O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 511 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

III PĖSTININKŲ DIVIZIJOS FONDĄ NR. 511

2008-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

III brigada (1920-01-01–1920-02-09)

III pėstininkų divizija (1920-02-10–1923-11-14)

III karo apygarda (1923-11-15–1926 m. spalio mėn.; 1927-05-15–1930-12-31)

III pėstininkų divizija (1931-01-01–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-01-13 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 nuo 1920-01-01 įsteigta III brigada. III brigados štabas buvo pradėtas formuoti 1919-12-15. [1]

1920-02-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 4 III brigada nuo 1920-02-10 performuota į III diviziją.[2]  Dokumentuose divizija vadinama III pėstininkų divizija.

III brigados, III pėstininkų divizijos vadai buvo pavaldūs kariuomenės vadui.

1923-06-30 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 8 Lietuvos teritorija buvo padalinta į karo apygardas. 1923-11-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 III pėstininkų divizijos štabas nuo 1923-11-15 performuotas į III karo apygardos štabą.[3]

III karo apygardos veiklos teritorija buvo Alytaus, Seinų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Raseinių ir Tauragės apskritys.

III karo apygardos viršininkas buvo pavaldus kariuomenės vadui, nuo 1926 m. – Vyriausiojo štabo viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-08-12 slaptu įsakymu Nr. 3 III karo apygardos štabas nuo 1926-08-31 išformuojamas. 1926-12-15/16 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 9 apygardos štabo išformavimo terminas pratęstas iki 1926-10-12.[4] Tiksli III karo apygardos išformavimo data nenustatyta.

1927-04-29 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 nuo 1927-05-15 įsteigta III karo apygarda.[5]

III karo apygardos veiklos teritorija buvo Šiaulių, Mažeikių, Telšių, Kretingos, Raseinių, Tauragės apskritys ir Klaipėdos kraštas.

1931-03-31 įsakymu kariuomenei Nr. 24, vadovaujantis naujais Krašto apsaugos ministerijos etatais, karo apygardos viršininkai nuo 1931-01-01 pavadinti pėstininkų divizijų vadais. Trečios karo apygardos viršininko 1931-04-14 įsakymu Nr. 8 III karo apygardos štabas nuo 1931-01-01 pavadintas III pėstininkų divizijos štabu.[6]Dokumentuose divizija dar vadinama Trečia pėstininkų divizija.

III pėstininkų divizijos vadas buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1935 m. – kariuomenės vadui.

III pėstininkų divizijos vado 1940-09-03 slaptu įsakymu Nr. 8 pradėtas III pėstininkų divizijos išformavimas.[7]

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 ir III pėstininkų divizijos štabo viršininko 1940-10-26 įsakymu Nr. 81 divizijos štabas, divizijos dalys bei karinės įstaigos nuo 1940-10-26 likviduotos.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

III brigados, III karo apygardos, III pėstininkų divizijos uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

III brigadai vadovavo brigados vadas ir jam pavaldus brigados štabas, III pėstininkų divizijai – divizijos vadas ir jam pavaldus divizijos štabas, III karo apygardai – apygardos viršininkas ir jam pavaldus apygardos štabas.

Brigados ir divizijos vadai, karo apygardos viršininkas bei brigados, divizijų ir apygardos štabai vadovavo brigadą, karo apygardą ir diviziją sudariusių kariuomenės dalių ir įstaigų veiksmams fronte bei koordinavo jų veiklą vykdant valstybės sausumos teritorijos karinę apsaugą, gynybą ir kariuomenės komplektavimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

III pėstininkų divizijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-01-06 sudaryti fondo Nr. 511 2 apyrašai: į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 604 apskaitos vienetai, į apyrašą  Nr. 2 – 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 511 yra 2 apyrašai, 612 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, brigados ir divizijos vadų, karo apygardos viršininko, brigados, divizijos ir karo apygardos štabų viršininkų, pulkų vadų įsakymai, operatyviniai nurodymai, Likvidacinės komisijos pirmininko 1926 m. įsakymai, karininkų, karo valdininkų susirinkimų, Vyriausios naujokų ėmimo komisijos, Technikos ir organizacijos komiteto, Kariuomenės tiekimo prekių kainų nustatymo komisijos posėdžių, belaisvių tardymo protokolai, karininkų tarnybos apygardos štabe ir įstaigose nuostatai,

priešlėktuvinės, priešgaisrinės ir priešcheminės apsaugos, Klaipėdos miesto gynimo planai ir schemos, Klaipėdos krašto gynimo ir pasienio policijos grupių veikimo planai,

