O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 144 pažyma

 LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ LENKIJOS IR VIDURIO LIETUVOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 144

2009-06-         Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus apygardos finansų valdyba (Zarząd Skarbowy Okręgu Wileńskiego) ([1919 m. gegužės mėn.] –1919-09-24)

Vilniaus iždo rūmai (Izba Skarbowa w Wilnie) (1919-09-25–1920 m. rugsėjo mėn.)

Finansų ministerijos atstovybė Vilniuje (Delegatura Skarbowa w Wilnie) (1922-04-07–1922-07-31)

Vilniaus iždo rūmai (Izba Skarbowa w Wilnie) (1922-08-01–1939 m. rugsėjo mėn.)

2. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentas (Departament Skarbu Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12–1922-04-06)

3. Vilniaus apygardos akcizų inspekcija (Urząd Akcyzowy Okręgu Wilenskiego) ([1921 m.]–1922 m.)

Akcizų ir valstybės monopolių inspekcija Vilniuje (Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Wilnie) (1922-08-01–1939 m. rugsėjo mėn.)

4. 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisija (5 Urząd Skarbowy w Wilnie Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna) (1935-07-12–1939 m. rugsėjo mėn. ) 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus apygardos finansų valdybos įsteigimo data nenustatyta. 1919 m. gegužės mėn. valdyba jau veikė. Valdyba buvo pavaldi Rytų žemių generalinio komisariato Finansų sekcijai ir Vilniaus apygardos komisariatui.[1]

Vadovaujantis Rytų žemių generalinio komisaro 1919-09-25 potvarkiu apie finansų įstaigų organizaciją ir kompetenciją[2] Vilniaus apygardos finansų valdyba nuo 1919-10-25 buvo pertvarkyta į Vilniaus iždo rūmus.[3]

Vilniaus iždo rūmai buvo pavaldūs Rytų žemių generalinio komisariato Finansų sekcijai. Rūmų veiklos teritorija buvo Vilniaus miestas, Vilniaus, Trakų, Ašmenos, Švenčionių, Lydos, Gardino ir Naugarduko apskritys.

Vyriausiajam Lenkijos kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduotos ir jam pavaldžios įstaigos.[4] Vilniaus iždo rūmų likvidavimo data nenustatyta.

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vilniaus žemėje nuo 1922-04-07 veikė Lenkijos Respublikos finansų ministerijos atstovybė Vilniuje.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos finansų ministro 1922-07-11 potvarkiu „Dėl iždo rūmų ir finansų įstaigų steigimo Vilniaus žemėje“[5] Lenkijos Respublikos finansų ministerijos atstovybė Vilniuje nuo 1922-08-01 buvo pertvarkyta į Vilniaus iždo rūmus.[6] Iždo rūmai buvo tiesiogiai pavaldūs Finansų ministerijai. Rūmų veiklos teritorija 1922 m. liepos mėn. apėmė Ašmenos, Švenčionių, Vilniaus, Trakų apskritis, nuo 1923-01-01 – ir Breslaujos, Dysnos, Dunilovo ir Vileikos apskritis.[7] ­

Vilniaus iždo rūmuose veikė Bendrasis, Mokesčių ir iždo įmokų, Kasos ir apskaitos, Akcizų ir valstybės monopolių ir Žyminių mokesčių skyriai.[8]

Iždo rūmų veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1919-07-31 įstatymas ir finansų ministro 1920-01-30 potvarkis apie laikinosios finansinės valdžios ir jos įstaigų organizavimą[9], kiti teisės aktai.

Vilniaus iždo rūmai baigė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentasįsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą. Šiuo dekretu paskirtas departamento vadovas, laikinai einantis direktoriaus pareigas. [10]

Departamente veikė Bendrasis, Tiesioginių mokesčių, Kasos, Akcizų ir Kreditų skyriai.[11]

Finansų departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“ ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.[12]

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentas veiklą baigė.[13]

3. Vilniaus apygardos akcizų inspekcijos veiklos pradžios data nenustatyta. 1921 m. pradžioje inspekcija jau veikė.[14] Inspekcija buvo pavaldi Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentui.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos finansų ministro 1922-07-11 potvarkiu „Dėl iždo rūmų ir finansų įstaigų steigimo Vilniaus žemėje“ 1922-07-31 įsteigta Akcizų ir valstybės monopolių inspekcija Vilniuje.[15]

Inspekcija veikė Ašmenos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskrityse, nuo 1938-12-19 ir Breslaujos apskrityje[16], buvo pavaldi Vilniaus iždo rūmams.

