O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 514 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

2-OJO PĖSTININKŲ DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO PULKO FONDĄ NR. 514

2008-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

2-asis pėstininkų pulkas (1918-12-05–1919-12-04)

2-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulkas (1919-12-05–1940-07-24)

2-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-09-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Apsaugos ministro 1918-12-10 įsakymu Nr. 5, nuo 1918-12-05 pradėjo eiti pareigas 2-ojo pėstininkų pulko vadas.[1]

Valstybės Prezidentas 1919-12-05 įsakymu leido 2-ajam pėstininkų pulkui vadintis 2-uoju pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulku.[2]

Pulko vadas buvo pavaldus Atskiros brigados vadui, nuo 1919-07-18 – II pėstininkų brigados, nuo 1920-02-10 – II pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – II karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 2-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulkas pavadintas 2-uoju pėstininkų pulku.[3]

Vadovaujantis 29 šaulių teritorinio korpuso štabo 1940-09-01 slaptu įsakymu, 2-asis pėstininkų pulkas įėjo į naujai formuojamą 259 šaulių pulką.[4]

Paskutinis 2-ojo pėstininkų pulko įsakymas išleistas 1940-09-06.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

2-ojo pėstininkų pulko, 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

LCVA apskaitos dokumentuose buvo įrašyta, kad 1948 m. fonde buvo 2401 neaprašytas sugojimo vienetas. Sutvarkius dokumentus, 1966-06-30 į fondo Nr. 514 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 376, į apyrašą Nr. 2 – 25 bylos.

Iš viso fonde Nr. 514 yra 2 apyrašai, 401 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, pulko vado tvarkomieji dokumentai, pulko pasiruošimo pavojaus atveju, priešlėktuvinės apsaugos planai,

pulko istorijos, kariškių apmokymo, pratybų ir manevrų, mobilizacijos, drausmės pažeidimų, priešvalstybinės veiklos tyrimo, jaunimo karinio auklėjimo dokumentai, vokiečių, bolševikų, bermontininkų ir lenkų okupacijų Lietuvoje apžvalga,

pranešimai apie Vokietijos ginkluotąsias pajėgas, lenkų organizuojamus maištus Lietuvoje, žuvusius, sužeistus, dingusius, pabėgusius karius, karių pasirengimą, politines pažiūras, karinių dalių, pareigų perėmimą, pulko sanitarinę būklę,

susirašinėjimo ginkluotės, žvalgybos, rekognoskavimo darbų, radijo stočių tikrinimo, slaptažodžių ir sargybos, naujokų priėmimo ir paskirstymo pulke, priesaikos, demobilizacijos, dingusiųjų be žinios ir patekusiųjų į nelaisvę, karininkų ir kareivių tarnybos eigos, atestacijos, apdovanojimo, dezertyrų, drausmės, politinių pažiūrų, tarnybos laiko nustatymo, sporto ir šaudymo varžybų, orkestro organizavimo, spaudos prenumeratos, švietimo, iškilmių ir meno saviveiklos, sveikatos, sanitarijos, personalo, tiekimo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

žinios apie pulko asmens sudėtį, ginklus, turtą,

atestacijos, karių apdovanojimo lapai, liudijimai apie ištarnautą laiką, leidimai ginklui nešioti, prašymai išduoti liudijimus žemei gauti, patvirtinti tarnybos kariuomenėje trukmę,

artilerijos sandėlių A. Šančiuose situacijos planas, etatų, turto lentelės, karininkų, karo valdininkų, laisvai samdomų tarnautojų, kareivių, naujokų, orkestrantų, sargybos postų, slaptažodžių, orkestro instrumentų, inventoriaus sąrašai, tanko nuotrauka, signalų gaidos,

Revizijos komisijų, turto patikrinimo, bylų, knygų, turto perdavimo aktai, pulko vado nutarimai apie valstybei padarytų nuostolių išieškojimą, komandiruotų, atostogoms ir gydymuisi paleistų, suimtų kareivų registracijos knygos, finansų dokumentai,

Lietuvos bibliotekininkų draugijos įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 376 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 5.
[2] LCVA.  F. 384, ap. 1, b. 3, l. 236.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p; F. 514, ap. 1, b. 364, l. 63 a. p.
[4] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 10, l. 1-4.
[5] LCVA. F. 514, ap. 1, b. 364, l. 137.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:57