O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1322 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

2-OJO ATSKIRO PASIENIO BATALIONO FONDĄ NR. 1322

2008-07-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

1-asis atsargos batalionas (1919-06-20–1920-07-31)

10-asis pėstininkų pulkas (1920-08-01–1920-10-13)

10-asis pėstininkų Marijampolės pulkas (1920-10-14–1923-05-01)

2-asis pasienio Marijampolės pulkas (1923-05-02–1923-11-30)

2-asis atskiras pasienio batalionas (1923-12-01–1924-05-09)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12 iš 1-ojo pėstininkų pulko išskirtas 3-iasis batalionas ir iš jo suformuotas 1-asis atsargos batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus 1-ojo pėstininkų pulko vadui, nuo 1919-07-31 – Generalinio štabo viršininkui.[1]

1-ojo atsargos bataliono vado 1920-09-03 įsakymu Nr. 263 1-asis atsargos batalionas nuo 1920-08-01 pavadintas 10-uoju pėstininkų pulku. Pulko vadas iki 1920-10-13 buvo pavaldus 2-osios divizijos vadui.[2]

10-ojo pėstininkų pulko vado 1920-11-04 įsakymu Nr. 57 10-asis pėstininkų pulkas nuo 1920-10-14 pavadintas 10-uoju pėstininkų Marijampolės pulku.[3] Pulko vadas buvo pavaldus IV pėstininkų divizijos vadui.

1923-06-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 10-asis pėstininkų Marijampolės pulkas nuo 1923-05-02 performuotas į pasienio apsaugos pulką ir pavadintas 2-uoju pasienio Marijampolės pulku.[4] Pulko vadas buvo pavaldus Pasienio divizijos vadui.

2-ojo pasienio bataliono vado 1923-12-01 įsakymu Nr. 1 2-asis pasienio Marijampolės pulkas nuo 1923-12-01 performuotas į 2-ąjį atskirą pasienio batalioną.[5] Bataliono vadas buvo pavaldus Pasienio brigados vadui.

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta 2-ąjį atskirą pasienio batalioną iki 1924-03-01 likviduoti. 2-ojo atskiro pasienio bataliono vado 1924-05-09 įsakymu Nr. 76 batalionas nuo 1924-05-09 likviduotas.[6] Pasienio brigados likvidacijos komisijos viršininko 1926-04-15 įsakyme Nr. 70 nurodyta, kad 2-ojo atskiro pasienio bataliono likvidacija baigta 1926-04-01.[7]

Sudarytojo funkcijos

1-asis atsargos batalionas ruošė naujokus karinei tarnybai prieš išsiunčiant juos į veikiančius pulkus.

10-asis pėstininkų pulkas, 10-asis pėstininkų Marijampolės pulkas, 2-asis pasienio Marijampolės pulkas, 2-asis atskiras pasienio batalionas buvo kariuomenės sausumos pajėgų dalinys, kurio uždavinys buvo ginti Lietuvos nepriklausomybę, vėliau – saugoti Lietuvos demarkacinę liniją su Lenkija ir užkirsti kelią nelegaliam asmenų perėjimui bei kontrabandos gabenimui per sieną.

Pulko teismas nagrinėjo pulko ir bataliono kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

2-ojo atskiro pasienio bataliono fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-09-14 į fondo Nr. 1322 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 92, į apyrašą Nr. 2 – 8 bylos.

1998 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1322 yra 2 apyrašai, 101 apskaitos vienetas. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m., 1939 m.

Fonde yra 10-ojo pėstininkų pulko, veikusio 1939-09-17–1939-10-14, veiklos bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, bataliono vadų įsakymai, Marijampolės komendanto pranešimai apie darbininkų sukilimą, žinios apie kitų šalių kariuomenes, bataliono, pulko išdėstymo schemos, telefonogramos apie karo veiksmus, padėtį ir įvykius pasienyje,

susirašinėjimo demarkacinės linijos sustiprinimo ir kontrolės, sargybos postų išdėstymo ir panaikinimo, karių drausmės, pabėgusių karių paieškos, turto pasisavinimo, atlyginimo išmokėjimo, sanitarijos, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai,

drausmės pažeidimų, tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai, žinios apie asmens sudėtį ir turtą, pulko turto praradimą mūšiuose, pranešimai apie daiktų pasisavinimą, prašymai išduoti liudijimus žemei gauti, atostogų, pasilikti pulke virštarnybiniais, atleisti iš tarnybos, pabėgusių, suimtų karių registracijos knyga, kareivių, slaptažodžių sąrašai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti pulko, bataliono vado įsakymai, pulko teismo bylų, nuteistų kareivių registracijos knygos, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 325, l. 16, 30; F. 1322, ap. 1, b. 1, l. 1;
[2] LCVA. F. 1322, ap. 1, b. 13, l. 71 a. p.; F. 510, ap. 1, b. 11, l. 5.
[3] LCVA. F. 1322, ap. 1, b. 14, l. 52 a. p.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 110; F. 1322, ap. 1, b. 67, l. 294; b. 66, l. 53 a. p.
[5] LCVA. F. 1322, ap. 1, b. 66, l. 318, 325.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1; F. 1322, ap. 1, b. 81.
[7] LCVA. F. 1539, ap. 1, b. 152, l. 140.
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-11-03 09:47