O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 4 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO SANITARIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. 4

2008-02-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apsaugos sanitarinis skyrius (1918-12-04–1918-12-23)

Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius (1918-12-24–1921-03-15)

Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos vadyba (1921-03-16–1921-09-09)

Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyrius (1921-09-10–1925-12-31)

Vyriausiojo štabo Karo sanitarijos inspekcija (1926-01-01–1927-12-08)

Karo sanitarijos valdyba (1927-12-09–1940-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Apsaugos ministro 1918-12-04 įsakymu Nr. 3 buvo paskirtas Apsaugos sanitarinio skyriaus viršininkas.[1]

Krašto apsaugos ministro 1918-12-24 įsakymu Nr. 7 nuo 1918-12-24 buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininkas.[2]

1921-03-16 įsakymu kariuomenei Nr. 54 Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius nuo 1921-03-16 pavadintas Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos vadyba.[3]

Karo sanitarijos skyriaus viršininko 1921-09-10 įsakymu Nr. 109 Karo sanitarijos vadyba pavadinta Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriumi.[4]

Karo sanitarijos skyriaus viršininko 1926-01-19 įsakymu Nr. 7 skyrius pavadintas Vyriausiojo štabo Karo sanitarijos inspekcija. Nuo 1926-01-01 įsigaliojo Karo sanitarijos inspekcijos  etatai.[5]

1927-12-09 įsakymu kariuomenei Nr. 141 Vyriausiojo štabo Karo sanitarijos inspekcija pavadinta Karo sanitarijos valdyba.[6]

Sanitarijos skyriaus viršininkas iki 1925-12-31 buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, iki 1934-12-31 – Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1935-01-01 – kariuomenės tiekimo viršininkui.

Karo sanitarijos viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 42 Karo sanitarijos valdyba nuo 1940-10-28 išformuota.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apsaugos sanitarinis skyrius, Karo sanitarijos skyrius, Karo sanitarijos inspekcija, Karo sanitarijos valdyba rūpinosi kariuomenės higienos reikalais, ligų profilaktika, ligonių gydymu, evakavo, tvarstė, ir gydė sužeistuosius ir apnuodytuosius cheminėmis medžiagomis, rūpinosi karių fiziniu lavinimu, rūpinosi vaistų ir tvarsliavos tiekimu, steigė tvarstyklas, karines ambulatorijas ir ligonines.

Taikos metais sanitarijos tarnybos uždavinys buvo apsaugoti karius nuo ligų, o susirgusiuosius gydyti ir slaugyti, karo metais – organizuoti pirmąją pagalbą sužeistiems, gabenti juos į karo lauko ligonines.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Karo sanitarijos valdybos fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-03-22 į fondo Nr. 4 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 520 apskaitos vienetų.

1974 m., 1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 4 yra 1 apyrašas, 532 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir Karo sanitarijos valdybos tvarkomieji dokumentai, Karo sanitarijos lauko tarnybos statutas, Karo mokslo draugijos statuto projektas, Sanitarijos karininkų garbės teismo įstatai, kariuomenės dalių gydytojų pasitarimų, Vyriausios priešlėktuvinės apsaugos tarybos, Karo sanitarijos mokslo draugijos, Sanitarinio statuto komisijos posėdžių protokolai, Sanitarijos skyriaus ir Karo ligoninės rentgeno kabineto veiklos ataskaitos, naujokų šaukimo apyskaitos, pranešimai apie kareivių medicininį patikrinimą, kareivių savižudybes, nelaimingus atsitikimus, žinios apie kariuomenės dalių, karo ligoninės sanitarinę būklę, karo sanitarijos įstaigas ir jų asmens sudėtį, infekcinių ligų plitimą, mirusius ir sužeistus, atsargos kareivius, naujokus, susisiekimo priemones,

karo medicinos personalo ruošimo, karinio mokymo, tarpvalstybinio pasitarimo kovai su cholera, kariuomenės dalių gydytojų 1921 m. suvažiavimo, karo sanatorijų steigimo Palangoje ir Birštone dokumentai,

susirašinėjimo skrajojančių sanitarinių būrių organizavimo, sanitarijos punktų perkėlimo ir veiklos, ligoninių plėtimo, karininkų, kareivių gydymo, sveikatos tikrinimo, vaistų tiekimo, grįžtančių belaisvių, tremtinių sveikatos, kareivių invalidų darbingumo nustatymo, kareivių fizinio paruošimo, dalyvavimo moksliniuose tyrimuose, pensijų skyrimo, susisiekimo priemonių paruošimo mobilizacijai, personalo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

Amerikos Raudonojo kryžiaus perduoto turto, ligoninių, sanitarijos įstaigų, karinių dalių patalpų ir inventoriaus patikrinimo aktai, dalių sanitarinio patikrinimo aktai, sanitarijos įstaigų, karininkų, puskarininkių, kareivių, gydytojų, tarnautojų, studentų medikų, Lietuvos chirurgų draugijos narių sąrašai, etatų lentelės, baigusiųjų „Pirmosios pagalbos sužeistiems ir ligoniams“ kursus liudijimai, studentų farmacininkų atestacijos ir liudijimai, demobilizuotų karininkų ir kareivių ligos liudijimai, rentgenotechnikų kursų baigimo pažymėjimai, karininkų, kareivių, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 532 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, planas, schema, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 3.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 7.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 79.
[4] LCVA. F. 4, ap. 1, b. 53, l. 146; F. 384, ap. 1, b. 36, l. 252.
[5] LCVA. F. 4, ap. 1, b. 178, l. 7.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 162.
[7] LCVA. F. 4, ap. 1, b. 493, l. 60, b. 498, l. 1.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:33