O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1323 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO AVIACIJOS IR KARO AVIACIJOS KARININKŲ RAMOVĖS FONDĄ NR. 1323

2009-05-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimu pasikeitimai

 

 1. Aviacijos dalis (1919-03-12–1920-09-21)

Oro laivynas (1920-09-22–1921-06-27)

Aviacija (1921-06-28–1933-02-14)

Karo aviacija (1933-02-15–1940-10-28)

2. Aviacijos dalies karininkų klubas (1920 m. rugpjūčio mėn.–1922-01-13)

Aviacijos karininkų klubas (1922-01-14–1927 m. balandžio mėn.)

 Aviacijos karininkų ramovė (1927 m. balandžio mėn.–1934 m.)

Karo aviacijos karininkų ramovė (1934–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Krašto apsaugos ministro 1919-03-12 įsakymu Nr. 49 Aviacijos dalis nuo 1919-03-12 išskirta iš Inžinerijos bataliono.[1]

1920-09-30 įsakymu kariuomenei Nr. 444 Aviacijos dalis nuo 1920-09-22 pavadinta Oro laivynu. Oro laivyną sudarė Oro laivyno štabas, Aviacijos parkas su Specialistų kuopa ir Dirbtuvėmis, Oro ir Mokomoji eskadrilės.[2] Oro laivyno vadas buvo pavaldus Generalio štabo viršininkui.

1921-06-11 įsakymu kariuomenei Nr. 133 Oro laivyno vadas nuo 1921-05-29 pavadintas Aviacijos viršininku. Įsakymuose Oro laivynas nuo 1921-06-28 vadinamas Aviacija.[3] Aviaciją sudarė Aviacijos štabas, Oro ir Mokomoji eskadrilės, Aviacijos parkas, vietoje kurio nuo 1932 m. įsteigtas Technikos skyrius. Aviacijos viršininkas buvo pavaldus Kariuomenės vadui, taikos metu – Generalio štabo, nuo 1924-01-01 – Vyriausiojo štabo viršininkams.

Įsakymuose Aviacija nuo 1933-02-15 vadinama Karo aviacija.[4] Karo aviacijos etatai įsigaliojo nuo 1935-05-01. Karo aviaciją sudarė Karo aviacijos štabas, Ryšių tarnyba, Meteorologijos stotis, Foto tarnyba, Sanitarijos punktas, Karo aviacijos komendantūra, Naikintojų (Naikintuvų), Žvalgybos ir Bombonešių grupės, Karo aviacijos mokykla, Karo aviacijos tiekimo skyrius.[5] Karo aviacijos viršininkas buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1935-01-01 – Kariuomenės vadui.

Karo aviacijos viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 96 Karo aviacija nuo 1940-10-28 išformuota.[6]

2. Aviacijos dalies vadas 1920-08-17 įsakymu Nr. 230 nurodė 1920-08-18 sukviesti karininkų ir karo valdininkų susirikimą apsvarstyti karininkų klubo klausimą. 1920-08-31 įvyko Aviacijos dalies karininkų klubo Tvarkomosios komisijos posėdis.[7]

Klubą valdė aviacijos dalies vadas, dalių ir įstaigų karininkų atstovų susirinkimas, tvarkomasis komitetas.

Savo veikloje klubas vadovavosi 1920 m. Karininkų klubų atskirose kariuomenės dalyse įstatais.

Vadovaujantis Aviacijos karininkų klubo Tvarkomosios komisijos 1922-01-14 posėdžio nutarimu, Aviacijos dalies karininkų klubas pavadintas Aviacijos karininkų klubu.[8]

Savo veikloje klubas vadovavosi 1925-03-30 Aviacijos karininkų klubo įstatais.[9]

Nuo 1927 m. balandžio mėn. Aviacijos karininkų klubas dokumentuose vadinamas Aviacijos karininkų ramove, nuo 1934 m. – Karo aviacijos karininkų ramove. Tikslios pavadinimų pakeitimo datos nenustatytos.[10]

Aviacijos karininkų ramovę valdė pirmininkas, valdyba, seniūnų taryba, visuotinis susirinkimas, kontrolės komisija.

