O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1373 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ARTILERIJOS INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 1373

2009-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Artilerijos vadyba (1921-05-29–1921-12-31)

Artilerijos valdyba (1922-01-01–1925-12-21)

Vyriausiojo štabo Artilerijos inspekcija (1926-01-01–1927-06-14)

Artilerijos viršininkas (1927-06-15–1930-07-02)

Artilerijos inspekcija (1935-05-01–1940 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-06-11 įsakymu kariuomenei Nr. 133 nuo 1921-05-29 įsteigta Artilerijos vadyba. Pirmas artilerijos viršininko įsakymas išleistas 1921-06-15.[1]

1922-01-19 įsakymu kariuomenei Nr. 12 Artilerijos vadyba nuo 1922-01-01 pavadinta Artilerijos valdyba.[2] Artilerijos viršininkas buvo pavaldus Kariuomenės vadui, taikos metu – Generalio štabo viršininkui.

Vyriausiojo štabo Artilerijos inspektorius, vadovaudamasis Vyriausiojo štabo viršininko 1925-12-15 raštu Nr. 28190 dėl Artilerijos valdybos likvidavimo iki 1925-12-31, 1926-01-14 raštu Nr. 33 pranešė, kad Artilerijos valdyba likviduota.[3]

Nuo 1926-01-01 įsigaliojo nauji Vyriausiojo štabo etatai. 1926-01-06 įsakymu kariuomenei Nr. 3 buvo paskirtas Vyriausiojo štabo Artilerijos inspektorius.[4]Artilerijos inspektorius buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui.

1927-07-16 įsakymu kariuomenei Nr. 85 ir 1927-08-04 įsakymu kariuomenei Nr. 97 nuo 1927-06-15 nustojo galioti Vyriausiojo štabo Artilerijos inspekcijos etatai ir įsigaliojo Artilerijos viršininko etatai.[5] Artilerijos viršininkas buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui.

Artilerijos viršininkas, vadovaudamasis Vyriausiojo štabo 1930-07-01 slaptu raštu Nr. 1830, 1930-07-02 įsakymu Nr. 9 Artilerijos štabą ir artilerijos viršininko pareigas nuo 1930-07-02 perdavė Kariuomenės inspektoriui.[6]

Nuo 1935-05-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės būstinės etatai, kuriuose įrašytas artilerijos inspektorius.[7] Artilerijos inspektorius buvo pavaldus Kariuomenės vadui.

Tiksli Artilerijos inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1940-09-02 įsakymu 29 šaulių teritoriniam korpusui Nr. 2 Artilerijos inspektorius buvo paskirtas Korpuso artilerijos viršininku.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Artilerijos viršininkas buvo atsakingas už kariuomenės dalių ir karinių įstaigų aprūpinimą artilerijos srityje, artilerijos dalių organizavimą, aprūpinimą ir lavinimą, naujų artilerijos dalių formavimą. Viršininkas inspektavo karines dalis, skirstė karininkus ir karo valdininkus į jam pavestas dalis, sudarė planus, sąmatas, skyrė ir tvirtino varžytines. Artilerijos valdyba buvo atsakinga už apyskaitas, sudėties žinias, specialių artilerijos dalių teorinį ir praktinį parengimą.

Artilerijos inspekcija vadovavo artilerijos dalių mokymui, rengė mokymo planus ir programas, ruošė artilerijos dalių etatų projektus, tvarkė artilerijos karininkų mobilizaciją, tikrino artilerijos dalių mokymą ir pasirengimą kautynėms, organizavo ir administravo artileristų tobulinimo kursus, artilerijos šaudymo pratimus poligone bei lauko pratybas, organizavo artilerijos statutų bei instrukcijų leidimą, prižiūrėjo Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos kariūnų mokymą, su kitomis karo įstaigomis sprendė įvairius artilerijos apginklavimo bei apšarvavimo ir kitus su artilerija susijusius klausimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Artilerijos inspekcijos fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-01-20 į fondo Nr. 1373 apyrašą Nr. 1 įrašytos 326 bylos.

