O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 509 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

I PĖSTININKŲ DIVIZIJOS FONDĄ NR. 509

2008-09-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

I pėstininkų brigada (1919-07-01–1920-02-09)

I pėstininkų divizija (1920-02-10–1923-11-14)

I karo apygarda (1923-11-15–1930-12-31)

I pėstininkų divizija (1931-01-01–1940-08-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyriausiojo karo vado 1919-07-18 slaptu įsakymu Nr. 3 veikianti kariuomenė padalinta į I ir II brigadas. I pėstininkų brigados vadas pareigas pradėjo eiti nuo 1919-07-01.[1]

1920-02-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 4 I pėstininkų brigada nuo 1920-02-10 performuota į I pėstininkų diviziją.[2]

I pėstininkų brigados, I pėstininkų divizijos vadai buvo pavaldūs kariuomenės vadui.

1923-06-30 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 8 Lietuvos teritorija buvo padalinta į karo apygardas. 1923-11-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 I pėstininkų divizijos štabas nuo 1923-11-15 performuotas į I karo apygardos štabą.[3]

I karo apygardos viršininkas buvo pavaldus kariuomenės vadui, nuo 1926 m. – Vyriausiojo štabo viršininkui.

I karo apygardos veiklos teritorija buvo Ukmergės, Utenos, Ežerėnų, Rokiškio, Biržų-Pasvalio ir Panevėžio apskritys, nuo 1926 m. – ir Kėdainių apskritis.

1931-03-31 įsakymu kariuomenei Nr. 24, vadovaujantis naujais Krašto apsaugos ministerijos etatais, karo apygardų viršininkai nuo 1931-01-01 pavadinti pėstininkų divizijų vadais. I karo apygardos viršininko 1931-03-19 įsakymu Nr. 10 I karo apygardos štabas nuo 1931-01-01 pavadintas I pėstininkų divizijos štabu.[4] I pėstininkų divizijos vadas buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1935 m. – kariuomenės vadui.

29-ojo šaulių teritorinio korpuso vado 1940-08-30 įsakymu Nr. 1 I pėstininkų divizija pavadinta 179-ąja šaulių divizija.[5] I pėstininkų divizijos vadas pareigas nustojo eiti 1940-09-03.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

I pėstininkų brigados, I karo apygardos, I pėstininkų divizijos uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

I pėstininkų brigadai vadovavo brigados vadas ir jam pavaldus brigados štabas, I pėstininkų divizijai – divizijos vadas ir jam pavaldus divizijos štabas, I karo apygardai – apygardos viršininkas ir jam pavaldus apygardos štabas.

Brigados ir divizijos vadai, karo apygardos viršininkas bei brigados, divizijų ir apygardos štabai vadovavo brigadą, karo apygardą ir diviziją sudariusių kariuomenės dalių ir įstaigų veiksmams fronte bei koordinavo jų veiklą vykdant valstybės sausumos teritorijos karinę apsaugą, gynybą ir kariuomenės komplektavimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

I pėstininkų divizijos fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-10-20 į fondo Nr. 509 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 501, į apyrašą Nr. 2 – 34 bylos.

1974 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius apyrašuose: apyraše Nr. 1 buvo 499, apyraše Nr. 2 – 35 apskaitos vienetai.

1987 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 509 yra 2 apyrašai, 535 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, brigados ir divizijos vadų, karo apygardos viršininko, brigados, divizijos ir karo apygardos štabų viršininkų įsakymai, operatyviniai nurodymai, aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklos statutas, Divizijos atestacijų tarybos posėdžių, divizijos štabo karininkų rinkimų į garbės teismą, Vyriausiosios naujokų ėmimo komisijos posėdžių, lenkų kareivių ir partizanų tardymo protokolai, šaulių panaudojimo apsaugos reikalams, Vilniaus miesto užėmimo planai,