Savo veikloje inspekcija vadovavosi Lenkijos Respublikos 1919-07-31 įstatymu ir finansų ministro 1920-01-30 potvarkiu apie laikinosios finansinės valdžios ir jos įstaigų organizavimą, jų papildymais, pakeitimais bei kitais teisės aktais.

Akcizų ir valstybės monopolių inspekcija Vilniuje baigė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn.

4. 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijaįsteigta vadovaujantis finansų ministro 1935-07-12 potvarkiu dėl žemės rūšiavimo žemės mokesčiui nustatyti. Komisiją įsteigė Vilniaus iždo rūmai.[17] Žemės rūšiavimo darbus komisija turėjo pradėti 1935-09-01.[18] 

Komisija veikė Vilniaus-Trakų apskrityje. Komisijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus vaivadijos žemės rūšiavimo komisija ir Vyriausioji žemės rūšiavimo komisija.[19]

Komisija savo veikloje vadovavosi 1935-03-26 įstatymu bei finansų ministro 1935-07-12 vykdomuoju potvarkiu apie žemės rūšiavimą žemės mokesčiui nustatyti[20], kitais teisės aktais.

Komisija nutraukė darbą 1939 m. rugsėjo mėn.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vilniaus apygardos finansų valdyba, Finansų ministerijos atstovybė Vilniuje,Vilniaus iždo rūmai kontroliavo valstybinių įstaigų biudžeto sudarymą ir vykdymą, tvarkė centralizuotą buhalterinę apskaitą, rūpinosi biudžeto pajamų kaupimu savo veiklos teritorijoje, išduodavo leidimus veikti prekybos ir pramonės įmonėms, turinčioms mokėti akcizo mokestį, ir jas kontroliavo, rūpinosi pašalpų kareivių šeimoms, invalidams, veteranams mokėjimu, kontroliavo mokesčių inspekcijų, iždo kasų ir kitų finansų įstaigų veiklą. Iždo rūmai buvo apeliacinė instancija I instancijos finansų įstaigų sprendimams.

2. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų Departamentokompetencijai priklausė finansų, valiutų, kredito, mokesčių, muitų ir pensijų reikalai.[21]

Departamentas skirstė biudžeto lėšas ir kontroliavo jų tvarkymą visuose Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos departamentuose, tvarkė centralizuotą buhalterinę apskaitą, nustatė pramonės ir prekybos, žyminio, žemės bei kitų mokesčių dydį ir organizavo jų rinkimą, išduodavo leidimus veikti prekybos ir pramonės įmonėms, turinčioms mokėti akcizo mokestį, ir jas kontroliavo, rūpinosi pašalpų kareivių šeimoms, invalidams, veteranams mokėjimu, valiutų santykių Vidurio Lietuvoje norminimu, kontroliavo privačių bankų, valiutos keitimo kontorų, draudimo įstaigų, kredito bendrovių veiklą.[22]

3. Akcizų ir valstybės monopolių inspekcija Vilniuje tiesiogiai prižiūrėjo akcizu apmokestinamų gaminių gamybą, transportavimą, sandėliavimą bei prekybą jais, kontroliavo valstybės biudžeto pajamų iš akcizų ir monopolių apskaičiavimą ir surinkimą, traukė atsakomybėn akcizo ir monopolio įstatymų ir taisyklių pažeidėjus.

4. 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijavykdė žemės (išskyrus valstybinę) suskirstymą rūšimis žemės mokesčiui apskaičiuoti

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius 1945-08-24 perėmė iš Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato Vilniaus iždo rūmų ir Vilniaus mokesčių inspektoriaus dokumentus – apie 7000 saugojimo vienetų ir 1 m3 pabirų.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1948–1951 m. buvo įrašyti 48725 neaprašyti saugojimo vienetai.

