O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-568 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VYRIAUSIOSIOS VALSTYBINIO DRAUDIMO VALDYBOS FONDĄ NR. R-568

2007-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės draudimo įstaiga (1940 m. birželio mėn.–1940-11-03)

Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba (1940-11-04–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba (1944-03-25–1949 m.)

Valstybinio draudimo valdyba Lietuvos TSR(1950 m.–1958-04-16)

Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba (1958-04-17–1967-09-29)

Valstybinio draudimo valdyba prie Lietuvos TSR finansų ministerijos (1967-09-30–1969-06-05)

Lietuvos TSR vyriausioji valstybinio draudimo valdyba (1969-06-06–1990 m. kovo mėn.)

Lietuvos vyriausioji valstybinio draudimo valdyba (1990 m. kovo mėn.–1990-11-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu visos Lietuvos Respublikoje veikusios draudimo įstaigos nuo 1940-07-26 buvo nacionalizuotos.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-04 nutarimu Nr.304 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybos įsteigimo“ Valstybės draudimo įstaiga reorganizuota į Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybą, o draudimo bendrovės „Lietuvos Lloydas“, „Kooperacija“ ir „Lietuva“ buvo likviduotos.[2] Likviduotų draudimo bendrovių turtas, lėšos bei jų įsipareigojimai buvo perduoti Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybai.

Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba tapo TSRS finansų liaudies komisariato valstybinio draudimo (GOSSTRACH) sistemos sudėtine dalimi ir buvo pavaldi TSRS finansų liaudies komisariato Valstybinio draudimo vyriausiajai valdybai.

Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybos veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

TSRS valstybinio draudimo vyriausiosios valdybos viršininko 1944-03-25 įsakymu Nr.68 buvo paskirtas Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybos viršininkas.[3]

Nuo 1950 m. Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba pavadinta Valstybinio draudimo valdyba Lietuvos TSR.

TSRS Ministrų Tarybos 1958-04-17 nutarimu Nr.417„Dėl TSRS valstybinio draudimo vietinių organų perdavimo sąjunginių respublikų finansų ministerijų žinion“ ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-11-20 nutarimu Nr.521 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio draudimo organų“ Valstybinio draudimo valdyba Lietuvos TSR perėjo Lietuvos TSR finansų ministerijos pavaldumui ir buvo pavadinta Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba.[4]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1967-09-30 nutarimu Nr.431 Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba pertvarkyta į Valstybinio draudimo valdybą prie Lietuvos TSR finansų ministerijos.[5]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1969-06-06 nutarimu Nr.241 Valstybinio draudimo valdyba prie Lietuvos TSR finansų ministerijos buvo pavadinta Lietuvos TSR vyriausiąja valstybinio draudimo valdyba.[6]

Lietuvos TSR vyriausioji valstybinio draudimo valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR finansų ministerijai ir TSRS vyriausiajai valstybinio draudimo valdybai prie TSRS finansų ministerijos.

Nuo 1990 m. kovo mėn. Lietuvos TSR vyriausioji valstybinio draudimo valdyba pavadinta

„Lietuvos vyriausioji valstybinio draudimo valdyba“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-19 potvarkiu Nr.277p Lietuvos vyriausioji valstybinio draudimo valdyba likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės draudimo įstaiga, Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdyba, Valstybinio draudimo valdyba Lietuvos TSR organizavo respublikos valstybinio draudimo įstaigų (apskričių, miestų ir apylinkių inspekcijų) veiklą ir ją kontroliavo, draudė asmenis ir jų nekilnojamąjį turtą, įkainavo apdrausto turto nuostolius ir mokėjo draudimą.

