O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 387 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FINANSŲ MINISTERIJOS IR VIEŠOJO ATSISKAITYMO ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 387

2010-09-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Finansų, prekybos ir pramonės ministerija (1918-11-11–1918-12-25)

Finansų ministerija (1918-12-26–1919-11-16)

Finansų, prekybos ir pramonės ministerija (1919-11-17–1923-12-31)

Finansų ministerija (1924-01-01–1940-08-26)

2. Kooperacijos departamentas (1919 m. sausio mėn.–1921-01-01)

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (1921-01-01–1932-03-22)

Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija (1932-03-23–1940-07-16)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdyje nutarė įsteigti Finansų, prekybos ir pramonės ministeriją.[1] Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, Finansų, prekybos ir pramonės ministru paskirtas M. Yčas.[2]

Ministrų Kabineto 1918-12-25 posėdyje nutarta Finansų, prekybos ir pramonės ministeriją išskirti į Finansų ministeriją ir Prekybos ir pramonės ministeriją.[3] 1918-12-26 sudarius Ministrų Kabinetą, paskirtas Finansų ministerijos valdytojas.[4]

Vadovaujantis 1919-11-17 priimtu įstatymu apie Prekybos ir pramonės ministerijos sujungimą su Finansų ministerija, Finansų ministerija buvo sujungta su Prekybos ir pramonės ministerija ir pavadinta Finansų, prekybos ir pramonės ministerija.[5]

Vadovaujantis 1924-05-31 Finansų ministerijos etatais, Finansų, prekybos ir pramonės ministerija nuo 1924-01-01 pavadinta Finansų ministerija.[6]

Ministerijos veiklą reglamentavo Lietuvos įstatymai.

Finansų ministerija baigė veiklą 1940-08-26. [7]

2. 1919-01-15 Ministrų Kabinetas priėmė laikinuosius Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamento etatus.[8] Tiksli data, kada Kooperacijos departamentas pradėjo veiklą, nenustatyta.

Kooperacijos departamento veiklą prižiūrėjo Prekybos ir pramonės ministerija, nuo 1919-11-17 – Finansų, prekybos ir pramonės ministerija.

1921-01-01 įsigaliojus naujiems Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos etatams, Kooperacijos departamentas buvo panaikintas, įsteigta Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, kuriai pavesta kooperacijos bendrovių registracija.[9]

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos veiklą prižiūrėjo Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, nuo 1924-01-01 – Finansų ministerija.

Savo veikloje inspekcija vadovavosi 1919-03-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, jo pakeitimais, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1932-03-23 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymo pakeitimu, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija pavadinta Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.[10]

Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos veiklą prižiūrėjo Finansų ministerija.

Inspekcija savo veikloje vadovavosi 1919-03-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, jo pakeitimais, 1932-03-23 Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių priežiūros įstatymu, jo pakeitimais, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-17 Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių priežiūros įstatymo pakeitimu, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos veiklą nuo 1940-07-10 prižiūrėjo Valstybės kontrolierius. Nuo 1940-07-16 įsigaliojus naujiems Valstybės kontrolės etatams, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija veiklą baigė.[11]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Finansų ministerija buvo vykdomosios valdžios institucija, kuri per savo struktūrinius padalinius ir jai pavaldžias įstaigas vykdė įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas finansų srities valdymo funkcijas ir įgyvendino valstybės politiką finansų srityje.

Finansų ministeriją sudarė: Kooperacijos (1919 m. sausio mėn.–1921-01-01), Finansų, Mokesčių, Prekybos (nuo 1939 m. birželio mėn. – Pramonės ir prekybos) ir Užsienio prekybos (įsteigtas 1939-06-01) departamentai.

Ministerijai buvo pavaldžios įstaigos: Centrinis statistikos biuras, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, Matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai, Kainų tvarkytojo įstaiga (nuo 1935 m.), Linų ir pakulų prekybos kontrolė, Valstybės draudimo įstaiga, Taupomosios valstybės kasos, Valstybės loterija, Valstybinė technikos-chemijos laboratorija, Prekių muziejus, Valiutų komisija.