1949 m., 1951 m. buvo atrinkti naikinti 26179 saugojimo vienetai, iš jų 1603 bylos paliktos saugoti. 1954 m. atrinkti naikinti 89 saugojimo vienetai, 1967 m. – 38 saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, į apskaitos dokumentus įrašyti: 1951-11-05 – apyrašai Nr. 1–8, 8a, 9–12, kuriuose buvo 25546 apskaitos vienetai, 1954-12-25 – apyrašas Nr. 13, 28 apskaitos vienetai,

1965-11-10 – apyrašas Nr. 14, 274 apskaitos vienetai. Patikslintas apyrašuose Nr. 1–13 įrašytų bylų skaičius – 25629 apskaitos vienetai. Patikslinimo data nenustatyta.

1966–1969 m. ir 1980 m. į apyrašus papildomai įrašyti 96 apskaitos vienetai.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Vilniaus iždo rūmų fondas pavadintas Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos finansų įstaigų fondu.

Iš viso fonde Nr. 144 yra 15 apyrašų, 26005 apskaitos vienetai. Dalis apyrašų suminiai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento veiklos bylų yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento fonde Nr. 26.

5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijos veiklos bylų yra 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijos fonde Nr. 1070.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų Bendrųjų skyrių veiklos dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokesčių inspekcijų, iždo kasų steigimo protokolai, ataskaitos apie pavaldžių įstaigų veiklos patikrinimus, susirašinėjimo darbo organizavimo, kursų mokesčių inspektorių kvalifikacijai kelti steigimo, lėšų mokykloms asignavimo, žyminio mokesčio dydžio nustatymo, įmonių apmokestinimo klausimais dokumentai, tarnautojams komandiruotpinigių, pašalpų, paskolų išdavimo registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 222 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir Vilniaus iždo rūmų direktoriaus tvarkomieji dokumentai, ataskaitos apie darbuotojų kaitą, dokumentai apie Drausmės ir Egzaminų komisijų sudėtį ir veiklą, susirašinėjimo tarnautojų kvalifikacijos kėlimo, pašalpų skyrimo ir grąžinimo, draudimo, mokesčių išskaičiavimo klausimais dokumentai, valdininkų skyrimo į pareigas dokumentai, etatų, etatinių ir dirbusių pagal sutartį tarnautojų bei asmenų, nepageidaujamų valstybės tarnyboje, sąrašai, prašymai priimti į darbą, skirti pašalpas, darbuotojų apskaitos kortelės, tarnautojų asmens bylos, drausmės bylos ir kiti personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tarnautojų asmens ir drausmės bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 1301 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentoTiesioginių mokesčių skyriaus ir Vilniaus iždo rūmų Mokesčių ir iždo įplaukų skyriaus veiklos dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokesčių inspektorių suvažiavimų protokolai, susirašinėjimo pajamų, pelno, verslo, turto mokesčių dydžio nustatymo ir išieškojimo klausimais dokumentai, apdėtų mokesčiais pramonės, prekybos, žemės ūkio įmonių, susivienijimų, kooperatyvų bylos, žemės plotų savininkų, tarnautojų sąrašai, įmonių savininkų, pirklių, amatininkų, verslininkų apmokestinimo valstybiniu pramonės mokesčiu lapai, mokesčių registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių struktūrą, temas ir pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 1372 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentoKasos skyriaus, Vilniaus iždo rūmų Kasos ir apskaitos skyriaus veiklos dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Švenčionių, Ašmenos apskričių iždo kasų steigimo ir veiklos patikrinimo dokumentai, valstybinių įstaigų biudžetų projektai, žemės mokesčio nustatymo dokumentai, Vilniaus bankų ir valiutos keitimo kontorų metų ir mėnesių balansai, valstybinio biudžeto pajamų ir išlaidų, apyvartinių lėšų registracijos, kreditų bei finansinės kontrolės knygos ir kiti finansų bei buhalterijos dokumentai

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 596 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. 

Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti pensijų išmokėjimo žurnalai, 1-ojo pasaulinio karo dalyvių ir jų šeimų, pensininkų, gavusių pensijas iš valstybės iždo, sąrašai, pensininkų bylos, pensijų mokėjimo kontrolės knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, pensininkų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 931 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. 

Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti pensijų mokėjimo buvusių carinės Rusijos įstaigų tarnautojams ir jų šeimoms dokumentai.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 765 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1925 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. 

Pašalpų skyrimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti laikinųjų pašalpų skyrimo Lenkijos kariuomenės savanorių ir šauktinių karių šeimoms dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašytas 4221 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentoAkcizų skyriaus ir Vilniaus iždo rūmų Akcizų ir valstybės monopolių skyriausdokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, ataskaitos apie netiesioginių mokesčių įplaukas, pajamas iš monopolių, mokesčių inspekcijų patikrinimus, atskleistus finansinius nusikaltimus, susirašinėjimo įmonių, didmeninės prekybos sandėlių kreditavimo, finansinių pažeidimų, nuobaudų skyrimo, spirito ir tabako kontrabandos klausimais dokumentai, įmonių stebėjimo, koncesijų išdavimo prekybininkams bylos, leidimai gaminti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, prekiauti spiritu, tabaku, cukrumi, druska, gamybos ir prekybos įmonių, apmokestinamų akcizo ir monopolio mokesčiais, išaiškintų nelegalių įmonių sąrašai, skyriaus ir mokesčių inspekcijų tarnautojų sąrašai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių struktūrą ir chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 2650 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 8a

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentoAkcizų skyriaus ir Vilniaus iždo rūmų Akcizų ir valstybės monopolių skyriausdokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kontrolės inspekcijų veiklos patikrinimo, patentų bei koncesijų išdavimo komisijos posėdžių, konfiskuotų prekių išpardavimo protokolai, kontrolės inspekcijų, revizorių veiklos patikrinimo, alkoholio, tabako, degtukų, maisto pramonės, lako, politūros gamybos ir prekybos įmonių veiklos bei apyvartos ataskaitos, degtinės ir likerių gamyklų, bravorų ir spirito varyklų stebėjimo bylos, statistinės žinios apie akcizo mokesčių surinkimą,

susirašinėjimo inspekcijų organizavimo, įmonių apmokestinimo akcizais, leidimų ir koncesijų išdavimo prekybai alkoholiniais gėrimais, alaus ir tabako gaminiais, akcizo mokesčių įstatymų ir taisyklių pažeidimų išaiškinimo bei baudų skyrimo klausimais dokumentai,

asmenų, įsigijusių koncesijas ir patentus prekybai, bei asmenų, pažeidusių akcizo įstatymą, Vilniaus apygardoje veikiančių degtinės, vyno, alaus, degtukų, sacharino fabrikų ir gamyklų, parduotuvių ir jų savininkų sąrašai, produkcijos sandėlių apskaitos knygos, techniniai aktai, išrašai iš finansinių knygų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, įmonių stebėjimo bylos – pagal įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8a įrašyti 3533 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Akcizų ir valstybės monopolių inspekcijos Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kontrolės inspekcijų veiklos metinės ataskaitos, įmonių, parduotuvių ir sandėlių finansinių patikrinimų protokolai ir ataskaitos, susirašinėjimo akcizo ir monopolio mokesčių apskaičiavimo, išieškojimo, leidimų gaminti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir jais prekiauti išdavimo, finansinių pažeidimų kitais klausimais dokumentai, vyno ir degtinės gamyklų, alaus daryklų, parduotuvių, kioskų stebėjimo bylos, vyno ir degtinės parduotuvių koncesininkų bylos, prašymai išduoti leidimus gaminti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir jais prekiauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 2327 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra žemės sklypų ir įmonių pastatų planų.

 

Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti pensijų mokėjimo karo invalidams ir veteranams dokumentai: karo invalidų bei 1831, 1848, 1863 m. sukilimų dalyvių ir jų šeimos narių sąrašai, registracijos knygos, statistinės žinios apie paskirtas pensijas, pensininkų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal chronologiją, pensininkų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 1098 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. 

