O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 908 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTGUDŽIŲ KARO BIURO IR KARINIŲ DALINIŲ FONDĄ NR. 908

2009-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

I. Baltgudžių karo biuras (Беларускае Ваеннае Бюро) (1919-02-01–1920-01-31)

II. 1. I pėstininkų baltgudžių pulko 5-oji kuopa (5-ая рота 1 пешаго Беларускага паўка) (1919-03-16–1919-05-20)

Atskira baltgudžių kuopa (Беларусская отдельная рота) (1919-05-21–1919-06-28)

1-oji atskira baltgudžių kuopa (1-ая Беларуская асобная рота) (1919-06-29–1919-11-16)

2. Komanda prie Baltgudžių registracijos biuro (1919-04-15–1919-06-24)

2-oji baltgudžių kuopa (2-ая Беларуская рота) (1919-06-25–1919-11-16)

Baltgudžių batalionas (Беларускi батальён) (1919-11-17–1920-03-07)

Atskira baltgudžių kuopa (Беларуская асобная рота) (1920-03-08 –1920-09-26)

III. Atskiras baltgudžių batalionas (Беларускi асобны батальён) (1920-09-27–1923-03-27) 

Atskira baltgudžių kuopa (Беларуская асобная кампания) (1923-03-28–1923 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

I. Krašto apsaugos ministerijos štabo viršininko1919-02-01 įsakymu Nr. 12 paskirtas Gudų karo biuro viršininkas.[1] Dokumentuose biuras vadinamas Baltgudžių karo biuru, Baltgudžių registracijos biuru. Pirmas įsakymas Baltgudžių karo biurui išleistas 1919-04-11.[2] Biuro viršininkas buvo pavaldus Generalio štabo viršininkui.

1919-11-26 įsakymu kariuomenei Nr. 190 Baltgudžių karo biuras nuo 1919-11-17 išformuojamas.[3] Baltgudžių karo biuro viršininko 1920-01-31 įsakymu Nr. 119 biuras likviduotas.[4]

II. 1. Krašto apsaugos ministro 1919-03-11 įsakymu Nr. 47 prie Baltgudžių registracijos biuro nuo 1919-02-27 leista formuoti savanorių kuopą. I pėstininkų baltgudžių pulko vado 1919-04-03 įsakymu Nr. 90 kuopa pradėta formuoti 1919-03-16 ir pavadinta I pėstininkų baltgudžių pulko 5-ąja kuopa. Pirmas įsakymas kuopai išleistas 1919-04-12. Kuopos vadas buvo pavaldus I pėstininkų baltgudžių pulko vadui.[5]

Atskiros baltgudžių kuopos vado 1919-05-21 įsakymu Nr. 1-41 I pėstininkų baltgudžių pulko 5-oji kuopa išskirta iš pulko sudėties ir suformuota Atskira baltgudžių kuopa. Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12 kuopa nuo 1919-06-15 pavadinta Baltgudžių kuopa.[6] Dokumentuose kuopa toliau vadinama Atskira baltgudžių kuopa. Kuopos vadas buvo pavaldus Atskiros brigados, nuo 1919-06-15 – Vilniaus bataliono vadams.

Nuo 1919-06-29 Atskira baltgudžių kuopa vadinama 1-ąja atskira baltgudžių kuopa.[7]Kuopos vadas buvo pavaldus Panevėžio bataliono vadui.

2. Krašto apsaugos ministro 1919-04-17 įsakymu Nr. 67 nuo 1919-04-15 prie Baltgudžių registracijos biuro leista formuoti komandą. Vyriausiojo karo vado 1919-07-05 įsakymu Nr. 14 Komanda prie Baltgudžių registracijos biuro nuo 1919-06-25 išplėsta į kuopą ir pavadinta 2-ąja baltgudžių kuopa. Kuopos vadas pradėjo eiti pareigas 1919-07-03.[8]

Kuopos vadas buvo pavaldus Baltgudžių karo biuro viršininkui.

1919-11-26 įsakymu kariuomenei Nr. 190 1-oji atskira baltgudžių ir 2-oji baltgudžių kuopos nuo 1919-11-17 suvienytos į batalioną, kuris pavadintas Baltgudžių batalionu. Dokumentuose batalionas dar vadinamas Baltgudžių pėstininkų batalionu, Baltgudžių atskiru pėstininkų batalionu.[9] Bataliono vadas buvo pavaldus II brigados, nuo 1920-01-01 – III brigados, nuo 1920-02-10 – III pėstininkų divizijos vadams.

1920-03-08 įsakymu kariuomenei Nr. 263 Baltgudžių batalionas performuotas į kuopą ir pavadintas Atskira baltgudžių kuopa. Pirmas įsakymas Atskirai baltgudžių kuopai išleistas 1920-04-01.[10] Kuopos vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos ir 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko vadams.

1920-10-28 įsakymu kariuomenei Nr. 464 Atskira baltgudžių kuopa nuo 1920-09-27 įėjo į naujai formuojamo Atskiro baltgudžių bataliono sudėtį.[11]

III. 1920-10-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 10 nuo 1920-09-27 pradėtas formuoti Atskiras baltgudžių batalionas. Batalionas dokumentuose dar vadinamas Atskiru pėstininkų baltgudžių batalionu.[12] Bataliono vadas buvo pavaldus Generalio štabo viršininkui, nuo 1920-11-28 – Armijos vadui, nuo 1921-06-11 – II pėstininkų divizijos, nuo 1922 m. lapkričio mėn. – IV pėstininkų divizijos vadams.

