O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 517 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

4-OJO PĖSTININKŲ LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO PULKO FONDĄ NR. 517

2008-10-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio srities apsaugos būrys (1918-12-29–1919-03-21)

Panevėžio atskiras batalionas (1919-03-22–1919-06-19)

Panevėžio batalionas (1919-06-20–1919-10-31)

4-asis pėstininkų pulkas (1919-11-01–1919-12-28)

4-asis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas (1919-12-29–1940-07-24)

4-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Panevėžio srities apsaugos viršininkas ir būrio vadas pradėjo eiti pareigas 1918-12-29.[1]

Panevėžio atskiro bataliono vado 1919-03-27 įsakymu Nr. 80 Panevėžio srities apsaugos būrys nuo 1919-03-22 pavadintas Panevėžio atskiru batalionu.[2]

Panevėžio bataliono vado 1919-07-03 įsakymu Nr. 177, remiantis Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12, Panevėžio atskiras batalionas nuo 1919-06-20 pavadintas Panevėžio batalionu.[3] Bataliono vadas buvo pavaldus Atskiros brigados, nuo 1919-07-18 – II brigados vadams.

1919-11-17 įsakymu kariuomenei Nr. 184 Panevėžio batalionas nuo 1919-11-01 performuotas į pulką ir pavadintas 4-uoju pėstininkų pulku.[4]

Valstybės Prezidentas 1919-12-29 įsakymu leido 4-ajam pėstininkų pulkui vadintis 4-uoju pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulku.[5]

Pulko vadas buvo pavaldus II brigados, nuo 1920-01-13 – I pėstininkų brigados, nuo 1920-02-10 – I pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – I karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – I pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pulkas pavadintas 4-uoju pėstininkų pulku.[6]

4-ojo pėstininkų pulko vado 1940-10-05 įsakyme Nr. 187 nurodyta, kad pulkas performuojamas į 262 šaulių pulką.[7] Pulko likvidavimas baigtas 1940-10-28.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio srities apsaugos būrio, Panevėžio atskiro bataliono, Panevėžio bataliono, 4-ojo pėstininkų pulko, 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-08-02 į fondo Nr. 517 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 537 bylos.

1998 m. į apyraša papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 517 yra 1 apyrašas, 540 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Apsaugos būrio, bataliono, pulko vadų, Panevėžio ir Kupiškio įgulų viršininkų, Vilniaus rinktinės vado įsakymai, karininkų, puskarininkių, sporto ratelių narių susirinkimų, Karininkų skolinamosios ir taupomosios kasos posėdžių protokolai,

pulko istorijos, kariškių apmokymo, pratybų, manevrų, šaudymo varžybų, mobilizacijos, priešlėktuvinės, priešgaisrinės ir priešcheminės apsaugos, drausmės pažeidimo ir priešvalstybinės veiklos tyrimo dokumentai, pulko, 1-ojo bataliono kronikos,

pranešimai apie karo veiksmus, santykius su vokiečių kariuomene kovojant su Raudonąja armija 1919 m., žinios apie Vokietijos karo veiksmus 1939 m.,

susirašinėjimas demarkacinės linijos apsaugos, ginkluotės, karvelidės įrengimo, ryšių, šifravimo, kareivių mokymo, naujokų ėmimo ir jų paskyrimo, priesaikos, mobilizacijos, karių apdovanojimo, pašalpų ir pensijų skyrimo, kontrabandos sulaikymo, dezertyrų, drausmės, mirusiųjų, patekusiųjų į nelaisvę, švietimo, sporto, renginių organizavimo, sveikatos, sanitarijos, personalo, ūkio, finansų ir kt. klausimais dokumentai,

Karo komendanto skelbimai, pulko ženklo projektas ir aprašymas, Lietuvos kariuomenės uniformų schemos, aviacijos signaliniai ženklai, Panevėžio įgulos daboklės, amunicijos ir maisto sandėlių teritorijos, Kupiškio kareivinių statybos rajono niveliacijos, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Raseinių, Seredžiaus, Ukmergės įgulų dislokacijos planai, Lietuvos telegrafo, telefono tinklų schemos, telefono stulpų brėžiniai, Lietuvos žemėlapio suskaidymo lapai,

žinios apie kareivius, pulko asmens sudėtį, kareivių išsilavinimą, sekamus asmenis, turtą, karininkų asmens dokumentai, etatų, kareivių suskirstymo kategorijomis lentelės,

karininkų, puskarininkių, kareivių, specialistų, karių amatininkų, sanitarų, inžinierių, technikų ir matininkų, ginklų, turto, inventoriaus sąrašai,

turto patikrinimo aktai, ūkio operacijų dienoraščiai, maisto pristatymo ir darbų atlikimo sutartys,

suimtų, daboklėje laikomų bei nubaustų kareivių, virš Panevėžio apylinkių skraidančių lėktuvų registracijos knygos,

Karininkų ir karo valdininkų skolinamosios ir taupomosios kasos statutas, komunistų atsišaukimai ir laikraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 540 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 9; F. 517, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 517, ap. 1, b. 1, psl. 62
[3] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 325, l. 16; F. 517, ap. 1, b. 1, psl. 184.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 215 a. p.; F. 517, ap. 1, b. 2, l. 52.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 6.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[7] LCVA. F. 517, ap. 1, b. 456, l. 252.
[8] LCVA. F. R-222, ap. 2, b. 18.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:54