O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 528 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

2-OJO ARTILERIJOS PULKO FONDĄ NR. 528

2009-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Artilerijos pulko 2-asis divizionas (1919-06-26–1920-12-28)

Artilerijos brigados 2-asis divizionas (1920-12-29–1921-07-31)

2-asis artilerijos pulkas (1921-08-01–1940 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Artilerijos pulko vado 1919-08-08 įsakymu Nr. 101 nuo 1919-06-26 paskirtas pulko 2-ojo diviziono vadas. Pirmas įsakymas Artilerijos pulko 2-ajam divizionui išleistas 1919-10-19.[1] Diviziono vadas buvo pavaldus Artilerijos pulko vadui.

1920-12-12 įsakymu kariuomenei Nr. 502 Artilerijos pulkas nuo 1920-12-01 performuotas į Artilerijos brigadą. Artilerijos pulko 2-asis divizionas nuo 1920-12-29 įsakymuose vadinamas Artilerijos brigados 2-uoju divizionu.[2] Diviziono vadas buvo pavaldus Artilerijos brigados vadui.

1921-08-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 Artilerijos brigados 2-asis divizionas nuo 1921-08-01 performuotas ir pavadintas 2-uoju artilerijos pulku.[3] Pulko vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1924-01-02 – II karo apygardos, nuo 1926-06-31 – I karo apygardos viršininkams, nuo 1931-01-01 – I pėstininkų divizijos vadui.

184 šaulių divizijos artilerijos pulko vado 1940-09-06 įsakymu Nr. 1 2-asis artilerijos pulkas išformuojamas, jo daliniai įėjo į 184 šaulių divizijos artilerijos pulką. Tiksli pulko likvidavimo data nenustatyta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Artilerijos pulko 2-ojo diviziono, Artilerijos brigados 2-ojo diviziono, 2-ojo artilerijos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

2-ojo artilerijos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-02-08 į fondo Nr. 528 apyrašą Nr. 1 įrašytos 589 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 36 bylos.

1991 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde: apyraše Nr. 1 įrašyti 590, apyraše Nr. 2 – 36 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 528 yra 2 apyrašai, 626 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 2-ojo artilerijos pulko dokumentų yra Artilerijos brigados ir 1-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 527.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, diviziono, baterijų vadų, Kėdainių, Raseinių įgulų, Artilerijos poligono, Varėnos rajono įgulos viršininkų įsakymai, artilerijos šaudymo ir kariuomenės inspekcijos karinių dalių apžiūros, priešlėktuvinės, priešcheminės, priešgaisrinės apsaugos, Vilniaus užėmimo planai, 2-ojo artilerijos pulko karininkų taupomosios skolinamosios kasos įstatai,

karininkų susirinkimų protokolai, pranešimai ir raportai apie pulko dalių dislokaciją, pulko pasiruošimą pavojaus atveju, pareigų bei turto perdavimą, nelaimingus atsitikimus pulke, ataskaitos apie baterijų veiklą, 2-ojo artilerijos pulko, haubicų baterijos istorijos,

žinios apie kitų šalių kariuomenes,

karininkų klasifikacijos kėlimo, karinio mokymo, pratybų, mobilizacijos, švietimo, karininkų kėlimo į aukštesnį laipsnį, sportinių varžybų, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo, Karo mokslo draugijos Kėdainių įgulos ratelio veiklos dokumentai, sargybos postų tvarkraščiai,

susirašinėjimo pasienio sustiprinimo, pulko dislokacijos, ginkluotės, mobilizacijos, naujokų paskirstymo, karininkų karinio lavinimo ir apmokymo, atestavimo, virštarnybinių puskarininkių ir laisvai samdomų tarnautojų priėmimo bei atleidimo iš tarnybos, priešvalstybinės veiklos, pašalpų skyrimo, švietimo, renginių, sveikatos, sanitarijos, veterinarijos, ryšių karvelių treniravimo bei priežiūros, tiekimo, etatų, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

karininkų ir puskarininkių pakėlimo į aukštesnį laipsnį ir apdovanojimo lapai, puskarininkių ir kareivių atestacijos ir tarnybos liudijimai, karių atostogų, kelionės liudijimai, slaptažodžiai ir leidimai, kareivių suskirstymo kategorijomis lapai, etatų lentelės, prašymai išduoti liudijimus apie tarnybą,

revizijos komisijų, turto, inventoriaus perdavimo aktai, patalpų, sklypų nuomos, darbų atlikimo sutartys, slaptų dokumentų sunaikinimo aktai,

žinios apie asmens sudėtį, į nelaisvę patekusius karius, kareivių išsilavinimą, ginklus, transporto priemones, trobesių panaudojimą,

karininkų, liktinių puskarininkių, civilių tarnautojų, kareivių, ginklų, transporto priemonių, turto sąrašai, kareivių tarnybos eigos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 590 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių nusižengimų ir drausmės klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos, teismo bylų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, karių baudžiamosios bylos – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 527, ap. 1, b. 1, l. 84 a. p.; F. 528, ap. 1, b. 1, psl. 2.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 351; F. 527, ap. 1, b. 64, l. 703, F. 528, ap. 1, b. 1, psl. 104.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 50.
[4] LCVA. F. 528, ap. 1, b. 552, l. 54, b. 551, l. 52.
 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:39