O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 527 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ARTILERIJOS BRIGADOS IR 1-OJO ARTILERIJOS PULKO FONDĄ NR. 527

2009-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Artilerijos pulkas (1919-02-26–1920-11-30)

Artilerijos brigada (1920-12-01–1922-01-01)

2. 1-asis artilerijos pulkas (1921-08-01–1926-08-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 1919-03-02 įsakymu Nr. 41, nuo 1919-02-26 buvo pradėtas formuoti Artilerijos pulkas ir pulko vadas pradėjo eiti pareigas. Dokumentuose pulkas dar buvo vadinamas 1-uoju artilerijos pulku.[1] Pulko vadas buvo pavaldus Atskiros brigados, nuo 1919-07-01 – II brigados, nuo 1920 m. vasario mėn. – III divizijos vadams,[2] nuo 1920-10-28 – Generalio štabo viršininkui.

1920-12-12 įsakymu kariuomenei Nr. 502 Artilerijos pulkas nuo 1920-12-01 performuotas į Artilerijos brigadą. Brigadą sudarė 4 divizionai. Dokumentuose Artilerijos brigada dar buvo vadinama 1-ąja artilerijos brigada.[3] Brigados vadas buvo pavaldus Armijos vadui, nuo 1921-05-29 – Artilerijos viršininkui.

Artilerijos viršininko 1922-02-03 slaptu įsakymu Nr. 1 Artilerijos brigados štabas nuo 1922-01-01 likviduotas.[4]

2. Artilerijos brigados vado 1921-08-01 įsakymu Nr. 213 ir 1921-08-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 Artilerijos brigados 1-asis divizionas nuo 1921-08-01 performuotas į 1-ąjį artilerijos pulką. 1-ojo diviziono vadas buvo paskirtas 1-ojo artilerijos pulko vadu ir pradėjo eiti pareigas nuo 1921-08-01.[5] Pulko vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui ir Artilerijos brigados vadui, nuo 1922 m. – Artilerijos viršininkui, nuo 1924 m. – I karo apygardos viršininkui.

I karo apygardos viršininko 1926-08-20 slaptu įsakymu Nr. 2 1-asis artilerijos pulkas nuo 1926-08-31 išformuojamas.[6]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Artilerijos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Artilerijos brigados vadas vadovavo brigadą sudariusių artilerijos dalių veiklai.

2. 1-ojo artilerijos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1-ojo artilerijos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-12-31 į fondo Nr. 527 apyrašą Nr. 1 įrašyta 321 byla, į apyrašą Nr. 2 – 80 bylų.

1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 6 bylos.

2009 m. nustačius, kad fondas Nr. 527 yra jungtinis, buvo pakeistas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas ,,Artilerijos brigada ir 1-asis artilerijos pulkas“.

Iš viso fonde Nr. 527 yra 2 apyrašai, 407 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1-ojo artilerijos pulko, veikusio 1935–1940 m., bylų.

Artilerijos brigados 2-ojo diviziono veiklos dokumentų yra 2-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 528, 3-iojo diviziono veiklos dokumentų – 3-iojo artilerijos pulko fonde Nr. 529, 4-ojo diviziono veiklos dokumentų – 4-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 530.

1-ojo artilerijos pulko, veikusio 1935–1940 m., dokumentai yra 1-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 1365.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, divizionų, baterijų, mokomosios komandos vadų, Panemunės artilerijos rajono viršininko įsakymai, I karo apygardos dalių švietimo komisijų pirmininkų 1925-06-03 susirinkimo protokolas,

pulko istorijos, baterijų ir Artilerijos brigados likvidavimo, priešvalstybinės veiklos, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai,

karinių pratybų aprašymas, karininkų, puskarininkių ir kareivių apmokymo programos bei tvarkaraščiai, baterijų užsiėmimų tvarkaraščiai,

pranešimai apie baterijose vykusius karinius užsiėmimus, 1-osios haubicų baterijos dienoraštis, 2-osios sunkiosios baterijos užsiėmimų dienynas, baterijų pozicijų schemos, signalų natos,

žinios apie kitų šalių kariuomenes, jų dislokacijos schemos, žvalgų pranešimai,

susirašinėjimo aprūpinimo ginklais ir karine technika, ginklų būklės, žvalgybos, pabėgusių kareivių, drausmės, sveikatos, apdovanojimų, asmens sudėties, mobilizuojamų arklių, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

paaukštinimo ir tarnybos lapai, atestacijų, atsargos liudijimai, asmenų sutartys su pulku dėl priėmimo į darbą, sūnų auklėjimo ir muzikos mokymo pulke, kareivių prašymai paskirti į kitą dalį,

žinios apie asmens sudėtį, ginklus, turtą, etatų lentelės, ginklų tabeliai,

karininkų, karo tarnautojų, karo gydytojų, kareivių, naujokų, pulko sargybos vietų ir sargybinių, slaptažodžių ir leidimų, turto sąrašai,

ginklų pareikalavimai, algų išmokėjimo lapai, arklių mobilizacijos aktai,

kareivių tarnybos eigos žurnalas, suimtų kareivių registracijos knyga.

Yra 1-ojo artilerijos pulko, veikusio 1935–1940 m., bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 327 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių nusižengimų ir drausmės klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos.

Yra 1-ojo artilerijos pulko, veikusio 1935–1940 m., karių baudžiamųjų bylų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, karių baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m., 1933–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 41; F. 527, ap. 1, b. 1, l. 2.
[2] LCVA. F. 929, ap. 4, b. 119.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 351; F. 527, ap. 1, b. 64, l. 703.
[4] LCVA. F. 1373, ap. 1, b. 3, l. 8; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 72.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 50; F. 527, ap. 1, b. 152, l. 86, b. 154, l. 1; F. 1373, ap. 1, b. 1, l. 2.
[6] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 123, psl. 5; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 138 a. p.
 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:40