai, 4187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, techninių pasitarimų protokolai, metų gamybos, finansų ir ūkinės veiklos planai, valdybos ir pavaldžių įmonių darbo ir kadrų ataskaitos, ataskaitos apie nelaimingus atsitikimus, energijos objektų priėmimo ir perdavimo aktai, hidroelektrinių, elektrinių ir elektros tinklų rekonstrukcijos ir eksploatavimo dokumentai, techniniai ekonominiai rodikliai, miestams šilumos tiekimo dokumentai, statybų ir elektros tiekimo techninės sąlygos bei projektinės užduotys, elektros tiekimo poreikio schemos, elektros tinklų apsaugos nuo padidintos įtampos schemos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos, naujos technikos įdiegimo bei kapitalinės statybos dokumentai, kolektyvinės sutartys, etatų sąrašai ir metų balansai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3763 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR darbo ir komunalinio ūkio liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai, aplinkraščiai veiklos klausimais, valdybos nuostatai, finansų ir kapitalinės statybos planai, projektavimo darbų patikrinimo ir elektrinių nacionalizacijos aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, topografinių tyrimų aprašymai, elektrinių rajonų viršininkų pranešimai apie avarijas, elektrinių darbininkų ir tarnautojų algų lapai, jėgainių statybos projektai, Darbininkų komiteto posėdžių protokolai ir darbininkų sąrašai, elektrinių rajonų veiklos sekimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrinius padalinius ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Elektrinių rajonų veiklos sekimo bylose yra 1921–1939 m. dokumentų.

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti TSRS energetikos ministerijos įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, elektros tiekimo linijų projektinės užduotys, elektros tinklų rekonstrukcijos projektai, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, apskaitos žurnalai, darbuotojų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai, mobilizacijos, civilinės gynybos dokumentai, atominės elektrinės statybos dokumentai, miestų šilumos tinklų schemos, elektros tiekimo linijų žemėlapiai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 260 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4a

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto nutarimai ir potvarkiai, darbo, finansų ir ūkinės veiklos bei kapitalinės statybos planai, ataskaitos apie karo prievolininkus, pavaldžių įmonių darbo ataskaitos, avarijų aktai ir komisijų išvados.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4a įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1956 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-182, ap. 1a, b. 1, l. 115.

2 LCVA. F. R-182, ap. 1a, b. 1, l. 26.

3 LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

4 LCVA. F. R-182, ap. 1, b. 6, l. 6; b. 31, l. 1; ap. 4a, b. 1, l. 22.

5 LCVA. F. R-182, ap. 1, b. 312, l. 174.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 643, l. 150.

8 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 277, l. 32.

9 LCVA. F. R-182, ap. 1, b. 3596, l. 162.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:13