O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1364 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO TECHNIKOS VALDYBOS FONDĄ NR. 1364

2008-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karo technikos vadyba (1921-05-29–1921-12-31)

Karo technikos valdyba (1922-01-01–1925-12-31)

Vyriausiojo štabo Karo technikos inspekcija (1926-01-01–1927-06-14)

Karo technikos viršininko štabas (1927-06-15–1935-06-30)

Karo technikos valdyba (1935-07-01–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1921-06-11 įsakymu Nr. 133 nuo 1921-05-29 įsteigta Karo technikos vadyba.[1]

1922-01-19 įsakymu kariuomenei Nr. 12 Karo technikos vadyba nuo 1922-01-01 pavadinta Karo technikos valdyba.[2]

1925 m. pabaigoje Karo technikos valdyba išformuota. Jos vietoje nuo 1926-01-01 įsteigti Vyriausiojo štabo Karo technikos inspekcijos etatai.[3]

1927-07-16 įsakymu kariuomenei Nr. 85 nuo 1927-06-15 nustojo galioti Karo technikos inspekcijos etatai. Karo technikos viršininko 1927-08-06 įsakymu Nr. 1 Karo technikos inspekcijos funkcijas perėmė Karo technikos viršininko štabas.[4]

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-07-01 įsteigti Karo technikos valdybos etatai. Valdybą sudarė Karo technikos štabas ir Karo technikos tiekimo skyrius.[5]

Karo technikos viršininkas buvo pavaldus Kariuomenės vadui, taikos metu – Generalinio štabo viršininkui, nuo 1933 m. tiesiogiai pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1935 m – Kariuomenės štabo viršininkui.

Karo technikos valdybos viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 32 Karo technikos valdyba nuo 1940-10-27 išformuota.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Karo technikos vadyba, Karo technikos inspekcija, Karo technikos štabas, Karo technikos valdyba organizavo karo technikos, inžinerijos ir ryšio priemonių tiekimą kariuomenei, skirstė techniką kariuomenės dalims, inspektavo technines dalis ir dalinius, tyrė karo technikos poreikį kariuomenei, rūpinosi karo technikos specialistų ruošimu, Lietuvos pramonės ruošimu krašto apsaugos reikalams, tvarkė motorizuotų priemonių registravimą ir skirstymą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Karo technikos valdybos fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-12-22 į fondo Nr. 1364 apyrašą Nr. 1 įrašytos 763, į apyrašą Nr. 2 – 455, į apyrašą Nr. 3 – 559 bylos.

1974 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius apyraše Nr. 3 – 764 apskaitos vienetai. 1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1364 yra 3 apyrašai, 1790 apskaitos vienetų.

Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, Karo technikos viršininko, skyrių viršininkų tvarkomieji dokumentai, Aukštųjų karo technikos kursų statutas, Aukštųjų karininkų kursų įstatai, Karo technikos tarybos, Krašto statybos komiteto, Nuolatinės Kauno tvirtovės, Kauno miesto apsaugos nuo potvynių klausimams spręsti ir kitų komisijų posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, dalių vadų raportai apie tarnybos eigą, karių elgesį ir politines pažiūras, karo technikos dalių organizavimo schemos, žinios apie gynybines pozicijas, susisiekimo priemones, karinių dalių specialistus, karo technikos ir turto pirkimą bei skirstymą, karo technikos dalių parengimą, asmens sudėtį, arklius, ginklus ir kitą turtą,

karinio mokymo, specialistų ruošimo, ryšio organizavimo ir priežiūros, siaurojo geležinkelio nuomos, naujų geležinkelių, fortų, įtvirtinimų, tiltų statybos ir priežiūros, mobilizacijos, Kauno radijo stoties likvidavimo ir perdavimo Susisiekimo ministerijai, tarnybinių nusižengimų tyrimų, tarnybinių šunų ir karvelių dresiravimo dokumentai, apskričių komendantų užsakymai karo technikai,

susirašinėjimo tiekimo skyriaus ir telefono stočių steigimo, Aukštųjų karo technikos kursų, šarvuoto traukinio „Gediminas“ formavimo, karo gaisrininkų komandos organizavimo ir aprūpinimo, karo technikos pirkimo užsienyje, Kauno forto tvarkymo, karo laivo „Prezidentas Smetona“ statybos ir remonto, karo laivynui baseino įrengimo Klaipėdoje, technikos įsigijimo, remonto, gamybos, tiekimo, paskirstymo, geležinkelio, plentų ir tiltų remonto, drausmės, finansų, etatų, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

karo laivų, techninio turto, karinių įtvirtinimų, tiekimo įstaigų turto patikrinimo, karo technikos perdavimo TSRS kariuomenei aktai, karininkų, karo valdininkų, tarnautojų, gydytojų sąrašai, atestacijos, tarnybos lapai, etatų, kareivių paskirstymo lentelės, prašymai priimti į darbą, pareiškimai ir leidimai lankyti mokyklas, finansinės sąmatos, tankų nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 775 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, schema, nuotrauka, planas.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, atliktų darbų apžvalga, Dubysos užtvenkimo projekto, geležinkelio stočių sprogdinimo organizavimo, geležinkelio tiltų gynimo ir sprogdinimo projektų, kliūčių malūnų brastose įrengimo projektų, minavimo projektų bylos,

susirašinėjimo tiltų būklės ir sprogdinimo, persikėlimo priemonių apsaugos ir remonto klausimais dokumentai,

tiltų sprogdinimo komisijų aktai, tiltų projektai, aprašymai, sąrašai, medžiagos apskaičiavimo lentelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: veiklos bylos – pagal chronologiją, projektų bylos pagal sprogdinamus objektus abėcėles tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 455 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka, schema, situacijos planas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Tyrimų bei Ryšių turto įsigijimo nuostatams ir jo užpirkimo planui sudaryti komisijų posėdžių protokolai, technikos pirkimo 1931 m. planas, užsakymų karo technikai, technikos reikmenims tiekti, pagaminti bylos,

žinios apie kariuomenės dalyse esančias transporto priemones, reikalingą techniką, kreditus, pirktą ir pagamintą turtą, firmas, rangovus,

susirašinėjimo karinio turto, technikos, aparatūros, įrengimų, medžiagų, sprogmenų, įrangos, padangų įgijimo, pristatymo ir remonto, prietaisų bandymo klausimais dokumentai,

technikos pirkimo ir prekių priėmimo aktai, firmų pasiūlymai, karo technikos remonto rungtynių, technikos bandymo protokolai, kainų lentelės, pajamų ir išlaidų sąmatos, užsakymų firmoms, sutarčių registracijos knygos, technikos, įrenginių brėžiniai, schemos, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 560 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka, brėžinys, schema.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 36, l. 167.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23 a. p.
[3] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 106, l. 36, b. 143, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 71, 99; F. 1364, ap. 1, b. 153, l. 7
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 119, l. 12; F. 1364, ap. 1, b. 153, l. 284.
[6] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 728, l. 32. 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:45