O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 521 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

8-OJO PĖSTININKŲ KAUNO KUNIGAIKŠČIO VAIDOTO PULKO FONDĄ NR. 521

2008-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės atskiras pėstininkų batalionas (1919-05-12–1919-06-19)

Ukmergės batalionas (1919-06-20–1919-12-09)

8-asis pėstininkų pulkas (1919-12-10–1920-02-15)

8-asis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas (1920-02-16–1940-07-24)

8-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-06-06 įsakymu kariuomenei Nr. 84 nuo 1919-05-12 paskirtas Ukmergės atskiro bataliono vadas, kuris 1919-05-23 pradėjo formuoti batalioną. Dokumentuose batalionas vadinamas Ukmergės atskiru pėstininkų batalionu.[1]

Vadovaujantis Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12 Ukmergės atskiras pėstininkų batalionas pavadintas Ukmergės batalionu.[2]

Bataliono vadas buvo pavaldus I pėstininkų brigados vadui.

1919-12-15 įsakymu kariuomenei Nr. 205 Ukmergės batalionas nuo 1919-12-10 performuotas į pulką ir pavadintas 8-uoju pėstininkų pulku.[3]

Valstybės Prezidentas 1920-02-16 įsakymu leido 8-ajam pėstininkų pulkui vadintis 8-uoju pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulku.[4]

Pulko vadas buvo pavaldus I pėstininkų brigados, nuo 1920-01-13 – II brigados, nuo 1920-02-10 – II divizijos, nuo 1921 m. – II pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – II karo apygardos, nuo 1926-08-31 – I karo apygardos, nuo 1927-06-15 – III karo apygardos viršininkams, nuo 1931-01-01 – III pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pulkas pavadintas 8-uoju pėstininkų pulku.[5]

8-ojo pėstininkų pulko vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 263 pulkas nuo 1940-10-26 likviduotas.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės atskiro pėstininkų bataliono, Ukmergės bataliono, 8-ojo pėstininkų pulko, 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-07-31 į fondo Nr. 521 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 317, į apyrašą Nr. 2 – 43 bylos.

1991 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde: apyraše Nr. 1 įrašyta 319, apyraše Nr. 2 – 44 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 521 yra 2 apyrašai, 363 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono, pulko vadų, pulko ūkio dalies viršininko įsakymai, pulko vado adjutanto paliepimai, Valstybės Prezidento įsakymas dėl Kauno kunigaikščio Vaidoto vardo suteikimo 8-ajam pėstininkų pulkui,

pulko karininkų, atsargos puskarininkių susirinkimų, pulko Revizijos komisijos protokolai, priešlėktuvinės, priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos planai ir schemos,

pulko istorijos, kariškių, šaulių apmokymo, karinių pratybų, drausmės pažeidimų, priešvalstybinės veiklos tyrimų dokumentai, kuopų žygių aprašymai,

susirašinėjimo karininkų tarnybos eigos, karių mokymo, apdovanojimo, atestacijų, naujokų ėmimo ir paskirstymo, demobilizacijos, dezertyrų, bausmių atlikimo, aprūpinimo, šaulių panaudojimo, pulko likvidacijos, politinių pažiūrų, nelaimingų atsitikimų, žemėlapių, sporto, švietimo, kultūros, švenčių organizavimo, sanitarijos, etatų, asmens sudėties, personalo, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

pulko rikiuotės dienynai, ginklų, II bataliono turto patikrinimo aktai, raportai apie pareigų perėmimą,

kareivių biografinių žinių, kareivių ir puskarininkių atestacijos lapai, žinios apie asmens sudėtį, kareivių išsilavinimą, etatų lentelės, ligos liudijimai, karininkų, kareivių, naujokų, ginklų, žemėlapių, bibliotekos knygų sąrašai,

pranešimų divizijos vadui, pulko muzikantų tarnybos eigos, suimtų kareivių, bausmių ir prasižengimų registracijos knygos,

politinio auklėjimo planai, Lietuvos komunistų partijos proklamacijos, spauda.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 319 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pulko vado įsakymai, karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos, nuteistų kareivių bylų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m., 1931 m., 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 89; F. 521, ap. 1, b. 1a, l. 1.
[2] LCVA. F. 929,ap. 1, b. 325, l. 16; F. 521, ap. 1, b. 1a, l. 34; F. 521, 1, 118, l. 3, 4.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 243; F. 521, ap. 1, b. 1, psl. 144.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 52; F. 521, ap. 1, b. 16, l. 14.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[6] LCVA. F. 521, ap. 1, b. 289, l. 3.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:49