O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 524 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO HUSARŲ KUNIGAIKŠČIO JONUŠO RADVILOS PULKO FONDĄ NR. 524

2009-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1-asis lietuvių raitelių pulkas (1919-05-12–1919-10-24)

1-asis raitelių pulkas (1919-10-25–1921-07-09)

1-asis kavalerijos pulkas (1921-07-10–1922-03-31)

1-asis gusarų pulkas (1922-04-01–1927-09-24)

1-asis gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas (1927-09-25–1939-10-06)

1-asis husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas (1939-10-07–1940-07-24)

1-asis husarų pulkas (1940-07-25–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyriausiojo karo vado 1919-05-12 įsakymu Nr. 3 iš įvairių raitelių dalių pradėtas formuoti 1-asis lietuvių raitelių pulkas. Pulko vadas pradėjo eiti pareigas 1919-05-12.[1]

1919-10-25 įsakymu kariuomenei Nr. 175 1-asis lietuvių raitelių pulkas nuo 1919-10-25 pavadintas 1-uoju raitelių pulku.[2] Pulko vadas buvo pavaldus Generalio štabo viršininkui, nuo 1920-11-28 – Armijos vadui, nuo 1921-01-14 – 1-osios raitelių divizijos vadui.

Nuo 1921-07-10 1-asis raitelių pulkas įsakymuose vadinamas 1-uoju kavalerijos pulku.[3] Pulko vadas buvo pavaldus 1-osios raitelių divizijos, nuo 1921-08-01 – I kavalerijos divizijos vadams.

1922-03-13 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 1-asis kavalerijos pulkas nuo 1922-04-01 pavadintas 1-uoju gusarų pulku.[4] Pulko vadas buvo pavaldus I kavalerijos divizijos vadui, nuo 1924-01-01 – Atskiros kavalerijos brigados vadui ir II karo apygardos viršininkui, nuo 1925-09-05 – II karo apygardos viršininkui, nuo 1927-06-15 – Kavalerijos inspektoriui ir II karo apygardos viršininkui, nuo 1927-07-05 – Kavalerijos viršininkui ir II karo apygardos viršininkui, nuo 1933-02-18 – Kavalerijos viršininkui.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1927-09-25 aktu Nr. 384 1-asis gusarų pulkas pavadintas 1-uoju gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulku.[5] Pulko vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui.

Respublikos Prezidento 1939-10-07 aktu 1-asis gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas pavadintas 1-uoju husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulku.[6] Pulko vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui.

1-ojo husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko vado 1940-07-28 įsakymu Nr. 225 pulkas nuo 1940-07-25 pavadintas 1-uoju husarų pulku.[7] Pulko vadas buvo pavaldus II pėstininkų divizijos vadui.

1-ojo husarų pulko vado 1940-10-27 įsakymu Nr. 286 1-asis husarų pulkas nuo 1940-10-27 išformuotas.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

1-ojo lietuvių raitelių pulko, 1-ojo raitelių pulko, 1-ojo kavalerijos pulko, 1-ojo gusarų pulko, 1-ojo gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko, 1-ojo husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1-ojo husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-10 į fondo Nr. 524 apyrašą Nr. 1 įrašyta 516 bylų, į apyrašą Nr. 2 – 22 bylos.

1967 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytą 19 saugojimo vienetų, 1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1, 1979 m. – 2 saugojimo vienetai.

Iš viso fonde Nr. 524 yra 2 apyrašai, 560 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko vado įsakymai,

pulko karininkų susirinkimų protokolai, priešcheminės ir priešlėktuvinės apsaugos planai, karinio apmokymo ir pratybų, mobilizacijos, žirginio sporto rungtynių, drausmės pažeidimų, tarnybinių nusižengimų, karių sužalojimų, nelaimingų atsitikimų, savižudybių tyrimo, Ekonominės karių bendrovės dokumentai, Visuotinės karių vartotojų bendrovės įstatai, Lietuvos karininkų ramovės statutas ir apyskaita,

raportai apie kareivių pakėlimą į aukštesnį laipsnį, paleidimą iš tarnybos, pareigų perdavimą, trūkumus ruošiantis pavojui, pabėgusius, kautynėse žuvusius karius, karių šeimų sudėtį,

pranešimai apie padėtį Klaipėdos krašte, Lenkijos kariuomenės ir aerodromų dislokacijos schemos, 1-ojo kavalerijos pulko uniformos projektas ir piešiniai, sveikinimai švenčių proga,

susirašinėjimo skrajojančių būrių sudarymo, pasienio apsaugos, ginkluotės ir inventoriaus, šaudmenų, radijo ryšių, vidaus sargybos, patruliavimo, budėjimo, mobilizacijos, karininkų ir naujokų paskirstymo, tarnybos eigos, dezertyrų, drausmės, mokymo, karių apdovanojimo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, politinių pažiūrų, pensijų, pašalpų, liudijimų apie tarnybą išdavimo, karinio moksleivių paruošimo, felčerių ir kalvių priėmimo į pulką, ugniagesių komandos sudarymo, dalyvavimo paraduose ir kituose renginiuose, pamaldų, sveikatos, personalo, aprūpinimo, statybos, remonto, finansų ir kitais klausimais dokumentai,

šautuvų bandymų aktai, žinios apie asmens sudėtį, turtą, ginklus, pulko parengimą išvykti pavojaus metu, išlaidų apyskaitos,

tarnybos eigos liudijimai, karo metu užgrobto turto paskirstymo, turto patikrinimo, perdavimo, nurašymo, naujų pastatų priėmimo aktai, etatų, šifrų, budėjimo postų lentelės,

karininkų, karo valdininkų, kareivių, arklių, inventoriaus, kovose prarasto turto sąrašai, algų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai, kareivių registracijos knygos,

Lietuvos komunistų partijos atsišaukimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 519 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, piešinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių nusižengimų ir drausmės klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, karių baudžiamosios bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1934–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 524, ap. 1, b. 1, l. 1; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 6.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 197 a . p.
[3] LCVA. F. 524, ap. 1, b. 60.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 78; F. 524, ap. 1, b. 91.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 133; F. 524, ap. 1, b. 185, l. 184.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 134, l. 249.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p; F. 524, ap. 1, b. 491, l. 366.
[8] LCVA. F. 524, ap. 1, b. 491, l. 481.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:45