žinios ir pranešimai apie padėtį fronte, Vokietijos, TSRS, Lenkijos ginkluotąsias pajėgas, divizijos pulkų pasiruošimą pavojaus atveju, vokiečių veiklą Klaipėdos krašte, svetimų lėktuvų skrydžius Lietuvos oro erdvėje, žvalgybos agentų veiklos apyskaitos,

kariuomenės dalių ir įstaigų bei šaulių rinktinių dislokacijos, karininkų, kareivių, šaulių mokymo, mobilizacijos, karinių pratybų ir manevrų, rekognoskavimo darbų, šaulių rinktinių panaudojimo, kariškių drausmės pažeidimų ir priešvalstybinės veiklos tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo karo veiksmų, operatyvinės veiklos, divizijos dalių formavimo ir išformavimo, dislokacijos, dalių ir įstaigų komplektavimo bei aprūpinimo, ginkluotės, tiltų, sandėlių statybos, karininkų, kareivių, atsargos kareivių mokymo, naujokų šaukimo ir paskirstymo, mobilizacijos ir demobilizacijos, priešlėktuvinės apsaugos, ryšių, politinės padėties, vokiečių veiklos Klaipėdos krašte, karininkų garbės teismo, kareivių apgyvendinimo, švietimo, švenčių ir iškilmių organizavimo, valstybei padarytų nuostolių išieškojimo, sanitarijos, personalo, finansų ir kt. klausimais dokumentai,

karinių įtvirtinimų, numatytų sprogdinti objektų, ryšių tinklo, Marijampolės miesto schemos, Klaipėdos kareivinių, Alytaus artilerijos kareivinių situacijos planai, III karo apygardos apskričių, valsčių miškų kelių, tiltų, geležinkelio stočių ir kt. schemos ir legendos, dvarų trobesių aprašymai,

žinios apie divizijos dalių, apskričių komendantūrų, šaulių rinktinių asmens sudėtį, naujokus, demobilizuotus karius, ginklus, radijo stočių šaukinių, bangų dažnių, šifrų raktų lentelės,

pareigybių aprašymai, divizijos karo veiksmų, kareivių tarnybos eigos dienynai,

apskričių komendantų nutarimai dėl administracinių baudų skyrimo, demarkacijos liniją perėjusių piliečių tardymo lapai, prašymai ir leidimai pereiti demarkacijos liniją, karininkų, kareivių, šaulių, garbės teismo narių, sportinio šaudymo rungtynių dalyvių, slaptažodžių, šaulių saugomų ir numatytų sprogdinti objektų, štabo bibliotekos knygų, inventoriaus, dresuotų karvelių sąrašai, apygardos štabo spaudos žinių biuleteniai, Vyriausiojo ūkininkų gynimosi komiteto atsišaukimai, politinio švietimo programos ir tvarkaraščiai,

Revizijos komisijų, turto bei sveikatos patikrinimo, remonto darbų priėmimo aktai, maisto produktų tiekimo bei patalpų nuomos sutartys, suimtų kareivių, karininkų ir kareivių bausmių, belaisvių registracijos knygos.

Karo mokslo draugijos bei aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklos statutai, Šiaulių įgulos karių kultūros namų įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 604 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III pėstininkų divizijos mobilizuotų karinių dalių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai III pėstininkų divizijos Transporto rinktinei ir šaudmenynui,

III pėstininkų divizijos Inžinerijos bataliono vado įsakymai, bataliono apgyvendinimo planas, žinios apie asmens sudėtį, kareivių sąrašai,

III pėstininkų divizijos sanitarijos viršininko veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal karines dalis ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 2, 3; b. 24, l. 5; F. 511, ap. 1, b. 2, l. 2.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 5.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 112, 121; F. 511, ap. 1, b. 103, l. 4, b. 104, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 130 a. p., 141.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 155; F. 511, ap. 1, b. 236, l. 1.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 100, l. 81, 91; F. 511, ap. 1, b. 297, l. 8.
[7] LCVA. F. 511, ap. 1, b. 559, l. 2.
[8] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 540, 541.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:02