Valstybinio draudimo valdyba prie Lietuvos TSR finansų ministerijos, Lietuvos TSR vyriausioji valstybinio draudimo valdyba draudė kolūkių, kooperatinių ir visuomeninių organizacijų ir gyventojų turtą, asmenų gyvybę, nustatė ir išmokėjo draudimų atlyginimus, organizavo respublikos valstybinio draudimo įstaigų (miestų valdybų, miestų ir rajonų inspekcijų) veiklą ir ją kontroliavo, sudarė respublikos valstybinio draudimo įstaigų suvestines apyskaitas ir balansus, teikė TSRS vyriausiajai valstybinio draudimo valdybai patvirtintus metų pajamų bei išlaidų planus, balansus ir kt. finansų dokumentus, atskaitė sumas į tarprespublikinį kolūkių turto draudimo atsargos fondą, kontroliavo kiekvienos privalomojo ir laisvojo draudimo rūšies įmokų rinkimo planų vykdymą, rūpinosi valstybinio draudimo plėtimu ir tobulinimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 48 Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybos 1940–1941 m. bylas, įrašytas fondo Nr.R-328 apyraše Nr.1.

1989-12-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos perėmė 1081 Lietuvos TSR vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos 1940–1973 m. bylą, įrašytą fondo Nr.R-568 apyrašuose Nr.1 ir Nr.2: apyraše Nr.1 buvo įrašyta 918, apyraše Nr.2 - 163 apskaitos vienetai.

1995-12-11 Lietuvos TSR valstybinio draudimo valdybos fondas Nr.R-328 sujungtas su Lietuvos TSR vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos fondu R-568: buvęs fondo R-328 apyrašas Nr.1 pertvarkytas: 27 bylos sujungtas, sudaryta 1 nauja byla (senas apyrašas). Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė, atrinkta naikinti 1 byla ir į sudarytą fondo R-568 naują apyrašą Nr.3 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

1999-04-19 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ perėmė 919 Lietuvos TSR vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos 1974–1991 m. bylų, įrašytų apyrašo Nr.1 tęsinyje.

Iš viso fonde Nr.R-568 yra 3 apyrašai, 2021 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS finansų ministerijos valstybinio draudimo vyriausiosios valdybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, valdybos pasiūlymai ir projektai teikiami Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir finansų ministerijai tvirtinti, Centrinės ekspertinės komisijos posėdžių bei respublikinių ir tarprajoninių pasitarimų protokolai.

Valdybos perspektyviniai ir metų darbo planai, valstybinio draudimo pajamų ir išlaidų metų planai, valdybos ir pavaldžių įstaigų metų suvestinės buhalterinės apyskaitos ir kadrų ataskaitos, apyskaitos apie valstybinio draudimo operacijas, gyvybės draudimą, privalomų draudimo objektų apskaitą ir įmokų apskaičiavimą gyventojams, kolūkiams, tarybiniams ūkiams, apyskaitų apie privalomo draudimo nepriemokų likučius ir gyventojų savanoriško draudimo suvestinės ir analitinės lentelės.

Valdybos veiklos revizijų ir patikrinimų dokumentai, apdraustų asmenų bylų naikinimo aktai ir sąrašai, gyvybės draudimo sutarčių inventoriniai sąrašai, etatų sąrašai ir sąmatos, darbuotojų apdovanojimo dokumentai, profsąjungos komiteto, mokslinės ekonominės draugijos pirminės organizacijos, liaudies kontrolės grupės bei racionalizacijos ir išradybos komisijos veiklos dokumentai.

Lietuvos vyriausiosios valstybinio draudimo valdybos ir jai pavaldžių įstaigų likvidavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir valdybos struktūrą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 1837 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sudarytų sutarčių, įnašų ir gyvybės draudimo sumų apskaitos žurnalai, gyvybės draudimo sutarčių registracijos žurnalai, gyvybės draudimo sutarčių priėmimo perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valstybinio draudimo inspekcijas.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1972 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR finansų liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo valstybinio draudimo (GOSSTRACH) organizavimo Lietuvos TSR klausimais dokumentai, valdybos ir inspekcijų pranešimai apie draudimo įplaukas, nacionalizuotų draudimo įstaigų „Lietuvos Lloydas“, „Lietuva“, „Kooperacija“, „Apsauga“ likvidavimo dokumentai, Kauno miesto piliečių kilnojamo ir nekilnojamo turto draudimo polisai, valdybos ir inspekcijų personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[2] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 2, l. 212.

[3] LCVA. F.R-568, ap. 1, b. 3, l. 1.

[4] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 468, l. 114.

[5] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 898, l. 193.

[6] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 966, l. 108.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:02