Finansų ministerija rengė valstybės biudžeto, mokesčių įstatymų projektus, prižiūrėjo biudžeto vykdymą, lėšų skyrimą, kontroliavo tinkamą išteklių kaupimą, tvarkė ir prižiūrėjo valstybės skolas, vidaus ir užsienio paskolas, garantijas, nustatė valstybinio kredito sąlygas, vedė valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų pinigų išteklių apskaitą, tvarkė tiesioginius ir netiesioginius mokesčius: nustatė mokesčius ir kontroliavo jų išieškojimą, valstybės ženklų gaminimą, administravo valstybės monopolius, tvarkė vidaus ir užsienio prekybą, pramonę, muitus, organizavo žyminio mokesčio ženklų, vekselių ir dokumentų blankų spausdinimą ir pardavimą, išdavė leidimus steigti įmones, rengti pinigines loterijas, tvirtino kredito įstaigų, akcinių bendrovių nuostatus, reguliavo ir kontroliavo loterijų veiklos organizavimą, nustatė pinigų kursą, prižiūrėjo jų emisiją.

2. Kooperacijos departamento tikslas buvo kooperacijos įstaigų kūrimas. Departamentas ruošė kooperatyvų organizavimui reikalingą kooperatinę literatūrą: vadovėlius vartotojų ir kredito bendrovėms, patarimus vartotojų bendrovių steigėjams ir vedėjams, revizavo, instruktavo kooperacijos įstaigas, registravo naujai susikūrusias kooperacijos bendroves, kooperacijos bendrovių sąjungas.[12]

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija išdavė leidimus steigti kooperatyvus, revizavo ir instruktavo kooperatyvus, kredito, draudimo, biržų, prekybos, pramonės, vėliau žemės ūkio kredito įstaigas bei kitas įmones, kurios pagal įstatymus ar savo įstatus privalėjo viešai atsiskaityti, registravo kooperacijos bendroves.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1949-05-18 iš Lietuvos TSR finansų ministerijos perėmė 1187 Finansų ministerijos 1919–1943 m. bylas su apyrašu Nr. 1, kuris [1954 m.] LCVA buvo peršifruotas į Nr. 2

LCVA 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 4788 Finansų ministerijos 1920–1944 m. bylas, įrašytas į 2 apyrašus. LCVA apyrašai buvo sujungti, apyrašui duotas numeris Nr. 2. [1954 m.] apyrašas peršifruotas į apyrašo Nr. 1 I ir II tomus.

1952 m. LCVA buvo sudarytas Finansų ministerijos fondo apyrašas Nr. 4, į kurį įrašyta 3514 bylų, ir apyrašas Nr. 4a, į kurį įrašyta 5350 bylų. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1965-07-21 fonde buvo 7 apyrašai, 20217 apskaitos vienetų: apyrašas Nr. 1 (I-II tomai) – 4796 bylos, apyrašas Nr. 2 – 1187 bylos, apyrašas Nr. 4 – 3514 bylų, apyrašas Nr. 4a (I-II tomai) – 5378 bylos, apyrašas Nr. 5 – 142 bylos, ayprašas Nr. 6 – 4716 bylų, apyrašas Nr. 7 – 484 bylos. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti, dokumentų sutvarkymo aktų fondo byloje nėra.

1965 m. sutvarkius neaprašytus Valstybinės tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti komisijos dokumentus, į apyrašą Nr. 5 buvo papildomai įrašytos 76 bylos.

1966–1969 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 99 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 4 – 110, į apyrašą Nr. 4a – 223, į apyrašą Nr. 5 – 37 apskaitos vienetai.

LCVA 1969-05-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos fondą Nr. 715 (Kauno filialo apskaitos dokumentuose fondas buvo įrašytas 1952-12-15). Buvo perimta 270 bylų su apyrašu. LCVA apyrašas peršifruotas į Nr. 8.

1969 m. fonde buvo 8 apyrašai, 21032 apskaitos vienetai.