 

Baudžiamųjų bylų dėl akcizų įstatymo pažeidimo apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos Akcizų ir valstybės monopolių inspekcijos Vilniuje baudžiamosios bylos dėl akcizų įstatymo pažeidimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 1616 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamentoTiesioginių mokesčių skyriaus ir Vilniaus iždo rūmų Žyminio mokesčio skyriausveiklos dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokesčių inspekcijų ataskaitos apie žyminių ir turto paveldėjimo mokesčių surinkimą, bankų, valiutos keityklų ir kredito bendrovių, kasų bei draugijų įstatai, finansinės veiklos ataskaitos bei sąrašai, susirašinėjimo žyminio, turto paveldėjimo bei dovanojimo mokesčių dydžio nustatymo, išieškojimo, nuobaudų už pažeidimus skyrimo, valiutų apyvartos klausimais dokumentai, leidimai išvežti valiutą į užsienį, žyminio, turto paveldėjimo bei dovanojimo mokesčių registracijos knygos, turto paveldėjimo ir dovanojimo mokesčių nustatymo ir išieškojimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, turto paveldėjimo ir dovanojimo mokesčių nustatymo ir išieškojimo bylos – pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 3793 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. 

 

Akcizų ir valstybės monopolių inspekcijos Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apygardos ekonominės komisijos posėdžių ir konferencijų protokolai, veiklos ataskaitos, tabako fabrikų, didmeninių tabako sandėlių stebėjimo bylos, parduotuvių ir smulkių prekybos įmonių savininkų prašymai leisti prekiauti tabako gaminiais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijosveiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, vaivadijos žemės rūšiavimo inspektorių suvažiavimų protokolai ir ataskaitos, komisijos posėdžių protokolai, matininkų ataskaitos apie žemės matavimo darbus, susirašinėjimo žemės rūšiavimo, matavimo, žemės sklypų fotoplanų sudarymo klausimais dokumentai, rūšiuojamų žemės plotų sąrašai, sklypų planai, brėžiniai, žemės plotų matavimo techninės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, žemės matavimo techninės bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 284 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cyvilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 5-41.

[2] DU ZCZW, 1919, Nr. 23-234.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 144, ap. 1, b. 12, l. 46.

[4] DU ZCZW, 1920 m., Nr.59-1630.

[5] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DURP), 1922, Nr.58-522.

[6] LCVA. F. 144, ap. 4, b. 175, l. 76.

[7] DU RP, 1922 m., Nr. 112-1020.

[8] LCVA. F. 144, ap. 2, b. 22.

[9] DU RP, 1919 m., Nr. 65-391; 1920 m., Nr. 15-81.

[10] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920 m., Nr. 1, psl. 2.

[11] LCVA. F. 144, ap. 1, b. 84.

[12] DU TKR, 1920 m., Nr. 5, psl. 34; 1921, Nr. 33(43), psl. 450.

[13] DU TKR, 1922 m., Nr.14(64), psl. 282.

[14] LCVA. F. 144, ap. 2, b. 1, l. 3, 4.

[15] LCVA. F. 144, ap. 1, b. 85, l. 19

[16] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu (toliau- DU MS), 1938, Nr. 32-761.

[17] DU MS, 1935, Nr. 21-487.

[18] DU RP, 1935, Nr.67- 422.

[19] LCVA, F. 144, ap.14, b. 5, l. 144- 149 a.p.

[20] DU MS, 1935, Nr. 11-252

[21] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25.

[22] LCVA. F. 144, ap. 1, b. 41, l. 2-7.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ LENKIJOS IR VIDURIO LIETUVOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ FONDO NR. 144 APYRAŠO NR. 8A TĘSINIO SUDARYMĄ

2012-12- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos finansų įstaigų fondą Nr. 144 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-06-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-194.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2010 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvo rasti neaprašyti Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos finansų įstaigų fondo Nr. 144 apyrašo Nr. 8a dokumentai.