Karo aviacijos viršininko 1940-09-11 įsakymu Nr. 76 nurodyta Karo aviacijos karininkų ramovę likviduoti iki 1940-10-05.[11] Tiksli Karo aviacijos karininkų ramovės likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Karo aviacija buvo sudedamoji Lietuvos kariuomenės dalis. Jos uždavinys buvo kontroliuoti, saugoti ir ginti Lietuvos oro erdvę, padėti sausumos karinėms pajėgoms. Karo aviacijos mokykla rengė karo lakūnus, žvalgus ir technikus.

2. Aviacijos dalies karininkų klubo, Aviacijos karininkų klubo, Aviacijos karininkų ramovės, Karo aviacijos karininkų ramovės nariais galėjo būti visi aviacijos dalių karininkai ir karo valdininkai.

Aviacijos karininkų klubas, Karo aviacijos karininkų ramovė ugdė karininkų tautiškumą ir karines tradicijas, padėjo karininkams lavintis specialiuose moksluose, rūpinosi aviacijos karininkų kultūriniais, ekonominiais bei fizinio lavinimo reikalais, rengė koncertus, ekskursijas, vakarus ir kitus renginius, įsteigė biblioteką, skaityklą, valgyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Karo aviacijos ir jos dalių fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-10-31 į fondo Nr. 1323 apyrašą Nr. 1 įrašyta 690, į apyrašą Nr. 2 – 420, į apyrašą Nr. 3 – 7 bylos.

1979 m. į apyrašą Nr. 2 įrašyti 5, 1999 m – 2 saugojimo vienetai.

1999 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde: apyraše Nr. 1 įrašytas 691 apskaitos vienetas.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Karo aviacija ir Karo aviacijos karininkų ramovė“.

Iš viso fonde Nr. 1323 yra 3 apyrašai, 1125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, italų, prancūzų, anglų kalbomis.

Karo aviacijos dokumentų yra Karo aviacijos karinių grupių štabų ir eskadrilių fonde Nr. 531.

Karo aviacijos mokyklos dokumentų yra Karo mokyklų ir kursų fonde Nr. 1451.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Aviacijos dalies, oro laivyno, aviacijos parko vadų, karo aviacijos viršininko ir jo padėjėjo, aviacijos komendanto, Aviacijos likvidacinės komisijos pirmininko įsakymai, aviacijos viršininko paliepimai,

Karo aviacijos Tarybos, Karo aviacijos karininkų susirinkimų, liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų taupomosios-skolinamosios kasos valdybos posėdžių protokolai,

veiklos instrukcijos ir taisyklės, aviacijos vystymo planai, aviacijos dalių veiklos, A. Gustaičio 1936 m. komandiruotės ataskaitos,

karinio apmokymo, specialistų ruošimo, pratybų, mobilizacijos, priešlėktuvinės, priešcheminės, priešgaisrinės apsaugos, aerodromų įrengimo, aptarnavimo ir priežiūros, sportinio šaudymo varžybų, Lietuvos karo lakūnų 1934 m. skrydžio aplink Europą, Aviacijos dienos minėjimo komisijos, Karo aviacijos likvidavimo, lėktuvų avarijų, tarnybinių nusižengimų ir drausmės pažeidimų tyrimų, Lietuvos aeroklubo veiklos dokumentai,

dokumentai apie lėktuvų, motorų, prietaisų, amunicijos, ginklų, atsarginių dalių pirkimą, bandymus, gamybą, remontą ir eksploataciją,

lakūnų ženklų, I oro eskadrilės vėliavos piešiniai, aviacijos ir aviacijos dalių vėliavų projektų aprašymas, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos lėktuvų techniniai duomenys, atpažinimo siluetai ir nuotraukos,

