O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 520 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

7-OJO PĖSTININKŲ ŽEMAIČIŲ KUNIGAIKŠČIO BUTEGEIDŽIO PULKO FONDĄ NR. 520

2008-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno batalionas (1919-07-01–1919-11-30)

7-asis pėstininkų pulkas (1919-12-01–1920-01-08)

7-asis pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas (1920-01-09–1940-07-24)

7-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyriausiojo karo vado 1919-07-05 įsakymu Nr. 14 Kauno komendantūros batalionas 1919-07-01 buvo atskirtas nuo komendantūros ir pavadintas Kauno batalionu.[1]Bataliono vadas buvo pavaldus I pėstininkų brigados vadui.

1919-12-15 įsakymu kariuomenei Nr. 205 Kauno batalionas nuo 1919-12-01 performuotas į pulką ir pavadintas 7-uoju pėstininkų pulku.[2]

Valstybės Prezidentas 1920-01-09 įsakymu leido 7-ajam pėstininkų pulkui vadintis 7-uoju pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulku.[3]

Pulko vadas buvo pavaldus I pėstininkų brigados, nuo 1920-02-10 – I pėstininkų divizijos, nuo 1921-09-25 – III pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – III karo apygardos, nuo 1926-08-31 – I karo apygardos, nuo 1927-06-15 – III karo apygardos viršininkams, nuo 1931-01-01 – III pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pulkas pavadintas 7-uoju pėstininkų pulku.[4]

III pėstininkų divizijos vado 1940-09-03 slaptu įsakymu Nr. 8 7-asis pėstininkų pulkas performuojamas į 297 šaulių pulką.[5]

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 7-asis pėstininkų pulkas nuo 1940-10-26 likviduotas.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno bataliono, 7-ojo pėstininkų pulko, 7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-03-30 į fondo Nr. 520 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 363 bylos.

1974 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2, 1979 m. – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 520 yra 1 apyrašas, 366 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono, pulko vado, Kauno, Klaipėdos, Šilutės įgulų viršininkų, Vilniaus rinktinės vado, Klaipėdos krašto pasienio policijos vado įsakymai, pulko vado adjutanto paliepimai, Klaipėdos krašto pasienio dalių ir XX šaulių rinktinės veiksmų planas, Pagėgių gynimo planas,

karių, šaulių, karinio apmokymo, pratybų, rekognoskavimo darbų, drausmės pažeidimo, priešvalstybinės veiklos, nelaimingų atsitikimų ir sunkių susirgimų tyrimų, 7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko liktinių puskarininkių šeimų moterų ratelio veiklos dokumentai,

pranešimai apie kovas ir padėtį pasienyje, Lenkijos kariuomenės išdėstymą, Vokietijos ir SSRS ginkluotąsias pajėgas, raportai apie pulko dislokaciją, budėjimo eigą, lenkų belaisvių tardymo lapai,

susirašinėjimo padėties Klaipėdos krašte, pasienio ir Klaipėdos krašto apsaugos, dalinių formavimo, dislokacijos, ginkluotės, radijo ryšių, kareivių mokymo, savanorių ir naujokų ėmimo ir paskirstymo, dezertyrų, demobilizacijos, šaulių sąjungos veiklos, Klaipėdos sukilimo dalyvių suėmimo, karininkų apdovanojimo, pareigų perdavimo, paskolų suteikimo, pensijų ir pašalpų skyrimo, karių kapų tvarkymo, žemės gavimo, švietimo, renginių bei pulko orkestro organizavimo, sveikatos, sanitarijos, personalo, aprūpinimo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

pulko dienoraštis, radijo stočių bangų, šaukinių, šifrų raktų lentelės, sargybos tvarkaraščiai, pulko meniu, išnuomotų patalpų planai,

žinios apie pulko asmens sudėtį, ginklus, turtą, Tauragės šaulių rinktinės sudėtį ir apginklavimą, tarnybos lapai, atestacijų, atsargos liudijimai, pažymėjimai apie tarnybos eigą, etatų lentelės, karininkų, puskarininkių, kareivių, pulko orkestrantų, Klaipėdos sukilimo dalyvių sąrašai,

pulko iždo perėmimo, turto apžiūrėjimo, patalpų nuomos aktai, maisto tiekimo ir darbų atlikimo sutartys, suimtų kareivių registracijos knygos,

7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko liktinių puskarininkių šeimų moterų ratelio vadovybės, šeimos ir vaikų švenčių, vokiečių šarvuotų automobilių, ryšių kuopos nuotraukos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 366 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 1, b. 325, l. 18; F. 520, ap. 1, b. 2, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 243; F. 520, ap. 1, b. 6, l. 21.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 5; F. 520, ap. 1, b. 14, l. 65.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[5] LCVA. F. 511, ap. 1, b. 559, l. 2.
[6] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 541.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:50