1970–1981 m., 1984 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2, į apyrašą Nr. 4 – 35, į apyrašą Nr. 4a – 23, į apyrašą Nr. 5 – 8, į apyrašą Nr. 6 – 5 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 7 – 6 apskaitos vienetai.

1978 m., 1981 m., 1994 m. iš apskaitos išbraukti 363 apskaitos vienetai.

1994–1998 m., 2003 m. į apyrašus Nr. 1, 4, 4a ir 7 papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

1988–1991 m. buvo vykdomas fondo Nr. 387 apyrašų Nr. 4 ir Nr. 4a pertvarkymas. Buvo atliekama dokumentų vertės ekspertizė, išimama makulatūra, jungiamos bylos, parašytos naujos bylų antraštės apyrašui Nr. 4 ir didesniajai daliai apyrašo Nr. 4a. Darbas nebaigtas, sudarytos bylų antraštės paliktos kortelėse (korteliniai apyrašai).

2010 m. pakeistas fondo pavadinimas – Finansų ministerija ir Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

Iš viso fonde Nr. 387 yra 8 apyrašai, 20760 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lenkų, prancūzų, švedų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys.

Finansų ministerijos veiklos dokumentų yra Finansų ministerijos Mokesčių departamento fonde Nr. 927.

Didžiąją dalį fonde Nr. 387 saugomų dokumentų sudaro Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos, ministerijos kanceliarijos, Finansų departamento veiklos dokumentai. Finansų ministerijos veiklos dokumentai išlikę nepilnai, jie neatskleidžia visos Finansų ministerijos struktūros bei veiklos, ne visos bylų antraštės atspindi bylos dokumentų turinį, netikslios, kartais nenurodytos bylų dokumentų chronologinės ribos.

Fonde Nr. 387 yra neteisingai fonduotų Finansų ministerijos Mokesčių bei Prekybos ir pramonės departamentų, Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų, Valstybės draudimo įstaigos, Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato, Finansų vadybos, Žemės ūkio vadybos, Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato, Valstybė kontrolės, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ bylų.

Finansų ministerijos struktūrinių dalių – departamentų ir ministerijai pavaldžių įstaigų dokumentai įrašyti į apskaitą savarankiškais fondais: Finansų ministerijos Mokesčių departamento fondas Nr. 927, Finansų ministerijos Prekybos ir pramonės departamento fondas Nr. 388, Vyriausiųjų matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmų fondas Nr. 1737, Valstybės draudimo įstaigos fondas Nr. 1282.

 

Finansų ministerijos, jos struktūrinių dalių ir pavaldžių įstaigų tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Finansų ministerijos, jos struktūrinių dalių ir pavaldžių įstaigų tarnautojų asmens bylos, Finansų liaudies komisariato kadrų skyriaus, Prekybos liaudies komisariato, Vietinės pramonės liaudies komisariato bei Finansų vadybos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 4900 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų ministerijos, jos struktūrinių dalių ir pavaldžių įstaigų tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Finansų ministerijos, jos struktūrinių dalių ir pavaldžių įstaigų tarnautojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant abėcėlės.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti įstatymai ir jų projektai, Ministrų Kabineto, finansų ministro įsakymai, nutarimai, Kooperacijos departamento, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos, Finansų ministerijos Vilniaus įgaliotinio aplinkraščiai, instrukcijos, taisyklės, veiklos apyskaitos, susirašinėjimo su Ministrų Kabinetu, finansų ministerija, Valstybės kontrole, Lietuvos ir užsienio bankais, Klaipėdos krašto gubernatorium ir direktorija, Užsienio reikalų ministerija ir atstovybėmis, laikraščių redakcijomis, apskričių viršininkais, bendrovėmis veiklos, bendrovių ir užsienio firmų steigimo, registravimo, kreditų skyrimo, skelbimų spausdinimo, personalo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, finansų dokumentai,

