O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1359 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO BRIGADOS FONDĄ NR. 1359

2008-07-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

IV pėstininkų divizija (1920-10-14–1923-05-01)

Pasienio divizija (1923-05-02–1923-11-14)

Pasienio brigada (1923-11-15–1924-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-10-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 10 nuo 1920-10-14 pradėta formuoti IV pėstininkų divizija. Į divizijos sudėtį įėjo 10-asis, 11-asis ir 12-asis pėstininkų pulkai.[1]

1923-06-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 IV pėstininkų divizija nuo 1923-05-02 performuota į pasienio apsaugos diviziją. Divizija pavadinta Pasienio divizija. Diviziją sudarė 1-asis pasienio, 2-asis pasienio Marijampolės, 3-iasis pasienio ir 4-asis pasienio pulkai. Pasienio divizijos štabas suformuotas 1923-05-13.[2]

1923-11-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 Pasienio divizija nuo 1923-11-15 performuota į atskirą pasienio brigadą ir pavadinta Pasienio brigada. Į jos sudėtį įėjo 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis pasienio batalionai.[3] Dokumentuose dar vartojamas Atskiros pasienio brigados pavadinimas.

IV pėstininkų divizijos, Pasienio divizijos, Pasienio brigados vadai buvo pavaldūs Kariuomenės vadui.

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta Pasienio brigados štabą iki 1924-03-01 likviduoti. Pasienio brigados vado 1924 m. gegužės mėn. (diena nenurodyta) įsakymu Nr. 47 Pasienio brigados štabas 1924-05-10 likviduotas.[4]Pasienio brigados likvidacijos komisijos viršininko 1926-04-15 įsakyme Nr. 70 nurodyta, kad Pasienio brigados štabo likvidacija baigta 1926-04-01.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

IV pėstininkų divizijos, Pasienio divizijos, Pasienio brigados uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

IV pėstininkų divizijai, Pasienio divizijai vadovavo divizijos vadas ir jam pavaldus divizijos štabas, Pasienio brigadai – brigados vadas ir jam pavaldus brigados štabas.

Divizijų ir brigados vadai bei divizijų ir brigados štabai vadovavo divizijas ir brigadą sudariusiems daliniams ir koordinavo jų veiksmus fronte bei saugant demarkacinę liniją ir Lietuvos sieną.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Pasienio brigados fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-10-19 į fondo Nr. 1359 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 159 bylos.

1974 m. į aprašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1359 yra 1 apyrašas, 161 apskaitos vienetas. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1926 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, divizijos, brigados vado, divizijos, brigados štabų viršininko, Pasienio brigados likvidacijos komisijos viršininko įsakymai, pranešimai apie Lietuvos, kitų šalių kariuomenių dislokaciją, padėtį pasienyje, susirėmimus su lenkais, karo veiksmų 1914–1920 m. Lietuvos teritorijoje aprašymas, divizijos dienoraštis, lenkų belaisvių tardymo protokolai,

karinio mokymo, kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo demarkacijos linijos perėjimo, naujokų ir karių apmokymo, dezertyrų, dingusių be žinios karių, drausmės, sanitarijos, etatų, pasienio dalių likvidacijos, aprūpinimo, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai

žinios apie divizijos asmens sudėtį, turtą ir ginklus, tiltus, sulaikytą kontrabandą, leidimai pereiti demarkacijos liniją, kariuomenės, divizijos dalių išdėstymo, ryšių linijų, tiltų schemos, karininkų, puskarininkių, kareivių, slaptažodžių sąrašai, lėktuvų nuotraukos, turto nurašymo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 161 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1926 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 13; F. 1359, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 110; F. 1359, ap. 1, b. 94, l. 36.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 121.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1; F. 1359, ap. 1, b. 1, l. 151 a. p.
[5] LCVA. F. 1539, ap. 1, b. 152, l. 140.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:50