2000-02-21 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų bibliotekos perėmė vieną bylą, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1373 yra 1 apyrašas, 327 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, italų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, Artilerijos viršininko, Artilerijos ir Švenčionėlių-Pažeimenės poligonų viršininkų įsakymai, Divizijos atestacijos tarybos 1924-01-29 posėdžio protokolas, artilerijos apginklavimo planas, baterijų veiklos patikrinimo aktai,

karininkų kvalifikacijos kėlimo, karinio mokymo bei pratybų poligone, mobilizacijos, Artilerijos brigados performavimo, pratybų metų padarytų nuostolių tyrimų dokumentai,

Artilerijos viršininko, jam pavaldžių karinių dalių ir įstaigų darbo ataskaitos, Artilerijos inspektoriaus darbo planas ir ataskaita, baterijų karo dienynų ištraukos,

pranešimas apie Fontainebloeu (Prancūzija) artilerijos mokyklą, žinios apie kitų valstybių kariuomenes,

Karo ekonominių studijų ratelio įstatai, artilerijos kareivio mokymo vadovėlio projektai,

susirašinėjimo artilerijos inspekcijos veiklos organizavimo, mobilizacijos, dislokacijos, aprūpinimo žemėlapiais, ginklų pirkimo ir kainų nustatymo, remonto, patobulinimo, priežiūros, paskirstymo dalyse, šovinių sunaudojimo, karinių pratybų, statutų, taisyklių, instrukcijų ir vadovėlių ruošimo bei leidybos, Varėnos artilerijos poligono ribų nustatymo, naujo artilerijos poligono statybos, finansinių atsiskaitymų su užsienio firmomis, drausmės, švietimo, sanitarijos, nelaimingų atsitikimų, spaudos prenumeratos, etatų, komandiruočių, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

sklypo „Varėnos lageriai“ planas, karo mokyklos, artilerijos pulko, baterijų stovyklų aeronuotraukos, agitacinio sviedinio brėžinys, fiktyviam šaudymui aparato aprašymas ir brėžinys, artilerijos vėliavos aprašymas ir piešinys, Lenkijos kariuomenės pabūklų ir patrankų nuotraukos ir brėžiniai, teodolito ir jo dalių, Suomijos kariuomenės organizacijos schemų nuotraukos, A. Panemunės artilerijos rajono, Lietuvos telefono laidų schemos, Lietuvos žemėlapio suskaldymo lapai,

kareivių atostogų liudijimai, žinios apie asmens sudėtį, naujokų išsilavinimą, turtą, ginklus, apskrityse gyvenančius atsargos kareivius, etatų lentelės, karininkų, karo valdininkų, puskarininkių, kareivių, ginklų, apmokymui reikalingų priemonių, knygų sąrašai,

ginklų sandėlių patikrinimo išvados,

Varėnos artilerijos poligono turto, 3-iojo artilerijos pulko artilerijos turto apyskaitos, ginklų dirbtuvių ir sandėlių, mokomosios baterijos perdavimo, nupirktų ginklų, šovinių ir turto priėmimo, turto patikrinimo aktai,

Artilerijos viršininko bibliotekos inventoriaus knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 327 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, piešinys, šviesos kopija,nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 36, l. 166 a. p.; F. 1373, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23 a. p.
[3] LCVA. F. 1373, ap. 1, b. 128, l. 2, 3.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6-7; F. 929, ap. 1, b. 489, l. 10, ap. 5, b. 195, l. 20.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 71, 99.
[6] LCVA. F. 1373, ap. 1, b. 130, l. 75.
[7] Vyriausybės žinios, Nr. 487-3400, 3404; LCVA. F. 929, ap. 5, b. 428, l. 5.
[8] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 32, l. 85, 93; F. R-222, ap. 1, b. 4, l. 7-8.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:41