O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 516 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

3-IOJO PĖSTININKŲ VYTAUTO DIDŽIOJO PULKO FONDĄ NR. 516

2008-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

3-iasis pėstininkų pulkas (1919-05-04–1920-02-15)

3-iasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas (1920-02-16–1926-08-31)

3-iasis pėstininkų pulkas (1935-05-01–1935-07-18)

3-iasis pėstininkų Vytauto Didžiojo pulkas (1935-07-19–1940-07-24)

3-iasis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-05-04 įsakymu kariuomenei Nr. 74 buvo paskirtas 3-iojo pėstininkų pulko vadas ir jam įsakyta pradėti Raseiniuose formuoti pulką. Pulko vadas pradėjo eiti pareigas 1919-05-13.[1]

Valstybės Prezidentas 1920-02-16 įsakymu leido 3-iajam pėstininkų pulkui vadintis 3-iuoju pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulku.[2]

Pulko vadas buvo pavaldus I pėstininkų, nuo 1920-01-13 – III pėstininkų brigadų vadams, nuo 1920-02-10 – III pėstininkų divizijos vadui, nuo 1921-09-25 – I pėstininkų divizijos vadui, nuo 1923-11-15 – I karo apygardos viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-08-03 slaptu įsakymu Nr. 2 3-iasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas nuo 1926-08-31 išformuojamas. Pulko likvidavimo darbai tęsėsi iki 1927 m. sausio mėn.[3]

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-05-01 įsigaliojo 3-iojo pėstininkų pulko etatai.[4]

Lietuvos Respublikos prezidentas 1935-07-19 aktu Nr. 471 leido 3-iajam pėstininkų pulkui vadintis 3-iuoju pėstininkų Vytauto Didžiojo pulku. Pulko vadas buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui.[5]

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 89 pulkas pavadintas 3-iuoju pėstininkų pulku.[6]

3-iojo pėstininkų pulko vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 153 pulkas nuo 1940-10-26 likviduotas.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

3-iojo pėstininkų pulko, 3-iojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulko, 3-iojo pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

3-iojo pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-08-30 į fondo Nr. 516 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 610, į apyrašą Nr. 2 – 32 bylos.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4, 1994 m. – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 516 yra 2 apyrašai, 647 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, pulko vado tvarkomieji dokumentai, batalionų vadų, Panevėžio, Kėdainių, Raseinių ir kt. įgulų viršininkų įsakymai,

Karo mokslo draugijos suvažiavimo ir centro valdybos, karininkų taupomosios skolinamosios kasos posėdžių, karininkų, virštarnybinių puskarininkių ir civilių tarnautojų susirinkimų protokolai, priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos planai, nurodymai ir schemos,

pulko istorijos, kariškių apmokymo, karinių pratybų, manevrų, mobilizacijos, šaulių rinktinių užsiėmimų ir panaudojimo apsaugai, šaudymo ir sporto varžybų, drausmės pažeidimų, priešvalstybinės veiklos tyrimo dokumentai,

pranešimai apie padėtį pasienyje, baruose, baterijų išdėstymą, incidentus ir Lenkijos kariuomenės veiksmus Lietuvos ir Lenkijos pasienyje,

žinios apie kitų šalių kariuomenes, jų išdėstymo schemos, Vokietijos karių veiklą 1939 m.,

susirašinėjimo Šiaulių bataliono prijungimo prie pulko, dalinių dislokacijos, ginkluotės, priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos, ryšių, sargybos ir budėjimo, karių paskirstymo į dalis, demobilizacijos, patekusiųjų į nelaisvę, dezertyrų, drausmės, demarkacijos linijos perėjimo, tiekimo, apdovanojimo, spaudos prenumeratos, švietimo, ekskursijų, renginių organizavimo, sveikatos, sanitarijos, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

pulko dienoraštis, radijo stočių šaukinių, bangų ir šifrų lentelės, pulko centrinės, priešlėktuvinės, priešcheminės slėptuvių įrengimo sąmatos ir brėžiniai, objektų ardymo ir kliūčių įrengimo projektai, pulko dalinių dislokacijos, Lietuvos telefono linijų schemos, Raseinių ir Seredžiaus kareivinių teritorijos aprašymai ir schemos, Lietuvos apskričių žemėlapiai,

prašymai priimti į tarnybą, komandiruočių pažymėjimai, atostogų liudijimai, sekvestro ir sekvestro panaikinimo, belaisvių apklausos, kontrabandos konfiskavimo, turto ir finansų patikrinimo, Raseinių įguloje atliktų remonto darbų priėmimo aktai,

žinios apie kareivių suskirstymą dalyse, turtą, arklius, susisiekimo priemones, ginklų kiekį ir būklę, karininkų, puskarininkių, karo gydytojų, kareivių, saugotinų objektų sąrašai, patalpų, žemės sklypų nuomos, maisto tiekimo bei ūkio darbų atlikimo sutartys, kareivių abėcėlinės, inventoriaus ir maisto produktų atsargų patikrinimo aktų registracijos knygos, komunistų atsišaukimai ir spauda.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 615 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spausdinys, brėžinys, žemėlapis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 77; F. 516, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 52
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 128; F. 516, ap. 1, b. 101, psl. 463, b. 112
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 117, l. 61 a. p.; F. 516, ap. 1, b. 115, l. 1.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p; F. 516, ap. 1, b. 504, l. 181.
[7] LCVA. F. 516, ap. 1, b. 504, l. 233. F. 384, ap. 4, b. 32, l. 277.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:55