O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1102 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DR. JONO BASANAVIČIAUS VARDO KARO LIGONINĖS FONDĄ NR. 1102

2009-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kariška kilnojamoji ligoninė Nr. 1 (1919-03-25–1919-06-14)

Karo ligoninė (1919-06-15 –1926-11-22)

Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninė (1926-11-23–1940-07-24)

Karo ligoninė (1940-07-25–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministerijos sanitarijos skyriaus viršininko 1919-03-27 įsakymu Nr. 40 nuo 1919-03-25 paskirtas Kariškos kilnojamosios ligoninės Nr. 1 vyresnysis gydytojas ir jam pavesta formuoti ligoninę. Ligoninė pradėjo veikti nuo 1919-04-12.[1] Kariška kilnojamoji ligoninė Nr. 1 buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininkui.

1919-06-15 įsakymu kariuomenei Nr. 91 Kariška kilnojamoji ligoninė Nr. 1 pavadinta Karo ligonine.[2] Karo ligoninė buvo pavaldi Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus, nuo 1921-03-16 – Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos vadybos, nuo 1921-09-10 – Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkams, nuo 1926-01-01 – Karo sanitarijos inspektoriui.

Vadovaujantis Karo ligoninės vyriausiojo gydytojo 1926-11-22 įsakymu Nr. 326 Karo ligoninė nuo 1926-11-23 vadinama Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligonine.[3] Ligoninė buvo pavaldi Karo sanitarijos inspektoriui, nuo 1927-12-09 – Karo sanitarijos viršininkui.

Sovietams okupavus Lietuvą Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninė 1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pavadinta Karo ligonine.[4]

Vadovaujantis 29 šaulių korpuso vado 1940-10-24 slaptu įsakymu Nr. 018 ir Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 29 Karo ligoninė nuo 1940-10-28 išformuota.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kariška kilnojamoji ligoninė Nr. 1, Karo ligoninė, Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninė teikė kariams stacionarią specializuotą medicininę pagalbą. Ligoninėje buvo terapijos, chirurgijos, infekcinių ligų, ausų, nosies, gerklės ligų, akių, nervų, elektro-hidroterapijos skyriai, rentgeno, dantų kabinetai, laboratorija, vaistinė.

Ligoninėje veikė sveikatos tikrinimo komisijos, Sanitarijos puskarininkių mokykla.

1928–1939 m. vasaros metu veikė Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninės Alytaus skyrius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninės dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1951-10-15 įrašytas Daktaro Basanavičiaus vardo karo ligoninės fondas Nr. 194.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1952 m. buvo įrašytas Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninės fondas Nr. 1102. Fonde buvo 1 apyrašas, 3375 saugojimo vienetai.

1967 m. archyve sutvarkius atkeltus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384 neaprašytus dokumentus, buvo sudaryta 360 bylų, kurios įrašytos į naują apyrašą Nr. 2, ir 171 byla, kuri papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 347 Daktaro Basanavičiaus vardo Karo ligoninės bylas su apyrašu, kuris archyve buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3.

1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4, 1979 m. ir 1989 m. į apyrašą Nr. 2 – 2 saugojimo vienetai.

1994 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde ir į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1102 yra 3 apyrašai, 4263 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ligos istorijų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos karių ligos istorijos, sutarčių vykdymo knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ligos istorijos numerį.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3554 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninės vyriausiojo gydytojo, ligoninės Alytaus skyriaus vedėjo įsakymai,

gydytojų posėdžių protokolai, civilių tarnautojų ir liktinių puskarininkių taupomosios-skolinamosios kasos valdybos posėdžių ir susirinkimų protokolai, Nuolatinės, Ypatingosios, Karininkų, Kareivių, Karių, Invalidų sveikatos tikrinimo komisijų protokolai, sprendimai ir aktai, Sveikatos tikrinimo skundų komisijų protokolai,

žinios apie priimtus ligonius, ambulatorinių ligonių priėmimo lapeliai, šaukimai atsargos kariškiams pasitikrinti sveikatą,

Sanitarijos puskarininkių mokykloje išeito mokslo pažymėjimai, praktinio sanitarijos puskarininkio kurso baigimo liudijimai,

susirašinėjimo kariškių bei civilių ligonių atvykimo, priėmimo į ligoninę, gydymo ir išrašymo, Sanitarijos puskarininkių mokyklos veiklos ir sanitarijos puskarininkių ruošimo, sveikatos tikrinimo komisijų sudarymo, personalo, švietimo, kultūros, atliginimų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

kariškių sveikatos pažymėjimai, siunčiamų gydytis kariškių kelionės lapai, ligos, atostogų liudijimai, ligos istorijos, diagnozių lapai, ligonių dienynai,

gydytojų tarnybos lapai, žinios apie kareivių tarnybos eigą, ligoninės asmens sudėtį,

karininkų, karo valdininkų, medicinos personalo, kareivių, naujokų, karo invalidų, ligonių, mirusių ligonių, belaisvių sąrašai,

pastatų, inventoriaus tikrinimo aktai, maisto tiekimo sutarčių vykdymo knyga,

ligonių priėmimo ir išrašymo, mirusių ligonių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 362 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ligos istorijų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos ligos istorijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardės abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 347 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1102, ap. 2, b. 1, l. 1; F. 4, ap. 1, b. 1, l. 60, 74; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 55.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 99.
[3] LCVA. F. 1102, ap. 2, b. 68, psl. 246; F. 384, ap. 1, b. 73, l .139.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 365.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:22