O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 526 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

3-IOJO DRAGŪNŲ GELEŽINIO VILKO PULKO FONDĄ NR. 526

2009-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Atskira raitelių šimtinė „Geležinis vilkas“ (1920-10-01–1919-10-31)

3-iasis raitelių „Geležinio vilko“ pulkas (1920-11-01–1921-07-26)

3-iasis kavalerijos „Geležinio vilko“ pulkas (1921-07-27–1922-03-31)

3-iasis dragūnų „Geležinio vilko“ pulkas (1922-04-01–1924-01-01)

3-iasis kavalerijos pulkas (1935-05-01–1936-06-03)

3-iasis dragūnų Geležinio vilko pulkas (1936-06-04–1940-07-28)

3-iasis dragūnų pulkas (1940-07-29–1940-10-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-10-15 įsakymu kariuomenei Nr. 453 nuo 1920-10-01 pradėta formuoti Atskira raitelių šimtinė „Geležinis vilkas“. Šimtinė dokumentuose dar vadinama „Geležinio vilko“ I atskira raitelių šimtine, „Geležinio vilko“ 1-ąja raitelių šimtine.[1]

1920-12-04 įsakymu kariuomenei Nr. 497 Atskira raitelių šimtinė „Geležinis vilkas“ nuo 1920-11-01 performuota į pulką ir pavadinta 3-iuoju raitelių „Geležinio vilko“ pulku.[2] Pulko vadas buvo pavaldus 1-osios raitelių divizijos vadui.

Nuo 1921-07-27 3-iasis raitelių „Geležinio vilko“ pulkas įsakymuose vadinamas 3-iuoju kavalerijos „Geležinio vilko“ pulku.[3] Pulko vadas buvo pavaldus 1-osios raitelių divizijos, nuo 1921-08-01 – I kavalerijos divizijos vadams.

1922-03-13 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 3-iasis kavalerijos „Geležinio vilko“ pulkas nuo 1922-04-01 pavadintas 3-iuoju dragūnų „Geležinio vilko“ pulku.[4] Pulko vadas buvo pavaldus I kavalerijos divizijos vadui.

Krašto apsaugos ministro 1924-02-15 slaptu įsakymu Nr. 2 3-iasis dragūnų „Geležinio vilko“ pulkas nuo 1924-01-01 išformuotas. Pulkas galutinai likviduotas 1924-05-29.[5]

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-05-01 įsigaliojo 3-iojo kavalerijos pulko etatai. Pulko vadas pradėjo eiti pareigas ir pirmą įsakymą pulkui išleido 1935-08-15.[6]

Respublikos Prezidento 1936-06-04 aktu Nr. 863 3-iajam kavalerijos pulkui leista vadintis 3-iuoju dragūnų Geležinio vilko pulku.[7] Pulko vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui.

3-iojo dragūnų Geležinio vilko pulko vado 1940-07-29 įsakymu Nr. 217 pulkas nuo 1940-07-29 pavadintas 3-iuoju dragūnų pulku.[8] Pulko vadas buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui.

3-iojo dragūnų pilko vado 1940-10-09 įsakymu Nr. 290 pulkas nuo 1940-10-08 išformuotas.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Atskiros raitelių šimtinės „Geležinis vilkas“, 3-iojo raitelių „Geležinio vilko“ pulko, 3-iojo kavalerijos „Geležinio vilko“ pulko, 3-iojo kavalerijos pulko, 3-iojo dragūnų Geležinio vilko pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

3-iojo dragūnų Geležinio vilko pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-10 į fondo Nr. 526 apyrašą Nr. 1 įrašytos 536 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 51 byla.

1983 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 526 yra 2 apyrašai, 293 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, raitelių šimtinės, pulko vado, Vilkaviškio įgulos viršininko įsakymai, pulko vado adjutanto paliepimai, naudojimosi pulko biblioteka taisyklės,

karinio ir karininkų mokymo, karinių pratybų, mobilizacijos, priedangos organizavimo, sportinio šaudymo, žirginio sporto rungtynių, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimų dokumentai,

raportai apie dezertyrus, karininkų atvykimą į pulką, pulko kariškių politines pažiūras ir veiklą, pranešimai apie komunistų partijos veiklą, budinčių karininkų pranešimai apie įvykius pulke,

žinios apie Rusijos, Lenkijos, Vokietijos kariuomenes, jų dislokaciją, dislokacijos schemos, vokiečių kariuomenės vėliavų, motociklininkų ir pėstininkų nuotraukos,

susirašinėjimo raitelių šimtinės, pulko formavimo, pertvarkymo ir išformavimo, dislokacijos, incidentų su lenkų partizanais, pasiruošimo išvykti pavojaus atveju, demarkacijos linijos ir pasienio barų apsaugos, karinių pratybų, mobilizacijos, karininkų ir kareivių tarnybos eigos, dezertyrų, drausmės, nelaimingų atsitikimų, pensijų ir pašalpų skyrimo, ugniagesių komandos organizavimo, sporto rungtynių, švietimo, kultūros, renginių organizavimo, sanitarijos, veterinarijos, arklių priežiūros, aprūpinimo, asmens sudėties, finansų, ūkio ir kt.  klausimais dokumentai,

pulko išdėstymo schemos, planai, šaudyklos, „Mauser“ sistemos šautuvų buožių brėžiniai,

kitų šalių kariuomenių kareivių tardymo protokolai ir apklausos lapai,

žinios apie pulko asmens sudėtį, ginklus, turtą, arklius, šimtinės dienotvarkės,

karininkų laipsnio pakėlimo, tarnybos, apdovanojimo lapai, sutartys dėl priėmimo į tarnybą, karių asmens dokumentai,

etatų, karinio turto lentelės, karininkų, liktinių puskarininkių, viršilų, dragūnų, kareivių, pulko muzikantų, karinės technikos, medicininio ir ūkio inventoriaus, sargybos vietų, slaptažodžių, leidimų sąrašai, pabėgusių, užmuštų, mirusių kareivių registracijos knygos,

karių aprūpinimo maistu ir rūbais atestatai, revizijų aktai ir kt. finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 242 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos karių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m., 1935–1937 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 288; F. 526, ap. 1, b. 1, psl. 1, 13.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 344; F. 526, ap. 1, b. 1, psl. 104.
[3] LCVA. F. 526, ap. 1, b. 12, psl. 48.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 78; F. 526,ap. 1, b. 34, l. 30 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 124; F. 526, ap. 1, b. 66, l. 277 a. p., b. 66 a., l. 7; F. 1326, ap. 1, b. 91, l. 2.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81 a .p.; F. 526, ap. 1, b. 88, l. 1.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 122, l. 125; F. 526, ap. 1, b. 109. l. 223 a. p.
[8] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p; F. 526, ap. 1, b. 213, l. 254 a. p.
[9] LCVA. F. 526, ap. 1, b. 213, l. 352, 360.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:41