O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 534 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

2-OJO INŽINERIJOS BATALIONO FONDĄ NR. 534

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Atskira gelžkelių kuopa (1919-08-01–1920-08-31)

Atskiras gelžkelių batalionas (1920-09-01–1922-02-20)

Geležinkelių batalionas (1922-02-21–1925-12-31)

Geležinkelių kuopa (1926-01-01–1935-07-31)

2-asis inžinerijos batalionas (1935-08-01–1940-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Atskiros gelžkelių kuopos vado 1919-08-01 įsakymu Nr. 1 iš išformuoto Inžinerijos bataliono išskirta gelžkeliečių kuopa, pavadinta Atskira gelžkelių kuopa.[1] Atskiros gelžkelių kuopos vadas buvo pavaldus Generalio štabo Susisiekimo skyriaus viršininkui.

1920-09-06 įsakymu kariuomenei Nr. 429 Atskira gelžkelių kuopa nuo 1920-09-01 performuota į Atskirą gelžkelių batalioną.[2] Atskiro gelžkelių bataliono vadas buvo pavaldus Generalio štabo Technikos skyriaus viršininkui, nuo 1921-05-29 – Karo technikos vadybos Susisiekimo skyriaus viršininkui.

Atskiro gelžkelio bataliono vado 1922-02-21 įsakyme Nr. 73 nurodyta Atskirą gelžkelių batalioną vadinti Geležinkelių batalionu,[3] bataliono vadas buvo pavaldus Karo technikos viršininkui, nuo 1925-09-05 – II karo apygardos viršininkui.

Nuo 1926-01-01 Geležinkelių batalionas išformuotas, pavadintas Geležinkelių kuopa, kuri buvo įtraukta į naujai suformuoto Technikos pulko sudėtį.[4] Kuopos vadas buvo pavaldus Technikos pulko vadui. Nuo 1927-09-01 įsigaliojo Geležinkelių kuopos, kaip atskiros dalies, etatai.[5]

Karo technikos viršininko 1935-07-27 įsakymu Nr. 17 Geležinkelių kuopa nuo 1935-08-01 pavadinta 2-uoju inžinerijos batalionu.[6] 

Geležinkelio kuopos, 2-ojo inžinerijos bataliono vadai buvo pavaldūs Karo technikos viršininkui.

Sovietams okupavus Lietuvą, 29 Šaulių teritorinio korpuso štabo viršininko 1940-09-01 slaptu įsakymu Nr. 1 2-asis inžinerijos batalionas įtrauktas į formuojamo 29 Šaulių teritorinio korpuso sudėtį.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Atskira gelžkelių kuopa, Atskiras gelžkelių batalionas, Geležinkelių batalionas, Geležinkelių kuopa, 2-asis inžinerijos batalionas tarnavo kariuomenės susisiekimo reikalams, taisė ir atstatė sugriautus tiltus ir geležinkelius, projektavo ir statė naujus tiltus ir geležinkelio ruožus, nuo 1926 m. rengė geležinkelininkus.

Batalione veikęs Pulko teismas nagrinėjo bylas dėl kariškių nusižengimų, piktnaudžiavimo tarnyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

2-ojo inžinerijos pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-08-01 į fondo Nr. 534 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 272 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 28 bylos.

1984 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 534 yra 2 apyrašai, 302 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, kuopos, bataliono vadų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos karininkų ramovės ir Geležinkelių kuopos liktinių puskarininkių klubo įstatai, karininkų susirinkimų protokolai,

karinio apmokymo, specialistų ruošimo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, mobilizacijos, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų, kariškių sužeidimų tyrimo, geležinkelio ruožų ir tiltų statybos bei priežiūros dokumentai,

susirašinėjimo geležinkelio eksploatavimo, remonto, tiltų užminavimo, trobesių, telefono linijų tinklo remonto, ledų sprogdinimo, privačios žemės paėmimo kariuomenės reikalams, kariškių drausmės, aprūpinimo, finansų, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

pranešimai apie kovas su bermontininkais ir lenkais, raportai apie pareigų, turto perdavimą, žinios apie atliktus darbus, technikos turto, riedmenų būklę, asmens sudėtį, naujokus, karininkų tarnybos eigą,

atestacijos lapai, tarnybos liudijimai, etatų lentelės, bataliono, kuopos turto katalogas, tabeliai, lentelės, techninio turto naudojimo normos, ginkluotės paskirstymo žiniaraščiai, kuopų vadų dienynai, karininkų, kareivių, virštarnybinių puskarininkių, tarnautojų, įgulos futbolo ir krepšinio komandų narių, kariuomenės dalių ir įstaigų dislokacijos, likviduoto 2-ojo inžinerijos bataliono perduoto turto sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 534 apyraše Nr. 1 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 534 apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 534, ap. 1, b. 1, l. 1; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 25.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 260.
[3] LCVA. F. 534, ap. 1, b. 33., l. 85 a. p.
[4] LCVA. F 1364, b. 111, l. 4-5.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 71, 99; F. 534, ap. 1, b. 93, l. 1.
[6] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 153, l. 284; F. 534, ap. 1, b. 153, l. 1.
[7] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 4, l. 8, b. 10, l. 1, 3.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:36