akcinių, pieno perdirbimo bendrovių, bankų, draudimo įstaigų, kredito, draugijų įstatai, visuotinių narių susirinkimų protokolai, pranešimai apie bendrovių veiklą, apyskaitos, balansai, revizijų aktai ir protokolai, žinios apie kredito draugijų indėlininkus ir skolininkus, įmonių įsiskolinimą, valdybų ir revizijų komisijų narių, tarnautojų, įregistruotų ir likviduotų bendrovių, kooperatyvų sąrašai, užsienio firmų prašymai įregistruoti firmų skyrius, bendroves, leidimai užsienio firmoms ir bendrovėms steigti savo įstaigas Lietuvoje,

viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių veiklos stebėjimo bylos, asmenų, baigusių kooperacijos kursus, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis, įmonių ir įstaigų veiklos stebėjimo bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka, kooperacijos kursus baigusių asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3646 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4a

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, įstatymų projektai, Lietuvos valstybės 1932 m. biudžetas, valstybės pajamų, išlaidų sąmatos, valstybės iždo buhalterijos bendrieji išlaidų dienynai, paskolų skyrimo ir grąžinimo dokumentai, antraeilių miestų savivaldybių biudžetų vykdymo metų apyskaitos,

Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos aplinkraščiai,

viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių, bankų, kredito draugijų veiklos stebėjimo bylos, bendrovių, smulkaus kredito draugijų, kooperatyvų, sąjungų, bankų įstatai, visuotinių narių susirinkimų protokolai, apyskaitos, suvestiniai balansai, revizijų, įkeitimo aktai ir protokolai, apyvartos žiniaraščiai,

bankų, bankinių kontorų, pinigų mainymo krautuvių, akcinių bendrovių ir kitų kredito įstaigų registracijos knyga,

susirašinėjimo su Finansų ministerija, Valstybės kontrole, Lietuvos banku, Vyriausiuoju Tribunolu, teismo tardytojais, bendrovėmis, bankais, smulkaus kredito bei apdraudimo draugijomis, užsienio firmomis veiklos, finansų, personalo klausimais dokumentai,

įregistruotų bendrovių, smulkaus kredito draugijų narių sąrašai, prašymai priimti į bendrovių narius, apskričių savivaldybių, prekybos kooperatyvų, vartotojų buveinių, žemės ūkio kooperatyvų statistinės žinios, žinios apie draudimo įstaigas, smulkaus kredito draugijų skolininkus, žemės ūkio kooperatyvų finansinę būklę,

Valstybės technikos-chemijos laboratorijos taupomosios skolinamosios kasos tarnautojų susirinkimų protokolai, Finansų ministerijos tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos balansai,

Apdraudimo tarybos posėdžių, Lietuvos Kooperatyvų Tarybos revizijos protokolai, Valstybinių įstaigų ir įmonių etatai, Maitinimo ir žemės ūkio vadybos etatai, Finansų ministerijos, inspekcijos tarnautojų atlyginimų lapai, Finansų ministerijos, kooperatyvų tarnautojų, žemės mokestį sumokėjusių asmenų, skolininkų sąrašai, leidimai asmenims vykti į užsienį,

Kooperacijos kursų veiklos bylos.

Yra Lietuvos TSR finansų liaudies komisariato, Finansų vadybos, Mokesčių departamento, Valstybės apdraudimo įstaigos, Švietimo ministerijos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“, Valstybės kontrolės veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4a įrašyti 5302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų departamento, Ministerijos kanceliarijos, Valiutų komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Ministrų Kabineto, finansų ministro, Kainų tvarkytojo, Valiutų komisijos įsakymai, nutarimai, potvarkiai,

Finansų departamento ir departamento Buhalterijos, Pensijų ir pašalpų, Ekonomikos, Paskolų skyrių susirašinėjimo su Respublikos Prezidentu, Valstybės Taryba, Ministrų Kabinetu, ministerijomis, Lietuvos atstovybėmis ir konsulatais, Lietuvos banku, Birža, Elta, redakcijomis, kitomis įstaigomis departamento finansinės veiklos, pensijų skyrimo, informacijos, publikacijų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, revizuotų ministerijų ir pavaldžių įstaigų sąrašai, Krašto apsaugos, Finansų, Švietimo, Žemės ūkio, Vidaus reikalų, Teisingumo, Susisiekimo ir kitų ministerijų posėdžių dienotvarkės, sutartys,

biudžeto vykdymo žinios, finansinės apyskaitos, ekonominiai biuleteniai, Lietuvos finansinės, ekonominės, ūkinės padėties apžvalgos, straipsniai, laikraščių iškarpos, statistinės žinios apie Lietuvos gyventojus, darbininkus, svetimšalius apskrityse, žinios apie valstybės paskolas, užsienio valstybių skolas,