Lietuvos karininkų ramovės ir Ekonominės karių bendrovės apyskaitos, naujokų ėmimo apyskaitos, apskričių komendantų nutarimai dėl administracinių baudų skyrimo,

pranešimai apie divizijos štabo ir divizijos dalių asmens sudėtį, ginklus, turtą, šaulių rinktines, karo nuostolius, Lietuvos pulkų dalyvavimą kovose, karinių pozicijų įtvirtinimą, karo veiksmus ir padėtį fronte bei demarkacijos linijos ruože, kolčiakininkų veiklą, Lenkijos, TSRS, Vokietijos kariuomenes, jų organizaciją ir dislokaciją, šalių politinę ir ekonominę padėtį, karininkų raportai apie dalyvavimą specialiose komandiruotėse, pareigų perdavimą ir perėmimą,

karinio apmokymo ir pratybų, manevrų, mokinių karinio rengimo, Lietuvos teritorijos rekognoskavimo, drausmės pažeidimų tyrimų, 1939 m. mobilizacijos dokumentai, I pėstininkų divizijos štabo bei jo būstinės išformavimo aktas,

susirašinėjimo kariuomenės dalių dislokacijos, performavimo, apginklavimo, ginklų būklės ir priežiūros, dalinių aprūpinimo žemėlapiais, karininkų ir šaulių karinio lavinimo, kareivių apmokymo, atsargos karių mobilizacijos, naujokų paskirstymo, žinių apie nukautus, sužeistus, patekusius į nelaisvę karius, turto praradimą mūšiuose suteikimo, iškilmių, švenčių, sportinių varžybų organizavimo, aprūpinimo, patalpų remonto, kareivinių statybų, sveikatos, etatų, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, I karo apygardos dalių ir įstaigų organizacijos, dislokacijos, įtvirtinimo schemos, sąrašai, įgulų ribų schemos ir išsidėstymo planai, perspektyviniai gynybos planai, šaudyklų projektai, brėžiniai,

mobilizacijos metu saugotinų objektų sąrašai, aprašymai, schemos, perimtų lenkų radiogramų nuorašai, etatų lentelės, karininkų, karo valdininkų, kareivių, atsargos kareivių, kaimų ir vietovių sąrašai,

kareivių tarnybos liudijimai, žinių apie karininkų, karo valdininkų, liktinių puskarininkių, civilių tarnautojų, kareivių tarnybos eigą knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 500 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

I pėstininkų divizijos mobilizuotų karinių dalių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

I pėstininkų divizijos Ryšių bataliono vado įsakymai,

I pėstininkų divizijos Inžinerijos bataliono vado įsakymai ir nurodymai, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, atsargos kareivių sąrašai, karių atostogų liudijimai,

I pėstininkų divizijos Transporto rinktinės vado įsakymai, susirašinėjimo transporto priemonių naudojimo, papildymo, remonto klausimais dokumentai, transporto priemonių sąrašai, finansų dokumentai,

I pėstininkų divizijos Lengvosios rinktinės vado įsakymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai,

I pėstininkų divizijos Tvarstomosios kuopos viršininko įsakymai, finansų dokumentai,

I pėstininkų divizijos šaudmenyno viršininko įsakymai, susirašinėjimo šaudmenų išdavimo ir apskaitos klausimais dokumentai,

I pėstininkų divizijos ligoninės viršininko įsakymai, susirašinėjimo tarnybos eigos, pinigų išieškojimo iš kareivių už padarytus nuostolius klausimais dokumentai, atsargos karininkų, kareivių demobilizacijos liudijimai, ligoninės personalo sąrašas,

I pėstininkų divizijos skerdyklos viršininko įsakymai,

I apygardos intendanto įsakymai, susirašinėjimo su apskričių intendantūromis sandėlių steigimo ir perdavimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal karines dalis ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 1, b. 325, l. 7; F. 509, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 5.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 121; F. 509, ap. 1, b. 2, l. 309.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 100, l. 81, 91; F. 509, ap. 1, b. 219, psl. 23.
[5] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 4, l. 8.
[6] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 481, l. 46, b. 498, l. 15.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:05