O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 530 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

4-OJO ARTILERIJOS PULKO FONDĄ NR. 530

2009-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Artilerijos brigados 4-asis divizionas (1921-04-01–1921-07-31)

4-asis artilerijos pulkas (1921-08-01–1940-10-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-05-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nuo 1921-03-30 paskirtas Artilerijos brigados 4-ojo diviziono vadas. Diviziono vadas pradėjo eiti pareigas 1921-04-01[1] ir buvo pavaldus Artilerijos brigados vadui.

1921-08-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 Artilerijos brigados 4-asis divizionas nuo 1921-08-01 performuotas ir pavadintas 4-uoju artilerijos pulku.[2] Pulko vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1924-01-02 – III karo apygardos, nuo 1926-06-31 – II karo apygardos viršininkams, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos, nuo 1934-05-25 – III pėstininkų divizijos vadams.

4-ojo artilerijos pulko vado 1940-09-20 įsakymu Nr. 266 sudaryta 4-ojo artilerijos pulko likvidacinė komisija.

III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 4-asis artilerijos pulkas nuo 1940-10-26 likviduotas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Artilerijos brigados 4-ojo diviziono, 4-ojo artilerijos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

4-ojo artilerijos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-06-20 į fondo Nr. 530 apyrašą Nr. 1 įrašytos 504 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 18 bylų.

1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1994 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde: apyraše Nr. 1 įrašyti 506 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 530 yra 2 apyrašai, 524 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

4-ojo artilerijos pulko dokumentų yra Artilerijos brigados ir 1-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 527.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, diviziono, baterijų, grupių vadų, Šiaulių, Varnių įgulų viršininkų įsakymai, karininkų susirinkimų protokolai Karių pensijų komisijos nutarimai, Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vadovybės organizacijos schema,

karininkų kvalifikacijos kėlimo, karinio apmokymo, pratybų, mobilizacijos, sporto ir žirgų rungtynių, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai,

žinios apie kitų šalių kariuomenes ir jų dislokaciją, pulko pasirengimą pavojaus atveju,

raportai apie ginklų būklę, padėtį baterijose, kareivių politinį švietimą,

4-ojo artilerijos pulko ženklo projektas, fizinių pratimų piešiniai, Tauragės dvaro schema,

susirašinėjimo artilerijos pertvarkymo, pratybų, aprūpinimo ginklais ir šaudmenimis, ginklų priežiūros ir remonto, aerodromo įrengimo, karių tarnybos eigos, demobilizacijos, dezertyrų, priešvalstybinės veiklos, drausmės, švietimo, kultūros, sveikatos, arklių gydymo ir priežiūros, etatų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

4-ojo artilerijos pulko Likvidacinės komisijos aktas dėl pulko išformavimo ir likvidavimo, Revizijos komisijos, karininkų taupomosios skolinamosios kasos, pulko turto patikrinimo aktai, sutartys dėl darbų atlikimo, sklypų nuomos, maisto tiekimo,

karininkų, liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų tarnybos lapai, asmens išsilavinimo lapeliai, etatų lentelės, asmens dokumentai,

žinios apie pulko asmens sudėtį, karių išsilavinimą, tautybę ir tikybą, ginklus, turtą, karininkų, kareivių, naujokų, muzikantų, turto sąrašai, kareivių tarnybos eigos knygos, prašymai priimti linktinais puskarininkiais ir civiliais tarnautojais, pulko finansų dokumentai,

Ekonominės karių vartotojų bendrovės,  Alytaus įgulos Karių teatro kuopelės įstatai, 1-ojo gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos raitų sporto ratelio statutas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 506 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, piešinys, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, karių baudžiamosios bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 44; F. 530, ap. 1, b. 10, psl. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 50; F. 530, ap. 1, b. 10, psl. 71.
[3] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 164, 541.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:36