1951 m. apskaitos dokumentuose, nurodyta kad apyraše Nr. 8a buvo įrašytos 3533 bylos. Apyrašas Nr. 8a buvo sudarytas nuo bylos Nr. 1 iki bylos Nr. 2232, o bylos Nr. 2233–3420 buvo sušifruotos, bet neaprašytos. Bylos Nr. 3421–3533 – nerastos ir 2012 m. išbrauktos iš apskaitos dokumentų.

2011–2012 m. dokumentai sutvarkyti, bylos Nr. 2233–3420 aprašytos, sudarytas apyrašo Nr. 8a tęsinys. Į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašo Nr. 8a tęsinį įrašytos 1188 bylos (bylų Nr. 2233–3420). Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m., 1939 m.

Iš viso fonde Nr. 144 yra 15 apyrašų, 25886 apskaitos vienetai. Dalis apyrašų suminiai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento ir Vilniaus iždo rūmų veiklos bylų apyrašas Nr. 8a

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų departamento, Vilniaus iždo rūmų ir Akcizų ir valstybės monopolių inspekcijos Vilniuje dokumentai:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus apygardoje veikiančių alkoholio, tabako, sacharino įmonių veiklos stebėjimo bylos, tabako gaminių gamyklų ataskaitos, žinios apie nustatytus mokesčius, tabako gaminių gamybą ir pardavimą, susirašinėjimo alkoholio, tabako, sacharino įmonių veiklos klausimais dokumentai, įmonių apskaitos knygos ir apskaitos knygų nuorašai.

Veiklos bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal bylos pradžios datą, įmonių stebėjimo bylos – pagal veiklos sritį ir įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 1188 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 144 apyraše Nr. 8a įrašyta 3420 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m., 1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė  Elžbeta Šimelevičienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ LENKIJOS IR VIDURIO LIETUVOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ FONDO NR. 144 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠŲ NR. 5, NR. 6, NR. 10 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-06-15 Nr. SA-36

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos finansų įstaigų fondo Nr. 144 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-06-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-194 bei 2012-12 parengtoje Pažymoje apie fondo NR. 144 apyrašo Nr. 8a tęsinio sudarymą Nr. SA-118.

Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 144 buvo 15 apyrašų, 25827 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo iš dalies suminiai.

2019–2020 m. patobulintos fondo Nr. 144 apyrašų Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 10 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius, dokumentų datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 5 įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 899 (senas fondo Nr. 144 apyrašas Nr. 5), į patobulintą apyrašą Nr. 6 įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 763 (senas fondo Nr. 144 apyrašas Nr. 6), į patobulintą apyrašą Nr. 10 įrašyti 2 apskaitos vienetai – bylos Nr. 517a ir Nr. 1075 (senas fondo Nr. 144 apyrašas Nr. 10).

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 144 yra 15 apyrašų, 25830 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija. 

Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie pensijų, pašalpų skyrimą bei mokėjimą, pensijų mokėjimo kontrolės knygos, pensijas, pašalpas gaunančių asmenų registracijos knygos, sąrašai, pensijų mokėjimo buvusiems carinės Rusijos ir Lenkijos Respublikos karininkams ir jų šeimoms dokumentai, pensijų mokėjimo žuvusių ar tarnybos metu mirusių kareivių šeimoms dokumentai.

Bylos apyraše susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, pensijų mokėjimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 5 įrašyti 899 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1935 m. Dokumentai lenkų, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 6

 

Į apyrašą įrašyti pensijų mokėjimo buvusių carinės Rusijos ir Lenkijos Respublikos įstaigų tarnautojams ir jų šeimoms dokumentai.

Bylos apyraše susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 6 įrašyti 763 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. 

 

Pensijų mokėjimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 10

 

Į apyrašą įrašyti pensijų mokėjimo karo invalidams, 1863 m. sukilimo veteranams ir jų šeimoms dokumentai, pensijas gaunančių asmenų sąrašai, registracijos knygos, pensijų mokėjimo žiniaraščiai.

Bylos apyraše susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, pensijų mokėjimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 10 įrašyti 1076 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

 Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-16 08:55