O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 513 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO PĖSTININKŲ DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PULKO FONDĄ NR. 513

2008-10-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1-asis pėstininkų pulkas (1918-11-24–1919-10-29)

1-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas (1919-10-30–1940-07-24)

1-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis apsaugos ministro 1918-11-23 įsakymu Nr. 1, nuo 1918-11-24 pradėtas formuoti 1-asis pėstininkų pulkas.[1]

Valstybės Prezidentas 1919-10-30 įsakymu leido 1-ajam pėstininkų pulkui vadintis Pirmuoju pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulku.[2] Dokumentuose pulkas vadinamas 1-uoju pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulku.

Pulko vadas buvo pavaldus Atskiros brigados, nuo 1919-07-18 – I pėstininkų brigados, nuo 1920-02-10 – I pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – I karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – I pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pulkas pavadintas 1-uoju pėstininkų pulku.[3]

I pėstininkų pulko vado 1940-10-26 įsakyme Nr. 287 nurodyta, kad pulkas likviduotas.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

1-ojo pėstininkų pulko, 1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-08-30 į fondo Nr. 513 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 424, į apyrašą Nr. 2 – 51 byla.

1968 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 11 apkaitos vienetų.

1974 m. į apyraša Nr. 1 papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 513 yra 2 apyrašai, 496 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, pulko vado tvarkomieji dokumentai, batalionų vadų, Ukmergės miesto įgulos viršininko, Vilniaus rinktinės vado įsakymai,

Karių pensijų komisijos nutarimai, Kultūros ir Švietimo komisijų posėdžių, karininkų, virštarnybinių karininkų susirinkimų, Ekonominės karių bendrovės narių susirinkimų protokolai, pulko Švietimo komisijos ataskaitos, šaulių panaudojimo karo atveju, Vilniaus miesto užėmimo planai, pulko išdėstymo Ukmergėje schema, raportai apie vietovių užėmimą, pareigų priėmimą-perdavimą,

pulko istorijos, kariškių apmokymo, pratybų, drausmės pažeidimo, priešvalstybinės veiklos tyrimo, ligos priežasčių nustatymo dokumentai,

pranešimai apie kitų šalių kariuomenių sudėtį, organizaciją, dislokaciją, apmokymus, ginkluotę,

susirašinėjimo dalių formavimo, kovinio pasiruošimo, karinių pratybų, šaudymo varžybų, pulko veiksmų pavojaus atveju, priešlėktuvinės, pasienio bei demarkacijos linijos apsaugos, mobilizacijos ir demobilizacijos, dezertyrų, žuvusiųjų, dingusiųjų be žinios, patekusiųjų į nelaisvę, gyvenamųjų patalpų, kareivinių, pašalpų ir pensijų, politinių pažiūrų, švenčių, spaudos prenumeratos, švietimo, drausmės, etatų, personalo, sveikatos, sanitarijos, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

pulko daina, kompozitoriaus J. Gudavičiaus maršų natos, leidiniai pulko dešimtmečio proga, sutartys dėl vaikų mokymo muzikos pulke,

žinios apie pulko pasiruošimą veikti pavojaus atveju, asmens sudėtį, turtą, kariškių tarnybos eigą, sargybos postų tvarkaraščiai, lentelės, planai, Ukmergės baro oro sekimo postų, SSRS kariuomenei manevrams skirtų rajonų schemos,

karininkų, kareivių, naujokų, muzikantų, ugniagesių komandos kareivių, mobilizacijos susiekimo priemonių sąrašai, kariškių tarnybos, apdovanojimo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį lapai, savanorio kūrėjo medaliui, žemei gauti, karininkų, atostogų, komandiruočių liudijimai,

mitybos dienoraščiai, pastatų, žemės sklypų, pastatų situacijos planai, baldų brėžiniai, abėcėlinė karių registracijos knyga, baudų registracijos žurnalas,

Ukmergės įgulos karių klubo įstatai ir valdybos posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 434 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, žemėlapis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 1; F. 513, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 215; F. 513, ap. 1, b. 8, l. 174.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[4] LCVA. F. 513, ap. 1, b. 387, l. 529.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:59