O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1326 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAVALERIJOS ŠTABO FONDĄ NR. 1326

2009-02-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1-oji raitelių divizija (1921-01-14–1921-07-31)

I kavalerijos divizija (1921-08-01–1923-12-31)

Atskira kavalerijos brigada (1924-01-01–1925-12-31)

Vyriausiojo štabo Kavalerijos inspekcija (1926-01-01–1927-07-04)

Kavalerijos viršininkas (1927-07-05–1935-07-31)

Kavalerijos štabas (1935-08-01–1940-07-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-01-25 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 3 nuo 1921-01-14 pradėta formuoti 1-oji raitelių divizija.[1]

Nuo 1921-08-01 įsigaliojus Kavalerijos divizijos štabo etatams, 1-oji raitelių divizija pavadinta I kavalerijos divizija. Divizijos vadas buvo pavaldus Kariuomenės vadui.[2]

Atskiros kavalerijos brigados vadas, vadovaudamasis 1924-01-10 įsakymu kariuomenei Nr. 6 apie naujų Krašto apsaugos ministerijos etatų įvedimą, 1924-01-01 įsakymu Nr. 1 nurodė I kavalerijos diviziją nuo 1924-01-01 performuoti į Atskirą kavalerijos brigadą.[3] Brigados vadas buvo pavaldus Kariuomenės vadui.

Nuo 1926-01-01 įsigaliojo nauji Vyriausiojo štabo etatai. 1926-01-06 įsakymu kariuomenei Nr. 3 Atskiros kavalerijos brigados vadas nuo 1926-01-01 buvo paskirtas Vyriausiojo štabo Kavalerijos inspektoriumi.[4] Inspektorius buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui.

1927-07-16 įsakymu kariuomenei Nr. 85 ir 1927-08-04 įsakymu kariuomenei Nr. 97 nuo 1927-07-05 nustojo galioti Vyriausiojo štabo Kavalerijos inspekcijos etatai ir įsigaliojo Kavalerijos viršininko etatai.[5] Kavalerijos viršininkas buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui.

Kavalerijos viršininko slaptu 1935-08-01 įsakymu Nr. 4 Kavalerijos viršininko etatai nuo 1935-08-01 pertvarkyti į Kavalerijos būstinės etatus, kuriuose įrašytas ir Kavalerijos štabas.[6]

Kavalerijos štabas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui.

Kavalerijos viršininko 1940-07-23 įsakymu Nr. 18 Kavalerijos štabas nuo 1940-07-23 persitvarkė į Kavalerijos inspekciją.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

1-oji raitelių divizija, I kavalerijos divizija, Atskira kavalerijos brigada, Vyriausiojo štabo Kavalerijos inspekcija, Kavalerijos viršininkas, Kavalerijos štabas rengė su kavalerija susijusių įstatymų, instrukcijų ir kitų teisės aktų projektus, buvo atsakingi už kavalerijos dalių apmokymą, parengimą karui bei mobilizacijai, kavalerijos dalių aprūpinimą, kavalerijos karininkų bei puskarininkių paruošimą, karių drausmę, auklėjimą, arklių paruošimą kavalerijos pulkams bei jų priežiūrą ir gydymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kavalerijos štabo fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-09-29 sudarytas fondo Nr. 1326 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 340 bylų.

Iš viso fonde Nr.1326 yra 1 apyrašas, 340 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, 1-osios raitelių divizijos, I kavalerijos divizijos, Atskiros kavalerijos brigados, Kavalerijos inspekcijos, Kavalerijos viršininko įsakymai, Laikinosios mobilizacijos nuostatai, Kultūros-švietimo komisijos posėdžių protokolai, Karinio švietimo programa,

Atskiros kavalerijos brigados dalių ir įstaigų dislokacijos planai,

karinio apmokymo, mobilizacijos, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimų, žirginio sporto ir sportinio šaudymo varžybų dokumentai, pasienyje sulaikytų asmenų tardymo lapai,

pranešimai apie įvykius budėjimo baruose, karių politines pažiūras bei nuotaikas, Lenkijos kavalerijos sudėtį ir pasienio batalionų organizaciją bei dislokaciją,

susirašinėjimo skrajojančių būrių organizavimo, mokomosios komandos reorganizacijos, raitosios baterijos formavimo, pulkų komplektavimo, dislokacijos, demobilizacijos, dalių inspektavimo, kareivinių remonto, fizinio lavinimo, sveikatos, sanitarijos, drausmės, švietimo, arklių priežiūros, asmens sudėties, personalo, pensijų skyrimo ir kt. klausimais dokumentai,

karininkų atestacijos, tarnybos ir apdovanojimo lapai, kareivių tarnybos liudijimai, žinių lapai, etatų, radijo stočių šaukinių, bangų dažnių ir šifro raktų lentelės, įgulų slaptažodžiai,

žinios apie kavalerijos vadovaujančių įstaigų ir pulkų asmens sudėtį, ginklus, arklius, 3-iojo dragūnų pulko likvidacijos dokumentai, karininkų, puskarininkių, karo valdininkų, tarnautojų, kareivių, dragūnų sąrašai, kareivių registracijos knygos,

kavalerijos dalių inventoriaus, turto, maisto, arklių sveikatos, pašarų patikrinimo ir priėmimo, arklių suskirstymo rūšimis, 1-ojo husarų pulko turto perdavimo aktai, finansų dokumentai,

Ekonominės karių bendrovės įstatai, Žirginio sporto sąjungos statutas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 340 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 27; F. 1326, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 1326, ap. 1, b. 1, l. 29,  b. 12, l. 7; F. 929, 5, b. 42, l. 44.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 63, l. 12 a; F. 1326, ap. 1, b. 89, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6-7; F. 929, ap. 5, b. 195, l. 20; ap. 1, b . 489, l. 10.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 71, 99; F. 1326, ap. 1, b. 132, l. 6.
[6] LCVA. F. 537, ap. 1, b. 22, l. 43; F. 384, ap. 1, b. 119, l. 12.
[7] LCVA. F. 1326, ap. 1, b. 331, l. 1.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:53