O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1313 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

3-IOJO ATSKIRO PASIENIO BATALIONO FONDĄ NR. 1313

2008-07-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

11-asis pėstininkų Vilniaus pulkas (1920-10-14–1923-05-12)

3-iasis pasienio pulkas (1923-05-13–1923-11-30)

3-iasis atskiras pasienio batalionas (1923-12-01–1924-05-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-10-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 10 nuo 1920-10-14 pradėtas formuoti 11-asis pėstininkų pulkas. 1920-10-18 įsakymu kariuomenei Nr. 457 11-asis pėstininkų pulkas nuo 1920-10-14 pavadintas 11-uoju pėstininkų Vilniaus pulku. Į pulką buvo paskirti Vilniaus miesto ir apskrities bei Vilniaus stoties ir ruožo komendantūrų kareiviai. Pulko vadas buvo pavaldus IV pėstininkų divizijos vadui.[1]

1923-06-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 11-asis pėstininkų Vilniaus pulkas nuo 1923-05-02 performuojamas ir pavadinamas 3-iuoju pasienio pulku. 3-iojo pasienio pulko vado 1923-05-13 įsakymu Nr. 1 pulkas suformuotas 1923-05-13. Pulko vadas buvo pavaldus Pasienio divizijos vadui.[2]

1923-11-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nurodyta 3-iąjį pasienio pulką nuo 1923-11-15 performuoti į 3-iąjį atskirą pasienio batalioną. 3-iojo pasienio pulko vado 1923-11-30 įsakymu Nr. 202 pulkas į atskirą pasienio batalioną performuotas 1923-12-01.[3] Bataliono vadas buvo pavaldus Pasienio brigados vadui.

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta 3-iąjį atskirą pasienio batalioną iki 1924-03-01 likviduoti. 3-iojo atskiro pasienio bataliono vado 1924-05-09 įsakymu Nr. 106a batalionas nuo 1924-05-09 likviduotas. Pasienio brigados likvidacijos komisijos viršininko 1926-04-15 įsakyme Nr. 70 nurodyta, kad 3-iojo atskiro pasienio bataliono likvidacija baigta 1926-04-01.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

11-asis pėstininkų Vilniaus pulkas buvo kariuomenės sausumos pajėgų dalinys, kurio uždavinys buvo ginti Lietuvos nepriklausomybę.

3-iojo pasienio pulko, 3-iojo atskiro pasienio bataliono uždavinys buvo saugoti Lietuvos demarkacinę liniją su Lenkija ir užkirsti kelią nelegaliam asmenų perėjimui bei kontrabandos gabenimui per sieną.

Bataliono pulko teismas nagrinėjo kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

3-iojo atskiro pasienio bataliono fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-01-20 į fondo Nr. 1313 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 135, į apyrašą Nr. 2 – 61 bylos.

1998 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1313 yra 2 apyrašai, 197 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m., 1939 m.

Fonde yra 11-ojo pėstininkų pulko, veikusio 1939-09-17–1939-11-20, veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, bataliono vado įsakymai, adjutanto paliepimai, pulko Švietimo komisijos posėdžių, karininkų ir karo valdininkų susirinkimų protokolai,

telefonogramos apie padėtį pasienyje, Lenkijos pasienio sargybos ir kariuomenės keitimą, susirašinėjimo demarkacinės linijos, valstybės sienos apsaugos, žvalgybos organizavimo, kontrabandos, dezertyrų, karių paleidimo į atsargą, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

karinio apmokymo, bataliono likvidavimo, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, raportai apie demarkacinės linijos pažeidimą, budėjimą,

karininkų, kareivių tarnybos lapai, atsargos liudijimai, etatų lentelės, tarnaujančių, paleistų į atsargą, suimtų ir nubaustų kareivių registracijos knygos, ginklų, amunicijos apyskaitos, ginklų priėmimo aktai, karininkų, puskarininkių, kareivių sąrašai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 136 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, piešinys, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, pulko teismo nagrinėtų bylų registracijos knygos, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 13; b. 24, l. 292.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 110; F. 1313, ap.1, b. 84, l. 1.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 121. F. 1313, ap. 1, b. 90, psl. 35.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1; F. 1539, ap. 1, b. 152, l. 140. F. 1313, ap. 1, b. 121, psl. 90.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 15:33