1923-03-28 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 4 Atskiras baltgudžių batalionas reorganizuotas į Atskirą baltgudžių kuopą. Pirmas įsakymas Atskirai baltgudžių kuopai išleistas 1923-04-25.[13] Kuopos vadas buvo pavaldus IV pėstininkų divizijos, nuo 1923-05-02 – Pasienio divizijos vadams.

1923-07-05 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 10 Atskira baltgudžių kuopa nuo 1923-07-20 išformuojama.[14] Likvidacijos darbai vyko iki 1923 m. lapkričio mėn.

Sudarytojų funkcijos

Baltgudžių karo biuro uždavinys buvo registruoti, priimti ir nukreipti į I pėstininkų baltgudžių pulką bei į kitas karines dalis savanorius, palaikyti baltgudžių karinių dalių tarpusavio bei Gardine įsikūrusių baltgudžių įstaigų ir organizacijų ryšius su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis ir karine vadovybe.

Baltgudžių karinių dalinių uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Atskiro baltgudžių bataliono teismas nagrinėjo bataliono kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Dokumentai priimti 1946 m. Dokumentų perdavimo-priėmimo akto nėra.

1972-01-27 fondo Nr. 908 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 2 apyrašai, 262 apskaitos vienetai: apyrašas Nr. 1, 221 apskaitos vienetas, ir apyrašas Nr. 2, 41 apskaitos vienetas.

2009 m. nustačius, kad Baltgudžių atskiros kuopos fondas Nr. 908 yra jungtinis, buvo pakeistas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Baltgudžių karo biuras ir kariniai daliniai“.

Iš viso fonde Nr. 908 yra 2 apyrašai, 262 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis.

Baltgudžių karo biuro ir karinių dalinių veiklos dokumentų yra Krašto apsaugos ministerijos ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcijos fonde Nr. 930.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Krašto apsaugos ministro, Generalio štabo viršininko, II ir IV pėstininkų bei Pasienio divizijų vadų įsakymai ir kiti tvarkomieji dokumentai, Baltgudžių karo biuro viršininko, kuopų, bataliono vadų, Gardino miesto ir Gardino karo apskrities, Kauno miesto komendantų, Marijampolės įgulos viršininko įsakymai,

karo veiksmų žurnalas, sargybos postų žiniaraščiai, operatyvinės schemos,

susirašinėjimo savanorių registracijos, jų paskyrimo į dalis, dalių formavimo ir komplektavimo, veiksmų fronte, sužeistų, dingusių be žinios, žuvusių kareivių, šaudymo pratybų, ginklų išdavimo ir panaudojimo, karių apdovanojimo, drausmės, sveikatos, aprūpinimo, algų išmokėjimo, pučiamųjų orkestro, futbolo komandos organizavimo, arklių išlaikymo, finansų, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

pranešimai apie kuopos sudėtį, baltgudžių dalyse tarnaujančių karių skaičių, ginklus, baltgudžių organizacijas ir jų veikėjus,

turto patikrinimo, priėmimo, perdavimo bei maisto pirkimo aktai, pranešimai apie nuomojamų patalpų būklę,

kareivių asmens dokumentai, karių registracijos, tarnybos, ligos lapai, karininkų, karo valdininkų tarnybos eigos knygos, karininkų, karo valdininkų, tarnautojų, kareivių ir belaisvių, turto, maisto atsargų sąrašai, inventorizacijos knygos,

kareivių registracijos žurnalai, algų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 221 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karių nusižengimų ir drausmės klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, karių baudžiamosios bylos, pabėgusių, suimtų kareivių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap.1, b. 318, l. 29.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1,b. 3, l. 74; F. 908, ap. 1, b. 10, l. 1, 3; F. 930, ap. 2 K., b. 235, l. 2, 55, 55 a. p.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 224.
[4] LCVA. F. 908, ap. 1, b. 10, l. 164.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 47; F. 908, ap. 1, b. 20, l. 1, b. 28, l. 200; F. 929, ap. 3, b. 149, l. 20; F. 930, ap. 7, 414, l. 147.
[6] LCVA. F. 908, ap. 1, b. 20, l. 165; F. 929,ap. 1, b. 325, l. 16; F. 518, ap. 1, b. 1, l. 303.
[7] LCVA. F. 908, ap. 1, b. 19, l. 74; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 18, ap. 3, b. 149, l. 20.
[8] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 68; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 18; F. 908, ap. 1, b. 18, l. 1.
[9] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 224; F. 908, ap. 1, b. 17, l. 1, 16, 34, b. 19, l. 222 a. p.
[10] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 63 a.p.; F. 908, ap. 1, b. 82, l. 1.
[11] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 303; F. 908, ap. 1, b. 101, l. 6, 13.
[12] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 13; F. 908, ap. 1, b. 81, l. 1.
[13] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 107; F. 908, ap. 1, b. 192, l. 121 a. p.
[14] LCVA. F. 384, ap. 1,  b. 15, l. 115.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:13