O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 525 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

2-OJO ULONŲ LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS PULKO FONDĄ NR. 525

2009-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

2-asis raitelių pulkas (1920-10-30–1922-02-03)

2-asis kavalerijos pulkas (1922-02-04–1922-03-31)

2-asis ulonų pulkas (1922-04-01–1928-09-29)

2-asis ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulkas (1928-09-30–1940-07-24)

2-asis ulonų pulkas (1940-07-25–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-11-03 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 12 nuo 1920-10-30 pradėtas formuoti 2-asis raitelių pulkas.[1] Pulko vadas buvo pavaldus Armijos vadui, nuo 1921-01-14 – 1-osios raitelių divizijos, nuo 1921-08-01 – I kavalerijos divizijos vadams.

Nuo 1922-02-04 2-asis raitelių pulkas įsakymuose vadinamas 2-uoju kavalerijos pulku.[2] Pulko vadas buvo pavaldus I kavalerijos divizijos vadui.

1922-03-13 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 2-asis kavalerijos pulkas nuo 1922-04-01 pavadintas 2-uoju ulonų pulku.[3] Pulko vadas buvo pavaldus I kavalerijos divizijos vadui, nuo 1924-01-01 – Atskiros kavalerijos brigados vadui ir III karo apygardos viršininkui, nuo 1925-06-06 – III karo apygardos viršininkui, nuo 1926-08-31 – II karo apygardos viršininkui, nuo 1927-06-15 – Kavalerijos inspektoriui ir II karo apygardos viršininkui, nuo 1933-02-18 – Kavalerijos viršininkui.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1928-09-30 aktu Nr. 610 2-asis ulonų pulkas pavadintas 2-uojų ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulku.[4] Pulko vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 2-asis ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulkas nuo 1940-07-25 pavadintas 2-uoju ulonų pulku.[5]Pulko vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos vadui.

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 2-asis ulonų pulkas nuo 1940-10-26 likviduotas.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

2-ojo raitelių pulko, 2-ojo kavalerijos pulko, 2-ojo ulonų pulko, 2-ojo ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

2-ojo ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-19 į fondo Nr. 525 apyrašą Nr. 1 įrašytos 547 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 74 bylos.

1983 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3, į apyrašą Nr. 2 – 2 saugojimo vienetai.

1996 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 saugojimo vienetas.

2008 m. patikslinus fondo apskaitos duomenis, nustatyta, kad apyraše  Nr. 1 įrašyti 549 saugojimo vienetai.

Iš viso fonde Nr. 525 yra 2 apyrašai, 626 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko vado įsakymai,

karininkų susirinkimų, Virštarnybinių puskarininkių ir pulko civilių tarnautojų klubo (vėliau – ramovės), Taupomosios-skolinamosios kasos veiklos dokumentai, priešlėktuvinės apsaugos planai ir schemos, tiltų ardymo, Vilniaus miesto užėmimo planai,

karinio mokymo, mobilizacijos, priedangos organizavimo, sporto varžybų, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimų dokumentai,

žinios ir pranešimai apie Lenkijos kariuomenę ir Raudonąją armiją, jų išdėstymą, Alytaus priedangos rinktinę ir jos uždavinius, išdėstymo schemos,

raportai apie pareigų perdavimą, kareivių elgesį, pabėgimus, situaciją budėjimo metu, pranešimai apie karių atleidimą iš kariuomenės, žuvusius kareivius,

susirašinėjimo naujokų priėmimo ir paskirstymo, mobilizacijos, karinių pratybų, radijo stoties veiklos, kareivių politinių pažiūrų, pabėgusių karių, nelaimingų atsitikimų, aprūpinimo, karių švietimo, gydymo, sanitarijos, švenčių rengimo, pašarų supirkimo kainų, etatų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

žinios apie karių tarnybos eigą, pulko asmens sudėtį, kareivių išsilavinimą, turtą, šaudmenis, ginklų ir turto būklę, arklius, tiltų brėžiniai, ryšio tinklo schema, užtaisų, jų junginių brėžiniai,

ginklų, turto, arklių suskirstymo rūšimis, radijo stočių šaukinių, bangų dažnių ir šifro raktų, etatų lentelės, Vilkaviškio, Alytaus įgulų slaptažodžiai ir leidimai, pulko sargybos postų tvarkaraščiai,

karininkų, karo valdininkų, gydytojų, kareivių, kunigų, pulko autotransporto ir susisiekimo priemonių sąrašai, kareivių registracijos knygos,

tarnybos, kelionių, atostogų, ligos liudijimai, karininkų pensijų išskaičiavimo lapai, žemės, pastatų išnuomojimo aktai, karo metų išteklių kontroliniai žiniaraščiai, suvartotų medžiagų apskaitos ir kiti finansų dokumentai,

Vyriausiojo štabo Informacijos skyriaus biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 549 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių nuteisimo klausimais dokumentai, karių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 15; F. 525, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 525, ap.1, b. 25, l. 67 a. p.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 78;
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 85, l. 129; F. 525,ap. 1, b. 138, psl. 288.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p; F. 525, ap. 1, b. 502, l. 166.
[6] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 540, 541.
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:44