Valstybės tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti komisijos nutarimai, Karių pensijų komisijos posėdžių protokolai, Klaipėdos krašto Pensijų ir pašalpų skyriaus pensijų išmokėjimo lapai,

pensininkų ir Finansų ministerijos stipendininkų asmens bylos.

Yra Marijampolės apygardos pramonės inspektoriaus 1940–1941 m. dokumentų.

Yra Mokesčių departamento, Vyriausiųjų matų, saikų ir prabavimo rūmų, Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų rūšis, pensininkų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 263 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Valstybės stipendininkų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos valstybės stipendininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 4705 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų departamento ir Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Finansų ministerijos Finansų departamento veiklos bylos: valstybės biudžetų įstatymai, biudžetų vykdymo, ekonomikos apžvalgos, valstybės bei institucijų ir įstaigų pajamų-išlaidų sąmatos, susirašinėjimo su Prezidentūra, ministerijomis, Valstybės kontrole, teismo įstaigomis, redakcijomis, užsienio bendrovėmis ir kitomis įstaigomis ekonominiais, finansų, veiklos, publikacijų, revizijų, kvotų, ministerijos tarnautojų nusikalstamos veiklos klausimais dokumentai, ekonominiai biuleteniai, leidiniai ir straipsniai apie Lietuvos ir užsienio valstybių ekonominę ir finansinę padėtį, biudžetą, Lietuvos banko biuleteniai, Lietuvos ir užsienio spaudos iškarpos, žinios apie Prezidentūros, Ministrų Kabineto ir kitų vyriausybės įstaigų išlaidas, Lietuvos bankų finansines operacijas, įmonių veiklą, Lietuvos ir užsienio valstybių tarnautojų atlyginimus,

Valstybinių tarnybų įstatai, Karių pensijų įstatai,

Šventosios uosto miestelio išplanavimo aktai ir brėžiniai, Šventosios uosto susirašinėjimo su užsienio firmų atstovais dokumentai,

Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos veiklos bylos: kooperatyvų, bendrovių, sąjungų revizijų aktai, protokolai, kredito draugijų balansai, viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių veiklos stebėjimo bylos.

Yra Mokesčių departamento, Prekybos departamento, Valstybės draudimo įstaigos veiklos bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis, įmonių ir įstaigų veiklos stebėjimo bylos – pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 487apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, švedų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių, žemės ūkio kooperatyvų, prekybos, vartotojų ir kitų akcinių bendrovių veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigų ir įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 270 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

[2] Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis (1918-1928 m.) K., 1990 m., l.66.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 9, l. 35-35 a. p.

[4] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 9, l. 42-42 a. p.; b. 8, l. 149; Laikinosios vyriausybės žinios. 1918 m., Nr. 1.

[5] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 48, l. 66, L.V.Ž. 1919 m., Nr. 16, psl. 7.

[6] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž). 1924 m., Nr. 160-1132.

[7] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

[8] LCVA. F. 922, ap. 1, b. 42, l. 179; F. 923, ap. 1, b. 25, l. 343-348.

[9] LCVA. F. 387, ap. 4, b. 13, l. 54, http://www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2005_4/lukoseviciaus.pdf ; V. Ž. 1921 m., Nr. 63 – 573.

[10] V. Ž. 1932 m., Nr. 379 – 2598.

[11] V. Ž. 1940 m., Nr. 717 – 5672; Nr. 718–5692.

[12] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 25, l. 347; http://www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2005_4/lukoseviciaus.pdf

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 09:42