susirašinėjimo aviacijos komplektavimo, naujų eskadrilių formavimo, ryšio, meteorologijos, sargybos, kitų šalių civilių lėktuvų skraidymo virš Lietuvos teritorijos ir radijo ryšio su jais palaikymo, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, parodose, priešvalstybinės veiklos, tarnybos eigos, laipsnio pakėlimo, apdovanojimų, stipendijų, patalpų, kuro, spaudos prenumeratos, sanitarijos, sveikatos, švietimo, sporto, švenčių, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

postų tabeliai, karo dienynai ir jų ištraukos, rusų-lietuvių techninių terminų žodynas, lėktuvų radijo stočių techninių duomenų aktai, šifrų lentelės, šaudymo knygelės,

leidimai skristi per Lietuvos teritoriją, civilių lėktuvų tvarkaraščiai ir tarifai,

aerodromų planai ir nuotraukos, lėktuvų brėžiniai ir nuotraukos, trobesių situacijos planai, pastatų, vartų, tvorų brėžiniai ir planai, Lietuvos žemėlapis, oro linijų schemos,

žinios apie aerodromus, lėktuvus, motorus, ginklus, automobilius, atliktus skraidymus, šaudymus, Karo aviacijos pasirengimą veikti pavojaus metu, įsigytą bei pagamintą turtą, užsakymų bei sutarčių su užsienio firmomis vykdymą, sargybų postus, atrinktuosius į puskarininkių lakūnų ir mechanikų mokyklą, nusižudžiusius karius,

karininkų atestacijų lapai, asmens liudijimai, išsilavinimo lapeliai, etatų lentelės, karininkų, liktinių puskarininkių, civilių tarnautojų, kareivių, aspirantų, apdovanotų asmenų, ugniagesių komandos narių, aerodromų, automobilių, motociklų sąrašai,

Karo aviacijos eskadrilių formavimo ir aprūpinimo lėktuvais lentelė, ginklų, turto lentelės, tepalų ir kuro bei šviesos normų nustatymo, žemės ir trobesių apžiūros bei perdavimo, turto patikrinimo ir nurašymo aktai, ginklų, bombų, atsarginių dalių pareikalavimo lapai, Aviacijos parko ginklų dirbtuvių turto knyga,

Ūkio kuopos drausmės nuobaudų žurnalas,

Aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklos įstatymo ir statuto projektai, Lietuvos aeroklubo sportinės eskadrilės statuto, Aviacijos karininkų taupomosios kasos įstatų projektai, Šifravimo vadovėlis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 691 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, piešinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti lėktuvų, jų dalių, įrenginių, prietaisų, įrankių, medžiagos, žaliavos, atsarginių dalių pirkimo Lietuvoje ir užsienyje dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 427 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Karo aviacijos karininkų ramovės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti visuotinių aviacijos karininkų susirinkimų, Karo aviacijos karininkų valdybos, Aviacijos karininkų klubo, Karo aviacijos ramovės Tvarkomosios komisijos posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, a. 1, b. 3, l. 49; F. 1323, ap. 1, b. 1, psl. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 277 a. p.; F. 1323, ap. 1, b. 12, l. 443; F. 929, ap. 5, b. 22, psl. 100.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 166; F. 1323, ap. 1, b. 20, l. 30 a. p.; F. 1323, ap. 1, b. 239.
[4] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 257, l. 56.
[5] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 318, l. 247; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10–15.
[6] LCVA. F. 1323, ap. 1, b.593, l. 165 a. p.
[7] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 12, l. 310 a. p., ap. 3, b. 1, l. 2; „Mūsų sparnai“, Kaunas, 1929 m., psl. 45.
[8] LCVA. F. 1323, ap. 3, b. 1, l. 24 a. p.
[9] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 114, l. 39.
[10] LCVA. F. 1323, ap. 3, b. 3, l. 18, 56-62.
[11] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 593, l. 132.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:56