O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 519 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

6-OJO PĖSTININKŲ PILĖNŲ KUNIGAIKŠČIO MARGIO PULKO FONDĄ NR. 519

2008-11-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės batalionas (1919-06-15–1919-11-19)

6-asis pėstininkų pulkas (1919-11-20–1919-12-04)

6-asis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas (1919-12-05–1927-03-15; 1934-03-27–1940-07-24)

6-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12 iš 2-ojo pėstininkų pulko nuo 1919-06-15 buvo išskirtas 1-asis batalionas ir pavadintas Marijampolės batalionu.[1]Bataliono vadas buvo pavaldus II brigados vadui.

1919-11-26 įsakymu kariuomenei Nr. 190 Marijampolės batalionas nuo 1919-11-20 performuotas į pulką ir pavadintas 6-uoju pėstininkų pulku.[2]

Valstybės Prezidentas 1919-12-05 įsakymu leido 6-ajam pėstininkų pulkui vadintis 6-uoju pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulku.[3]

Pulko vadas buvo pavaldus II brigados, nuo 1920-01-13 – III brigados, nuo 1920-02-10 – III pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – III karo apygardos viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1926-08-03 slaptu įsakymu Nr. 2 6-asis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas nuo 1926-08-31 išformuojamas. 1927-02-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 3 pulko išformavimo terminas pratęstas iki 1927-03-15. Pulkas likviduotas 1927-03-15.[4]

Respublikos Prezidentas 1934-03-27 aktu Nr. 258 paskyrė 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko vadą.[5] 1934-03-28 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 nuo 1934-04-09 pradėtas formuoti 6-asis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas.[6]Pulko vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pulkas pavadintas 6-uoju pėstininkų pulku.[7]

III pėstininkų divizijos vado 1940-09-03 slaptu įsakymu Nr. 8 6-asis pėstininkų pulkas performuojamas į 294 šaulių pulką.[8]

6-ojo pėstininkų pulko vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 240 pulkas nuo 1940-10-26 likviduotas.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės bataliono, 6-ojo pėstininkų pulko, 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-10-17 į fondo Nr. 519 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 471, į apyrašą Nr. 2 – 42 bylos.

1991 m. patikslintas apyrašo Nr. 1 apskaitos vienetų skaičius – 472 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 519 yra 2 apyrašai, 514 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono, pulko, pulko Likvidacinės komisijos pirmininko 1926–1927 m., Vilniaus rinktinės vado, Plungės, Klaipėdos įgulų viršininkų įsakymai, pulko vado adjutanto paliepimai, Naujokų ėmimo komisijos, Karininkų klubo tvarkomojo komiteto posėdžių, karininkų susirinkimų protokolai, priešlėktuvinės apsaugos planai,

pulko istorijos, karių, karinio apmokymo, pratybų, manevrų, pulko švenčių, šaudymo ir sporto rungtynių organizavimo, drausmės pažeidimų, priešvalstybinės veiklos tyrimų, šaulių veiklos dokumentai,

pranešimai apie mūšius, padėtį fronte, Klaipėdos krašte, žvalgų veiklą, dingusius be žinios, sužeistus ir žuvusius karius, svetimų lėktuvų pasirodymą virš Lietuvos teritorijos, kitų šalių ginkluotąsias pajėgas bei jų organizaciją, struktūrą ir dislokaciją, generalinio Lietuvos konsulo Karaliaučiuje apžvalga apie Vokietijos politiką,

susirašinėjimo padėties demarkacijos linijos zonoje, pasienio zonos sustiprinimo, dalių dislokacijos, karinio apmokymo, naujokų ėmimo ir paskirstymo, demobilizacijos, pulko likvidacijos, karvelių apmokymo, kontrabandos sulaikymo, pulko dalinių evakuacijos iš Klaipėdos krašto, kareivių maitinimo, aprangos, dezertyrų, disciplinos, ugniagesių komandų, sporto, švietimo, renginių organizavimo, sveikatos ir gydymo, sanitarijos, tarnybos stažo, pensijų, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

pulko vado dienynas, III pėstininkų divizijos, pulko dislokacijos, įtvirtinimų ir atitraukimo kelių schemos, Plungės įgulos trobesių situacijos planas, slapti aviacijos signalai, žinios apie karininkus, tarnautojus, kareivius, naujokus, jų išsilavinimą, ginklus, turtą,

žemėlapių sunaikinimo, pulko turto patikrinimo, perdavimo, kontrabandos konfiskavimo aktai,

tarnybos, kelionių, atsargos karininkų liudijimai, karininkų paaukštinimo, apdovanojimo, atestacijų, tarnybos lapai, etatų, kareivių suskirstymo kategorijomis lentelės, sargybos postų tabeliai, tvarkaraščiai, karininkų, kareivių, naujokų sąrašai, žinių apie karininkų tarnybos eigą, suimtų karininkų ir kareivių, pabėgusių kareivių, bausmių registracijos knygos, algų išmokėjimo lapai,

Pulko karininkų ir karo valdininkų savišalpos statutas,

Vokietijos reicho vėliavų ir kariuomenės dalinių nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 472 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1927 m., 1930–1931 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų, priešvalstybinės veiklos tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, baudžiamosios bylos – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1934–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 1, b. 325, l. 16; F. 519, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 224.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 236.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 128, 149; F. 519, ap. 1, b. 166.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 111, l. 54 a. p.; F. 519, ap. 1, b. 185, l. 1.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 45; F. 519, ap. 1, b. 184, l. 1.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[8] LCVA. F. 511, ap. 1, b. 559, l. 2.
[9] LCVA. F. 519, ap. 1, b. 442, l. 244; F. 384, ap. 7, b. 341, l. 541.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:51