O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 506 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS INTENDANTŪROS FONDĄ NR. 506

2008-03-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krašto apsaugos ministerijos Intendantūros dalis (1919 m. sausio mėn.–1919-10-31)

Krašto apsaugos ministerijos Intendantūros skyrius (1919-11-01–1921-11-19)

Kariuomenės intendantūra (1921-11-20–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-01-15 įsakymu Nr. 17 prie Intendantūros dalies nuo 1919-01-13 priskirtas valdininkas ypatingiems reikalams. Tiksli Intendantūros dalies veiklos pradžios data nenustatyta.[1]

Intendantūros dalies viršininko 1919-06-14 įsakyme Nr. 132 paskelbti Intendantūros dalies nauji etatai, Intendantūros dalies viršininkas pavadintas Armijos intendantu.[2]Krašto apsaugos ministerijos Intendantūros dalis buvo pavaldi Tiekimų skyriaus viršininkui.

1919-10-22 įsakymu kariuomenei Nr. 172 nuo 1919-11-01 Intendantūros dalis performuojama ir pavadinama Krašto apsaugos ministerijos Intendantūros skyriumi.[3]Intendantūros skyrius buvo pavaldus Tiekimų viršininkui.

1921-11-23 įsakymu kariuomenei Nr. 271 paskelbti Kariuomenės intendantūros bendrieji dėsniai. Armijos intendantas nuo 1921-11-20 pavadintas Kariuomenės intendantu.[4] Kariuomenės intendantas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui, nuo 1926-01-01 – Tiekimų valdybos viršininkui.

Kariuomenės intendanto 1940-10-27 įsakymu Nr. 10 Kariuomenės intendantūra nuo 1940-10-28 išformuojama.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Intendantūros dalis, Intendantūros skyrius, Kariuomenės intendantūra aprūpino kariuomenę maistu, kuru, lauko virtuvėmis, ūkio inventoriumi, apranga, pakinktais ir pašaru arkliams, apšvietimo priemonėmis, raštinės reikmenimis, muzikos instrumentais, rūpinosi turto priežiūra ir algų išmokėjimu, kariuomenės gyvulių bandomis.

Kariuomenės intendantūrai buvo pavaldūs transporto batalionas, intendantūros dirbtuvės, centrinis maisto, prekių ir lauko sandėliai, apskričių intendantūros ir sandėliai, skerdykla, kepyklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kariuomenės intendantūros dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kariuomenės intendantūros fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-03-09 į fondo Nr. 506 apyrašą Nr. 1 įrašytos 306, į apyrašą Nr. 2 – 623, į apyrašą Nr. 3 – 183 bylos.

1974-11-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Kariuomenės intendantūros Šiaulių sandėlio 20 bylų su apyrašu, kuris LCVA buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

1974 m., 1979 m., 1988 m., 1996 m. į apyrašus papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 506 yra 4 apyrašai, 1140 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir Kariuomenės intendantūros tvarkomieji dokumentai, Rekvizicijų tarybos, savivaldybių atstovų ir apskričių intendantų 1922 m. suvažiavimo, Technikos ir organizacijos komisijos, Kariuomenės aprūpinimo produktais tarpžinybinės komisijos posėdžių protokolai, amatininkų darbininkų kuopos vado įsakymai, mobilizacijos planai, kepyklų, sandėlių patikrinimo aktai, intendantūros dirbtuvių ir sandėlių perdavimo Raudonajai armijai aktai, dokumentai apie prekių užsakymą užsienyje, sandėlių talpą, karinį apmokymą, nusižengimų ir drausmės pažeidimų tyrimą, Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje Karo prekybos skyriaus likvidavimą; susirašinėjimo kariuomenės aprūpinimo, žemėlapių užsakymo, turto įkainavimo, rekvizicijų, kariškių ir krovinių pervežimo, pastatų įgijimo, sandėlių statybos, švietimo, mobilizacijos, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai, žinios apie sudarytas sutartis, kariuomenės dalių ir įstaigų finansinę padėtį, asmens sudėtį ir turtą, žemės ūkio produktų, darbo jėgos samdos kainas; „Lietūkio“ veiklos apžvalga, intendantūros tiekiamo turto normų lentelės, žemėlapių, Lietuvos įmonių ir akcinių bendrovių, karininkų, tarnautojų sąrašai, tarnybos, apdovanojimo lapai, etatų lentelės, žemės sklypų, pastatų planai, balnų nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 307 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, planas, brėžinys, schema, piešinys, nuotraukos. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribotas.

 

Pavaldžių įstaigų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių ir pavaldžių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Technikos ir organizacijos komisijos, Centrinio maisto sandėlio Karo mokslo draugijos ratelio posėdžių protokolai, „Maisto“ akcinės bendrovės skerdyklos ir žemės sklypo perdavimo, duonos kepyklos patikrinimo aktai, susirašinėjimo sandėlių veiklos, prekių tiekimo, trobesių perdavimo, kareivių švietimo, mobilizacijos ir demobilizacijos, atsargos kareivių aprūpinimo žeme, medicininės pagalbos suteikimo, personalo, algų, ūkio klausimais dokumentai, žinios apie asmens sudėtį ir turtą, pratybas, kareivių drausmės ir nusižengimų tyrimo dokumentai, karininkų, tarnautojų, kareivių, darbininkų, naujokų sąrašai, tarnybos lapai, demobilizuotų kareivių, komandiruočių, atostogų liudijimai, kareivių, kepyklos tarnautojų, darbininkų registracijos knygos, prašymai priimti į darbą, etatų lentelės, algų lapai, Centrinio maisto sandėlio darbuotojų atsiskaitomosios knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavaldžių įstaigų pavadinimus ir chronologiją, Centrinio maisto sandėlio darbuotojų atsiskaitomosios knygelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 625 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, schema.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribotas.

 

Apskričių intendantūrų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskričių ir sričių intendantų įsakymai, Tiekimo ir maisto ministerijos įgaliotinių suvažiavimo protokolai, Telšių apskrities intendantūros ir jai priklausančių įstaigų revizijos aktai, susirašinėjimo rekvizicijų, Ukmergės sandėlio evakavimo, algų mokėjimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, dokumentai apie rekvizicijų paskirstymą, prašymai priimti į darbą, tarnybos, atestacijos lapai, Raseinių ir Kražių valsčių seniūnijų ir kaimų, nuo rekvizicijų atleistų piliečių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskričių intendantūras abėcėlės tvarka ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių, kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribotas.

 

Šiaulių sandėlio darbuotojų atsiskaitomųjų knygelių apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Šiaulių sandėlio darbuotojų atsiskaitomosios knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribotas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 17; F. 929, ap. 4, b. 113, l. 30.
[2] LCVA. F. 506, ap. 1, b. 8.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 194.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 339.
[5] LCVA. F. 506, ap. 1, b. 248, l. 16.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:07