O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 761 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TECHNIKOS PULKO FONDĄ NR. 761

2008-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1 sapiorų kuopa (1919-01-13–1919-07-31)

Atskira sapiorų kuopa (1919-08-01–1919-12-31)

Atskira inžinerijos kuopa (1920-01-01–1921-01-31)

Atskiras inžinerijos batalionas (1921-02-01–1921-05-28)

Inžinerijos pulkas (1921-05-29–1925-12-31)

Technikos pulkas (1926-01-01–1927-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-01-15 įsakymu Nr. 17 nuo 1919-01-13 pradėta formuoti 1 sapiorų kuopa. 1919-01-30 įsakymu Nr. 22 nuo 1919-01-30 besiformuojanti Sapiorų kuopa įėjo į kuriamą Inžinerijos kuopą, kuri nuo 1919-03-01 pavadinta Inžinerijos batalionu.[1]

1 sapiorų kuopos vadas buvo pavaldus Inžinerijos kuopos, vėliau – Inžinerijos bataliono vadui.

Atskiros sapiorų kuopos vado 1919-08-01 įsakymu Nr. 1 1 sapiorų kuopa pavadinta Atskira sapiorų kuopa. Kuopos vadas buvo pavaldus Generalio štabo Inžinerijos dalies viršininkui.[2]

Atskiros inžinerijos kuopos vado 1920-04-25 įsakymu Nr. 121 Atskira sapiorų kuopa nuo 1920-01-01 pavadinta Atskira inžinerijos kuopa, jos vadas buvo pavaldus Armijos inžinierių valdybai.[3]

Atskiro inžinerijos bataliono vado 1921-02-20 įsakymu Nr. 1 Atskira inžinerijos kuopa nuo 1921-02-01 pavadinta Atskiru inžinerijos batalionu, jo vadas buvo pavaldus Generalio štabo Technikos skyriaus viršininkui.[4]

Inžinerijos pulko vado 1921-06-19 įsakymu Nr. 1 Atskiras inžinerijos batalionas nuo 1921-05-29 pavadintas Inžinerijos pulku.[5] Inžinerijos pulko vadas buvo pavaldus Karo technikos valdybos viršininkui.

1926-01-06 įsakymu kariuomenei Nr. 2 nuo 1926-01-01 Inžinerijos pulkas buvo išformuotas ir įėjo į Technikos pulko sudėtį.[6]

Technikos pulko vadas buvo pavaldus Karo technikos inspektoriui, nuo 1926-08-31 – II karo apygardos viršininkui.

1927-07-16 įsakymu kariuomenei Nr. 85 nuo 1927-06-15 Technikos pulko veikla sustabdyta. 1927-08-04 įsakymu kariuomenei Nr. 97 Technikos pulko etatai nustojo galioti nuo 1927-09-01, pulkas iki 1927-11-01 turėjo būti performuotas.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

1 sapiorų kuopa, Atskira sapiorų kuopa, Atskira inžinerijos kuopa, Atskiras inžinerijos batalionas, Inžinerijos pulkas statė tiltus, tiesė kelius, ruošė sprogdinimus, priešui kliūčių sudarymą, nuo 1924 m. pagrindinė užduotis buvo ruošti karo specialistus. Technikos pulkas ruošė karo inžinerijos specialistus.

Inžinerijos pulko teismai nagrinėjo kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Technikos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-08 į fondo Nr. 761 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 155, į apyrašą Nr. 2 – 25 bylos.

1999 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 761 yra 2 apyrašai, 181 apskaitos vienetas. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, kuopos, bataliono, pulko vadų tvarkomieji dokumentai, Aukštųjų karo technikos kursų dėsniai,

karinio mokymo, naujokų apmokymo, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo, A. Juozapavičiaus prospekto Kaune įrengimo, pulko likvidavimo dokumentai,

susirašinėjimo kelių tiesimo, tiltų statybos, remonto, priežiūros, tiltų apsaugos nuo potvynių, ledų, sprogdinimo, upių rekognoskavimo, keltų įrengimo, Linksmadvario aerodromo teritorijos sutvarkymo, manevrų, karininkų ir naujokų mokymo, kareivių paieškos, drausmės, gyventojų iškėlimo iš fortų, etatų, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

mobilizacijos planas, žinios apie atliktus darbus, bataliono turtą, ginklų būklę, pulko divizijų ribose esančius tiltus, asmens sudėtį, bataliono dienynas, pulko sargybos slaptažodžiai, turto patikrinimo, pozicijų sustiprinimo apžiūros aktai, barų sutvirtinimo, tiltų, kelių, pozicijų, įtvirtinimo darbų vykdymo schemos, tiltų eskizai, brėžiniai, artilerijos sandėlių, karių kapų situacijos planai, tarnybos lapai, karininkų, tarnautojų, kareivių, kandidatų į puskarininkių mokyklą, kariuomenės dalių ir įstaigų dislokacijos, turto sąrašai, pabėgusių, areštuotų kareivių registracijos knygos, etatų lentelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, schema, planas.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 17, 22, 44; F. 761, ap. 1, b. 1, l. 1, 43.
[2] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 325, l. 25; F. 761, ap. 1, b. 3, l. 1.
[3] LCVA. F. 761, ap. 1, b. 19, l. 148.
[4] LCVA. F. 761, ap. 1, b. 28, l. 55.
[5] LCVA. F. 761, ap. 1, b. 29, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 46.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6; F 1364, b. 111, l. 4-5.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 71, 99.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:28