O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 529 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

3-IOJO ARTILERIJOS PULKO FONDĄ NR. 529

2009-04-   Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Artilerijos pulko 3-iasis divizionas (1920-03-09–1920-11-30)

Artilerijos brigados 3-iasis divizionas (1920-12-01–1921-07-31)

Artilerijos brigados 3-iasis pulkas (1921-08-01–1921-12-31)

3-iasis artilerijos pulkas (1922-01-01–1940-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Artilerijos pulko vado 1920-03-09 įsakymu Nr. 69, 3-iojo diviziono vadas nuo 1920-03-09 pradėjo eiti pareigas ir formuoti divizioną.[1] Diviziono vadas buvo pavaldus Artilerijos pulko vadui.

1920-12-12 įsakymu kariuomenei Nr. 502 Artilerijos pulkas nuo 1920-12-01 performuotas į Artilerijos brigadą. Artilerijos pulko 3-asis divizionas pavadintas Artilerijos brigados 3-iuoju divizionu.[2] Diviziono vadas buvo pavaldus Artilerijos brigados vadui.

1921-08-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 Artilerijos brigados 3-iasis divizionas nuo 1921-08-01 performuotas. Artilerijos brigados 3-iojo diviziono vado 1921-08-07 įsakymu Nr. 34 Artilerijos brigados 3-iasis divizionas nuo 1921-08-01 pavadintas Artilerijos brigados 3-iuoju pulku.[3]

Nuo 1922-01-01 pulkas įsakymuose vadinamas 3-iuoju artilerijos pulku.[4]

Pulko vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1924-01-02 – II karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos vadui.

3-iojo artilerijos pulko vado 1940-10-28 įsakymu Nr. 128 3-asis artilerijos pulkas nuo 1940-10-28 likviduotas.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Artilerijos pulko 3-iojo diviziono, Artilerijos brigados 3-iojo diviziono, 3-iojo artilerijos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

3-iojo artilerijos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-03-24 į fondo Nr. 529 apyrašą Nr. 1 įrašytos 397 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 7 bylos.

1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas vienas saugojimo vienetas.

Iš viso fonde Nr. 529 yra 2 apyrašai, 405 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

3-iojo artilerijos pulko dokumentų yra Artilerijos brigados ir 1-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 527.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, diviziono, baterijų vadų įsakymai, Kauno miestui ginti artilerijos paskirstymo planas,

karininkų kvalifikacijos kėlimo ir aukštesnio laipsnio įgijimo, karinio mokymo, pratybų, mobilizacijos, ligų bei sužalojimų, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai, priesaikos pavyzdžiai,

pranešimai ir raportai apie baterijų dislokaciją bei padėtį jose, karininkų tarnybos eigą, ginklų būklę, haubicų perdavimo, pulko likvidavimo aktai,

žinios apie kitų šalių politinę padėtį, jų kariuomenių organizaciją, dislokaciją, dislokacijos schemos, vokiečių karo aviacijos ženklų nuotraukos,

susirašinėjimo pulko dalių dislokacijos, ginkluotės, artilerijos statuto, topografijos darbų, karių atestavimo, paskirstymo specialybėmis, apdovanojimo, drausmės, paskolų išdavimo, priešvalstybinės veiklos, sporto, renginių, karių aprangos, algų mokėjimo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

karininkų apdovanojimo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, tarnybos lapai, karių atestacijos, kelionės liudijimai, asmens išsilavinimo lapeliai, karių asmens dokumentai, etatų, ginklų, turto lentelės, skundai dėl neteisėtų nuobaudų,

žinios apie karininkus ir kareivius, pulko asmens sudėtį, tinkamumą karinei tarnybai, religiją, išsilavinimą, arklius, transporto priemones, karininkų, karo valdininkų, puskarininkių, civilių tarnautojų, kareivių sąrašai, karininkų drausmės nuobaudų, kareivių tarnybos eigos, pabėgusių kareivių registracijos knygos,

Artilerijos brigados karininkų, karo valdininkų bei kareivių šelpimo draugijos statuto projektas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 398 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, piešinys, žemėlapis, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių nusižengimų ir drausmės klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, karių baudžiamosios bylos – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922 m., 1925–1929 m., 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 527, ap. 1, b. 64, l. 139, b. 102, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 351; F. 527, ap. 1, b. 64, l. 703.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 50; F. 527, ap. 1, b. 101, l. 43 a. p.
[4] LCVA. F. 529, ap. 1, b. 36, l. 1.
[5] LCVA. F. 529, ap. 1, b. 337, psl. 336.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:38